Commit f3531166 authored by Adrien's avatar Adrien

update manifest

parent 560a3469
......@@ -5,7 +5,8 @@ Bundle-ClassPath: .,lib/bonita-client.jar,lib/jaxb-api.jar,lib/jaxb-impl
eam.jar,lib/xmlpull.jar,lib/xpp3_min.jar,lib/httpmime.jar,lib/commons-c
odec.jar,lib/bonita-common.jar,lib/commons-io.jar,lib/jackson-databind.
jar,lib/jackson-core.jar,lib/slf4j-api.jar,lib/commons-lang3.jar,lib/ja
ckson-annotations.jar,lib/console-server.jar,lib/console-common.jar
ckson-annotations.jar,lib/activation.jar,lib/console-server.jar,lib/con
sole-common.jar
Bundle-ManifestVersion: 2
Bundle-Name: Bonita Community Tomcat Bundle
Bundle-RequiredExecutionEnvironment: JavaSE-1.8
......@@ -39,122 +40,125 @@ Embedded-Artifacts: lib/bonita-client.jar;g="org.bonitasoft.engine";a="b
",lib/slf4j-api.jar;g="org.slf4j";a="slf4j-api";v="1.7.25",lib/commons-
lang3.jar;g="org.apache.commons";a="commons-lang3";v="3.3.2",lib/jackso
n-annotations.jar;g="com.fasterxml.jackson.core";a="jackson-annotations
";v="2.9.0",lib/console-server.jar;g="org.bonitasoft.console";a="consol
e-server";v="7.9.0-SNAPSHOT";c="classes",lib/console-common.jar;g="org.
bonitasoft.console";a="console-common";v="7.9.0-SNAPSHOT"
";v="2.9.0",lib/activation.jar;g="javax.activation";a="activation";v="1
.1.1",lib/console-server.jar;g="org.bonitasoft.console";a="console-serv
er";v="7.9.0-SNAPSHOT";c="classes",lib/console-common.jar;g="org.bonita
soft.console";a="console-common";v="7.9.0-SNAPSHOT"
Export-Package: org.bonitasoft.console.common.server.preferences.constan
ts;version="0.0.0",org.bonitasoft.console.common.server.preferences.pro
perties;version="0.0.0",org.bonitasoft.console.common.server.sso;versio
n="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api;version="0.0.0",org.bonitasoft.engi
ne.api.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api.internal;version=
"0.0.0",org.bonitasoft.engine.api.permission;version="0.0.0",org.bonita
soft.engine.api.result;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api.tcp;ve
rsion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bar;version="0.0.0",org.bonitasoft.
engine.bdm;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.dao;version="0.0.0
",org.bonitasoft.engine.bdm.lazy;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.
bdm.model;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.model.field;version
="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.serialization;version="0.0.0",org.bo
nitasoft.engine.bdm.validator;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm
.validator.rule;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.validator.rul
e.composition;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm;version="0.0.0"
,org.bonitasoft.engine.bpm.actor;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.
bpm.actor.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.bar;version="0
.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.bar.actorMapping;version="0.0.0",org.bo
nitasoft.engine.bpm.bar.form.model;version="0.0.0",org.bonitasoft.engin
e.bpm.businessdata;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.businessda
ta.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.category;version="0.0
.0",org.bonitasoft.engine.bpm.category.impl;version="0.0.0",org.bonitas
oft.engine.bpm.comment;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.commen
t.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.connector;version="0.0
.0",org.bonitasoft.engine.bpm.connector.impl;version="0.0.0",org.bonita
soft.engine.bpm.context;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.contr
act;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.contract.impl;version="0.
