owasp-dependency-check-suppression.xml 153 Bytes
Newer Older
1 2 3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<suppressions xmlns="https://jeremylong.github.io/DependencyCheck/dependency-suppression.1.1.xsd">
</suppressions>