pom.xml 792 Bytes
Newer Older
1 2 3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
Bonita CI's avatar
Bonita CI committed
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.bonitasoft.studio.bundles</groupId>
 <packaging>pom</packaging>
 
 <modules>
   <module>rootfiles-feature</module>
   <module>platform-specific-feature</module>
   <module>studio-feature</module>
   <module>studio-bos-specific-feature</module>
   <module>bos-branding-feature</module>
 </modules>
 
 <parent>
 	<groupId>org.bonitasoft.studio</groupId>
 	<artifactId>bundles</artifactId>
19
 	<version>7.8.3</version>
Bonita CI's avatar
Bonita CI committed
20 21
 </parent>
 <artifactId>features</artifactId>
22

23
</project>