0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.data;version="0.0.0",org.bonitasoft.engi
ne.bpm.data.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.document;ver
sion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.document.impl;version="0.0.0",or
g.bonitasoft.engine.bpm.flownode;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.
bpm.flownode.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.flownode.im
pl.internal;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.form;version="0.0
.0",org.bonitasoft.engine.bpm.internal;version="0.0.0",org.bonitasoft.e
ngine.bpm.parameter;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.parameter
.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.process;version="0.0.0"
,org.bonitasoft.engine.bpm.process.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.
engine.bpm.process.impl.internal;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.
bpm.supervisor;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.supervisor.imp
l;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.userfilter;version="0.0.0",
org.bonitasoft.engine.bpm.userfilter.impl;version="0.0.0",org.bonitasof
t.engine.business.application;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bus
iness.application.exporter;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.busine
ss.application.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.appl
ication.xml;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.data;version
="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.data.impl;version="0.0.0",org.b
onitasoft.engine.command;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.connecto
r;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.entitymember;version="0.0.0",or
g.bonitasoft.engine.entitymember.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.en
gine.exception;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.expression;version
="0.0.0",org.bonitasoft.engine.expression.impl;version="0.0.0",org.boni
tasoft.engine.filter;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.form;version
="0.0.0",org.bonitasoft.engine.home;version="0.0.0",org.bonitasoft.engi
ne.identity;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.identity.impl;version
="0.0.0",org.bonitasoft.engine.io;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine
.job;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.job.impl;version="0.0.0",org
.bonitasoft.engine.operation;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.oper
ation.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.page;version="0.0.0",o
rg.bonitasoft.engine.page.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.pl
atform;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.platform.command;version="
0.0.0",org.bonitasoft.engine.platform.command.impl;version="0.0.0",org.
bonitasoft.engine.platform.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.p
rofile;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.profile.impl;version="0.0.
0",org.bonitasoft.engine.profile.xml;version="0.0.0",org.bonitasoft.eng
ine.search;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.search.impl;version="0
.0.0",org.bonitasoft.engine.session;version="0.0.0",org.bonitasoft.engi
ne.session.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.tenant;version="0
.0.0",org.bonitasoft.engine.theme;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine
.theme.exception;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.theme.impl;versi
on="0.0.0",org.bonitasoft.engine.util;version="0.0.0",org.bonitasoft.en
gine.xml;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.xml.parser;version="0.0.
0",javax.xml.bind;version="2.2.0",javax.xml.bind.annotation;version="2.
2.0",javax.xml.bind.annotation.adapters;version="2.2.0",javax.xml.bind.
attachment;version="2.2.0",javax.xml.bind.helpers;version="2.2.0",javax
.xml.bind.util;version="2.2.0"
Include-Resource: , lib/bonita-client.jar=/home/romain/.m2/repository/or
g/bonitasoft/engine/bonita-client/7.9.0-SNAPSHOT/bonita-client-7.9.0-SN
APSHOT.jar,lib/jaxb-api.jar=/home/romain/.m2/repository/javax/xml/bind/
jaxb-api/2.2.7/jaxb-api-2.2.7.jar,lib/jaxb-impl.jar=/home/romain/.m2/re
pository/com/sun/xml/bind/jaxb-impl/2.2.7/jaxb-impl-2.2.7.jar,lib/jaxb-
core.jar=/home/romain/.m2/repository/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.2.7/j
axb-core-2.2.7.jar,lib/istack-commons-runtime.jar=/home/romain/.m2/repo
sitory/com/sun/istack/istack-commons-runtime/2.16/istack-commons-runtim
e-2.16.jar,lib/FastInfoset.jar=/home/romain/.m2/repository/com/sun/xml/
fastinfoset/FastInfoset/1.2.12/FastInfoset-1.2.12.jar,lib/httpclient.ja
r=/home/romain/.m2/repository/org/apache/httpcomponents/httpclient/4.5.
2/httpclient-4.5.2.jar,lib/httpcore.jar=/home/romain/.m2/repository/org
/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.4/httpcore-4.4.4.jar,lib/commons-lo
gging.jar=/home/romain/.m2/repository/commons-logging/commons-logging/1
.2/commons-logging-1.2.jar,lib/xstream.jar=/home/romain/.m2/repository/
com/thoughtworks/xstream/xstream/1.4.10/xstream-1.4.10.jar,lib/xmlpull.
jar=/home/romain/.m2/repository/xmlpull/xmlpull/1.1.3.1/xmlpull-1.1.3.1
.jar,lib/xpp3_min.jar=/home/romain/.m2/repository/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/
xpp3_min-1.1.4c.jar,lib/httpmime.jar=/home/romain/.m2/repository/org/ap
ache/httpcomponents/httpmime/4.5.2/httpmime-4.5.2.jar,lib/commons-codec
.jar=/home/romain/.m2/repository/commons-codec/commons-codec/1.7/common
s-codec-1.7.jar,lib/bonita-common.jar=/home/romain/.m2/repository/org/b
onitasoft/engine/bonita-common/7.9.0-SNAPSHOT/bonita-common-7.9.0-SNAPS
HOT.jar,lib/commons-io.jar=/home/romain/.m2/repository/commons-io/commo
ns-io/2.5/commons-io-2.5.jar,lib/jackson-databind.jar=/home/romain/.m2/
repository/com/fasterxml/jackson/core/jackson-databind/2.9.0/jackson-da
tabind-2.9.0.jar,lib/jackson-core.jar=/home/romain/.m2/repository/com/f
asterxml/jackson/core/jackson-core/2.9.0/jackson-core-2.9.0.jar,lib/slf
4j-api.jar=/home/romain/.m2/repository/org/slf4j/slf4j-api/1.7.25/slf4j
-api-1.7.25.jar,lib/commons-lang3.jar=/home/romain/.m2/repository/org/a
pache/commons/commons-lang3/3.3.2/commons-lang3-3.3.2.jar,lib/jackson-a
nnotations.jar=/home/romain/.m2/repository/com/fasterxml/jackson/core/j
ackson-annotations/2.9.0/jackson-annotations-2.9.0.jar,lib/console-serv
er.jar=/home/romain/.m2/repository/org/bonitasoft/console/console-serve
r/7.9.0-SNAPSHOT/console-server-7.9.0-SNAPSHOT-classes.jar,lib/console-
common.jar=/home/romain/.m2/repository/org/bonitasoft/console/console-c
ommon/7.9.0-SNAPSHOT/console-common-7.9.0-SNAPSHOT.jar,javadoc.zip,plug
in.xml,tomcat=tomcat
n="0.0.0",org.bonitasoft.engine;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.a
pi;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api.impl;version="0.0.0",org.b
onitasoft.engine.api.internal;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api
.permission;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.api.result;version="0
.0.0",org.bonitasoft.engine.api.tcp;version="0.0.0",org.bonitasoft.engi
ne.bar;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm;version="0.0.0",org.bo
nitasoft.engine.bdm.dao;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.lazy;
version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.model;version="0.0.0",org.bon
itasoft.engine.bdm.model.field;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bd
m.serialization;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.validator;ver
sion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bdm.validator.rule;version="0.0.0",o
rg.bonitasoft.engine.bdm.validator.rule.composition;version="0.0.0",org
.bonitasoft.engine.bpm;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.actor;
version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.actor.impl;version="0.0.0",or
g.bonitasoft.engine.bpm.bar;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.b
ar.actorMapping;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.bar.form.mode
l;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.businessdata;version="0.0.0
",org.bonitasoft.engine.bpm.businessdata.impl;version="0.0.0",org.bonit
asoft.engine.bpm.category;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.cat
egory.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.comment;version="0
.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.comment.impl;version="0.0.0",org.bonita
soft.engine.bpm.connector;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.con
nector.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.context;version="
0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.contract;version="0.0.0",org.bonitasof
t.engine.bpm.contract.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.da
ta;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.data.impl;version="0.0.0",
org.bonitasoft.engine.bpm.document;version="0.0.0",org.bonitasoft.engin
e.bpm.document.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.flownode;
version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.flownode.impl;version="0.0.0"
,org.bonitasoft.engine.bpm.flownode.impl.internal;version="0.0.0",org.b
onitasoft.engine.bpm.form;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.int
ernal;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.parameter;version="0.0.
0",org.bonitasoft.engine.bpm.parameter.impl;version="0.0.0",org.bonitas
oft.engine.bpm.process;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.proces
s.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.process.impl.internal;
version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.supervisor;version="0.0.0",or
g.bonitasoft.engine.bpm.supervisor.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.
engine.bpm.userfilter;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bpm.userfil
ter.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.application;ver
sion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.application.exporter;versio
n="0.0.0",org.bonitasoft.engine.business.application.impl;version="0.0.
0",org.bonitasoft.engine.business.application.xml;version="0.0.0",org.b
onitasoft.engine.business.data;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.bu
siness.data.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.command;version=
"0.0.0",org.bonitasoft.engine.connector;version="0.0.0",org.bonitasoft.
engine.entitymember;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.entitymember.
impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.exception;version="0.0.0",or
g.bonitasoft.engine.expression;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.ex
pression.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.filter;version="0.0
.0",org.bonitasoft.engine.form;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.ho
me;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.identity;version="0.0.0",org.b
onitasoft.engine.identity.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.io
;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.job;version="0.0.0",org.bonitaso
ft.engine.job.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.operation;vers
ion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.operation.impl;version="0.0.0",org.bo
nitasoft.engine.page;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.page.impl;ve
rsion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.platform;version="0.0.0",org.bonita
soft.engine.platform.command;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.plat
form.command.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.platform.impl;v
ersion="0.0.0",org.bonitasoft.engine.profile;version="0.0.0",org.bonita
soft.engine.profile.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.profile.
xml;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.search;version="0.0.0",org.bo
nitasoft.engine.search.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.sessi
on;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.session.impl;version="0.0.0",o
rg.bonitasoft.engine.tenant;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.theme
;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.theme.exception;version="0.0.0",
org.bonitasoft.engine.theme.impl;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.
util;version="0.0.0",org.bonitasoft.engine.xml;version="0.0.0",org.boni
tasoft.engine.xml.parser;version="0.0.0",javax.xml.bind;version="2.2.0"
,javax.xml.bind.annotation;version="2.2.0",javax.xml.bind.annotation.ad
apters;version="2.2.0",javax.xml.bind.attachment;version="2.2.0",javax.
xml.bind.helpers;version="2.2.0",javax.xml.bind.util;version="2.2.0"
Include-Resource: , lib/bonita-client.jar=/Users/adrien/.m2/repository/o
rg/bonitasoft/engine/bonita-client/7.9.0-SNAPSHOT/bonita-client-7.9.0-S
NAPSHOT.jar,lib/jaxb-api.jar=/Users/adrien/.m2/repository/javax/xml/bin
d/jaxb-api/2.2.7/jaxb-api-2.2.7.jar,lib/jaxb-impl.jar=/Users/adrien/.m2
/repository/com/sun/xml/bind/jaxb-impl/2.2.7/jaxb-impl-2.2.7.jar,lib/ja
xb-core.jar=/Users/adrien/.m2/repository/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.2
.7/jaxb-core-2.2.7.jar,lib/istack-commons-runtime.jar=/Users/adrien/.m2
/repository/com/sun/istack/istack-commons-runtime/2.16/istack-commons-r
untime-2.16.jar,lib/FastInfoset.jar=/Users/adrien/.m2/repository/com/su
n/xml/fastinfoset/FastInfoset/1.2.12/FastInfoset-1.2.12.jar,lib/httpcli
ent.jar=/Users/adrien/.m2/repository/org/apache/httpcomponents/httpclie
nt/4.5.2/httpclient-4.5.2.jar,lib/httpcore.jar=/Users/adrien/.m2/reposi
tory/org/apache/httpcomponents/httpcore/4.4.4/httpcore-4.4.4.jar,lib/co
mmons-logging.jar=/Users/adrien/.m2/repository/commons-logging/commons-
logging/1.2/commons-logging-1.2.jar,lib/xstream.jar=/Users/adrien/.m2/r
epository/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.4.10/xstream-1.4.10.jar,li
b/xmlpull.jar=/Users/adrien/.m2/repository/xmlpull/xmlpull/1.1.3.1/xmlp
ull-1.1.3.1.jar,lib/xpp3_min.jar=/Users/adrien/.m2/repository/xpp3/xpp3
_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.jar,lib/httpmime.jar=/Users/adrien/.m2/repo
sitory/org/apache/httpcomponents/httpmime/4.5.2/httpmime-4.5.2.jar,lib/
commons-codec.jar=/Users/adrien/.m2/repository/commons-codec/commons-co
dec/1.7/commons-codec-1.7.jar,lib/bonita-common.jar=/Users/adrien/.m2/r
epository/org/bonitasoft/engine/bonita-common/7.9.0-SNAPSHOT/bonita-com
mon-7.9.0-SNAPSHOT.jar,lib/commons-io.jar=/Users/adrien/.m2/repository/
commons-io/commons-io/2.5/commons-io-2.5.jar,lib/jackson-databind.jar=/
Users/adrien/.m2/repository/com/fasterxml/jackson/core/jackson-databind
/2.9.0/jackson-databind-2.9.0.jar,lib/jackson-core.jar=/Users/adrien/.m
2/repository/com/fasterxml/jackson/core/jackson-core/2.9.0/jackson-core
-2.9.0.jar,lib/slf4j-api.jar=/Users/adrien/.m2/repository/org/slf4j/slf
4j-api/1.7.25/slf4j-api-1.7.25.jar,lib/commons-lang3.jar=/Users/adrien/
.m2/repository/org/apache/commons/commons-lang3/3.3.2/commons-lang3-3.3
.2.jar,lib/jackson-annotations.jar=/Users/adrien/.m2/repository/com/fas
terxml/jackson/core/jackson-annotations/2.9.0/jackson-annotations-2.9.0
.jar,lib/activation.jar=/Users/adrien/.m2/repository/javax/activation/a
ctivation/1.1.1/activation-1.1.1.jar,lib/console-server.jar=/Users/adri
en/.m2/repository/org/bonitasoft/console/console-server/7.9.0-SNAPSHOT/
console-server-7.9.0-SNAPSHOT-classes.jar,lib/console-common.jar=/Users
/adrien/.m2/repository/org/bonitasoft/console/console-common/7.9.0-SNAP
SHOT/console-common-7.9.0-SNAPSHOT.jar,javadoc.zip,plugin.xml,tomcat=to
mcat
Private-Package: lib,tomcat,tomcat.server,tomcat.server.bin,tomcat.serve
r.conf.Catalina.localhost,tomcat.server.conf,tomcat.server.lib,tomcat.s
erver.lib.bonita,tomcat.server.logs,tomcat.server.temp,tomcat.server.we
......@@ -249,98 +253,99 @@ Private-Package: lib,tomcat,tomcat.server,tomcat.server.bin,tomcat.serve
.exception,org.apache.commons.lang3.math,org.apache.commons.lang3.mutab
le,org.apache.commons.lang3.reflect,org.apache.commons.lang3.text,org.a
pache.commons.lang3.text.translate,org.apache.commons.lang3.time,org.ap
ache.commons.lang3.tuple,com.fasterxml.jackson.annotation,WEB-INF,html,
org.bonitasoft.console.common.server,org.bonitasoft.console.common.serv
er.api,org.bonitasoft.console.common.server.api.token,org.bonitasoft.co
nsole.common.server.auth,org.bonitasoft.console.common.server.auth.impl
.jaas,org.bonitasoft.console.common.server.auth.impl.oauth,org.bonitaso
ft.console.common.server.auth.impl.standard,org.bonitasoft.console.comm
on.server.form,org.bonitasoft.console.common.server.i18n,org.bonitasoft
.console.common.server.jsp,org.bonitasoft.console.common.server.login,o
rg.bonitasoft.console.common.server.login.credentials,org.bonitasoft.co
nsole.common.server.login.filter,org.bonitasoft.console.common.server.l
ogin.localization,org.bonitasoft.console.common.server.login.servlet,or
g.bonitasoft.console.common.server.page,org.bonitasoft.console.common.s
erver.page.extension,org.bonitasoft.console.common.server.servlet,org.b
onitasoft.console.common.server.sso.filter,org.bonitasoft.console.commo
n.server.sso.servlet,org.bonitasoft.console.common.server.utils,org.bon
itasoft.console.server,org.bonitasoft.console.server.service,org.bonita
soft.console.server.servlet,org.bonitasoft.livingapps,org.bonitasoft.li
vingapps.exception,org.bonitasoft.livingapps.menu,org.bonitasoft.web.re
st.server,org.bonitasoft.web.rest.server.api,org.bonitasoft.web.rest.se
rver.api.application,org.bonitasoft.web.rest.server.api.applicationmenu
,org.bonitasoft.web.rest.server.api.applicationpage,org.bonitasoft.web.
rest.server.api.bdm,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bonitaPage,org.b
onitasoft.web.rest.server.api.bpm.cases,org.bonitasoft.web.rest.server.
api.bpm.connector,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.flownode,org.b
onitasoft.web.rest.server.api.bpm.flownode.archive,org.bonitasoft.web.r
est.server.api.bpm.message,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.proce
ss,org.bonitasoft.web.rest.server.api.deployer,org.bonitasoft.web.rest.
server.api.document,org.bonitasoft.web.rest.server.api.document.api.imp
l,org.bonitasoft.web.rest.server.api.extension,org.bonitasoft.web.rest.
server.api.form,org.bonitasoft.web.rest.server.api.organization,org.bon
itasoft.web.rest.server.api.organization.password.validator,org.bonitas
oft.web.rest.server.api.page,org.bonitasoft.web.rest.server.api.platfor
m,org.bonitasoft.web.rest.server.api.profile,org.bonitasoft.web.rest.se
rver.api.resource,org.bonitasoft.web.rest.server.api.system,org.bonitas
oft.web.rest.server.api.tenant,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore
,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.application,org.bonitasoft.we
b.rest.server.datastore.applicationmenu,org.bonitasoft.web.rest.server.
datastore.applicationpage,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.bpm.
cases,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.bpm.connector,org.bonita
soft.web.rest.server.datastore.bpm.flownode,org.bonitasoft.web.rest.ser
ver.datastore.bpm.flownode.archive,org.bonitasoft.web.rest.server.datas
tore.bpm.flownode.archive.converter,org.bonitasoft.web.rest.server.data
store.bpm.process,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.bpm.process.
helper,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.converter,org.bonitasof
t.web.rest.server.datastore.filter,org.bonitasoft.web.rest.server.datas
tore.organization,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.page,org.bon
itasoft.web.rest.server.datastore.profile,org.bonitasoft.web.rest.serve
r.datastore.profile.entry,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.prof
ile.member,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.system,org.bonitaso
ft.web.rest.server.datastore.utils,org.bonitasoft.web.rest.server.engin
eclient,org.bonitasoft.web.rest.server.framework,org.bonitasoft.web.res
t.server.framework.api,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.excepti
on,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.json,org.bonitasoft.web.res
t.server.framework.search,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.serv
let,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.utils,org.bonitasoft.web.r
est.server.framework.utils.converter,org.bonitasoft.web.rest.server.fra
mework.utils.converter.typed,org.bonitasoft.web.rest.server.utils,org.b
onitasoft.web.toolkit.server,org.bonitasoft.web.toolkit.server.servlet,
org.bonitasoft.web.toolkit.server.utils,org.bonitasoft.console.common.s
erver.filter,org.bonitasoft.console.common.server.themes,org.bonitasoft
.console.common.server.themes.exception,org.bonitasoft.web,org.bonitaso
ft.web.common.model,org.bonitasoft.web.rest.model,org.bonitasoft.web.re
st.model.application,org.bonitasoft.web.rest.model.applicationmenu,org.
bonitasoft.web.rest.model.applicationpage,org.bonitasoft.web.rest.model
.bdm,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm,org.bonitasoft.web.rest.model.bp
m.cases,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm.connector,org.bonitasoft.web.
rest.model.bpm.flownode,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm.process,org.b
onitasoft.web.rest.model.builder.bpm.cases,org.bonitasoft.web.rest.mode
l.builder.bpm.process,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.identity,or
g.bonitasoft.web.rest.model.builder.organisation,org.bonitasoft.web.res
t.model.builder.profile,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.profile.e
ntry,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.profile.member,org.bonitasof
t.web.rest.model.document,org.bonitasoft.web.rest.model.identity,org.bo
nitasoft.web.rest.model.monitoring.report,org.bonitasoft.web.rest.model
.platform,org.bonitasoft.web.rest.model.portal.page,org.bonitasoft.web.
rest.model.portal.profile,org.bonitasoft.web.rest.model.system,org.boni
tasoft.web.rest.model.tenant,org.bonitasoft.web.rest.model.user,org.bon
itasoft.web.toolkit.client,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common,org
.bonitasoft.web.toolkit.client.common.exception,org.bonitasoft.web.tool
kit.client.common.exception.api,org.bonitasoft.web.toolkit.client.commo
n.exception.http,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.i18n,org.boni
tasoft.web.toolkit.client.common.i18n.model,org.bonitasoft.web.toolkit.
client.common.json,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.session,org
.bonitasoft.web.toolkit.client.common.texttemplate,org.bonitasoft.web.t
oolkit.client.common.url,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.util,
org.bonitasoft.web.toolkit.client.data,org.bonitasoft.web.toolkit.clien
t.data.item,org.bonitasoft.web.toolkit.client.data.item.attribute,org.b
onitasoft.web.toolkit.client.data.item.attribute.modifier,org.bonitasof
t.web.toolkit.client.data.item.attribute.reader,org.bonitasoft.web.tool
kit.client.data.item.attribute.validator,org.bonitasoft.web.toolkit.cli
ent.data.item.template,org.bonitasoft.web.toolkit.client.ui,org.bonitas
oft.web.toolkit.client.ui.utils,org.bonitasoft.web.toolkit.client.ui.ut
ils.dateformat
ache.commons.lang3.tuple,com.fasterxml.jackson.annotation,com.sun.activ
ation.registries,com.sun.activation.viewers,javax.activation,WEB-INF,ht
ml,org.bonitasoft.console.common.server,org.bonitasoft.console.common.s
erver.api,org.bonitasoft.console.common.server.api.token,org.bonitasoft
.console.common.server.auth,org.bonitasoft.console.common.server.auth.i
mpl.jaas,org.bonitasoft.console.common.server.auth.impl.oauth,org.bonit
asoft.console.common.server.auth.impl.standard,org.bonitasoft.console.c
ommon.server.form,org.bonitasoft.console.common.server.i18n,org.bonitas
oft.console.common.server.jsp,org.bonitasoft.console.common.server.logi
n,org.bonitasoft.console.common.server.login.credentials,org.bonitasoft
.console.common.server.login.filter,org.bonitasoft.console.common.serve
r.login.localization,org.bonitasoft.console.common.server.login.servlet
,org.bonitasoft.console.common.server.page,org.bonitasoft.console.commo
n.server.page.extension,org.bonitasoft.console.common.server.servlet,or
g.bonitasoft.console.common.server.sso.filter,org.bonitasoft.console.co
mmon.server.sso.servlet,org.bonitasoft.console.common.server.utils,org.
bonitasoft.console.server,org.bonitasoft.console.server.service,org.bon
itasoft.console.server.servlet,org.bonitasoft.livingapps,org.bonitasoft
.livingapps.exception,org.bonitasoft.livingapps.menu,org.bonitasoft.web
.rest.server,org.bonitasoft.web.rest.server.api,org.bonitasoft.web.rest
.server.api.application,org.bonitasoft.web.rest.server.api.applicationm
enu,org.bonitasoft.web.rest.server.api.applicationpage,org.bonitasoft.w
eb.rest.server.api.bdm,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bonitaPage,or
g.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.cases,org.bonitasoft.web.rest.serv
er.api.bpm.connector,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.flownode,or
g.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.flownode.archive,org.bonitasoft.we
b.rest.server.api.bpm.message,org.bonitasoft.web.rest.server.api.bpm.pr
ocess,org.bonitasoft.web.rest.server.api.deployer,org.bonitasoft.web.re
st.server.api.document,org.bonitasoft.web.rest.server.api.document.api.
impl,org.bonitasoft.web.rest.server.api.extension,org.bonitasoft.web.re
st.server.api.form,org.bonitasoft.web.rest.server.api.organization,org.
bonitasoft.web.rest.server.api.organization.password.validator,org.boni
tasoft.web.rest.server.api.page,org.bonitasoft.web.rest.server.api.plat
form,org.bonitasoft.web.rest.server.api.profile,org.bonitasoft.web.rest
.server.api.resource,org.bonitasoft.web.rest.server.api.system,org.boni
tasoft.web.rest.server.api.tenant,org.bonitasoft.web.rest.server.datast
ore,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.application,org.bonitasoft
.web.rest.server.datastore.applicationmenu,org.bonitasoft.web.rest.serv
er.datastore.applicationpage,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.b
pm.cases,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.bpm.connector,org.bon
itasoft.web.rest.server.datastore.bpm.flownode,org.bonitasoft.web.rest.
server.datastore.bpm.flownode.archive,org.bonitasoft.web.rest.server.da
tastore.bpm.flownode.archive.converter,org.bonitasoft.web.rest.server.d
atastore.bpm.process,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.bpm.proce
ss.helper,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.converter,org.bonita
soft.web.rest.server.datastore.filter,org.bonitasoft.web.rest.server.da
tastore.organization,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.page,org.
bonitasoft.web.rest.server.datastore.profile,org.bonitasoft.web.rest.se
rver.datastore.profile.entry,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.p
rofile.member,org.bonitasoft.web.rest.server.datastore.system,org.bonit
asoft.web.rest.server.datastore.utils,org.bonitasoft.web.rest.server.en
gineclient,org.bonitasoft.web.rest.server.framework,org.bonitasoft.web.
rest.server.framework.api,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.exce
ption,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.json,org.bonitasoft.web.
rest.server.framework.search,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.s
ervlet,org.bonitasoft.web.rest.server.framework.utils,org.bonitasoft.we
b.rest.server.framework.utils.converter,org.bonitasoft.web.rest.server.
framework.utils.converter.typed,org.bonitasoft.web.rest.server.utils,or
g.bonitasoft.web.toolkit.server,org.bonitasoft.web.toolkit.server.servl
et,org.bonitasoft.web.toolkit.server.utils,org.bonitasoft.console.commo
n.server.filter,org.bonitasoft.console.common.server.themes,org.bonitas
oft.console.common.server.themes.exception,org.bonitasoft.web,org.bonit
asoft.web.common.model,org.bonitasoft.web.rest.model,org.bonitasoft.web
.rest.model.application,org.bonitasoft.web.rest.model.applicationmenu,o
rg.bonitasoft.web.rest.model.applicationpage,org.bonitasoft.web.rest.mo
del.bdm,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm,org.bonitasoft.web.rest.model
.bpm.cases,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm.connector,org.bonitasoft.w
eb.rest.model.bpm.flownode,org.bonitasoft.web.rest.model.bpm.process,or
g.bonitasoft.web.rest.model.builder.bpm.cases,org.bonitasoft.web.rest.m
odel.builder.bpm.process,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.identity
,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.organisation,org.bonitasoft.web.
rest.model.builder.profile,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.profil
e.entry,org.bonitasoft.web.rest.model.builder.profile.member,org.bonita
soft.web.rest.model.document,org.bonitasoft.web.rest.model.identity,org
.bonitasoft.web.rest.model.monitoring.report,org.bonitasoft.web.rest.mo
del.platform,org.bonitasoft.web.rest.model.portal.page,org.bonitasoft.w
eb.rest.model.portal.profile,org.bonitasoft.web.rest.model.system,org.b
onitasoft.web.rest.model.tenant,org.bonitasoft.web.rest.model.user,org.
bonitasoft.web.toolkit.client,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common,
org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.exception,org.bonitasoft.web.t
oolkit.client.common.exception.api,org.bonitasoft.web.toolkit.client.co
mmon.exception.http,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.i18n,org.b
onitasoft.web.toolkit.client.common.i18n.model,org.bonitasoft.web.toolk
it.client.common.json,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.session,
org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.texttemplate,org.bonitasoft.we
b.toolkit.client.common.url,org.bonitasoft.web.toolkit.client.common.ut
il,org.bonitasoft.web.toolkit.client.data,org.bonitasoft.web.toolkit.cl
ient.data.item,org.bonitasoft.web.toolkit.client.data.item.attribute,or
g.bonitasoft.web.toolkit.client.data.item.attribute.modifier,org.bonita
soft.web.toolkit.client.data.item.attribute.reader,org.bonitasoft.web.t
oolkit.client.data.item.attribute.validator,org.bonitasoft.web.toolkit.
client.data.item.template,org.bonitasoft.web.toolkit.client.ui,org.boni
tasoft.web.toolkit.client.ui.utils,org.bonitasoft.web.toolkit.client.ui
.utils.dateformat
Require-Bundle: javax.activation;bundle-version="1.1.0"
Require-Capability: osgi.ee;filter:="(&(osgi.ee=JavaSE)(version=1.8))"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment