vi.json 40.1 KB
Newer Older
1
{
Yadd's avatar
Yadd committed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
"/doc/":"/doc/",
"_auth":"Xác thực",
"_authChoice":"Lựa chọn xác thực",
"_idp":"IDP EntityID",
"_idpConfKey":"Khóa cấu hình IDP",
"_issuerDB":"Nhà phát hành",
"_lassoIdentityDump":"Lasso identity dump",
"_lassoSessionDump":"Thoát khỏi phiên Lasso",
"_lastAuthnUTime":"Thời gian xác thực",
"_lastSeen":"Dấu thời gian hoạt động gần đây nhất",
"_loginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"_oidc_access_token":"Truy cập Token",
"_oidc_id_token":"ID Token",
"_oidc_OP":"Khoá nhà cung cấp",
"_password":"Mật khẩu",
"_passwordDB":"Mật khẩu",
"_samlToken":"SAML token",
"_session_id":"Mã số nhận diện phiên",
"_startTime":"Ngày tạo",
"_timezone":"Múi giờ",
"_updateTime":"Ngày cập nhật",
"_user":"Dăng nhập",
"_userDB":"Người dùng",
"_url":"URL gốc",
"_utime":"Dấu thời gian của phiên",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
27
"2faSessions":"2FA sessions explorer",
Yadd's avatar
Yadd committed
28
29
30
31
32
33
34
35
36
"actives":"Hoạt động",
"activeTimer":"Tự động chấp nhận thời gian",
"addAppCasPartner":"Thêm ứng dụng CAS",
"addIDPSamlPartner":"Thêm SAML IDP",
"addOidcOp":"Thêm nhà cung cấp kết nối OpenID",
"addOidcRp":"Thêm OpenID dựa vào Hãng",
"addSamlAttribute":"Thêm thuộc tính",
"addSPSamlPartner":"Thêm SAML SP",
"addSrvCasPartner":"Thêm máy chủ CAS",
37
"addU2FKey":"Add U2F key",
38
"addTOTPKey":"Add TOTP key",
Yadd's avatar
Yadd committed
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
"addVhost":"Thêm host ảo",
"adParams":"Tham số của Active Directory",
"ADPwdExpireWarning":"Cảnh báo mật khẩu hết hạn",
"ADPwdMaxAge":"Thời gian tối đa của mật khẩu",
"advancedParams":"Tham số nâng cao",
"allowedMarkups":"Được phép đánh dấu:",
"apacheParams":"Thông số Apache",
"apacheAuthnLevel":"Mức xác thực",
"application":"Ứng dụng",
"applicationDisplay":"Hiển thị ứng dụng",
"applicationList":"Danh mục và ứng dụng",
"applyResult":"Áp dụng kết quả",
"appsInThisCat":"Ứng dụng trong danh mục này",
"attributesAndMacros":"Thuộc tính và macro",
"authAndUserdb":"Authz và user DB",
"authChain":"Chuỗi xác thực",
"authChoice":"Lựa chọn xác thực",
"authChoiceModules":"Các mô-đun được phép",
"authChoiceParam":"Tham số URL",
"authentication":"Mô đun xác thực",
"authenticationNeeded":"Xác thực cần thiết",
"authenticationLevel":"Mức xác thực",
"authenticationTitle":"Xác thực",
"AuthLDAPFilter":"Bộ lọc xác thực",
"authOnly":"Chỉ xác thực",
"author":"Tác giả",
"authorIPAddress":"Địa chỉ IP của tác giả",
"authorizedValues":"Các giá trị được ủy quyền",
"authParams":"Thông số xác thực",
"auto":"Tự động",
"autoSignin":"Auto Signin",
"autoSigninRules":"Rules",
"backtoportal":"Quay lại cổng thông tin",
"badCasProxyId":"Dịch vụ định danh đệm bởi CAS không hợp lệ",
"badChoiceKey":"Tên khoá không hợp lệ trong trình đơn Chọn",
"badCookieName":"Tên cookie không hợp lệ",
"badCustomFuncName":"Tên hàm tùy chỉnh không hợp lệ",
"badDomainName":"Tên miền không hợp lệ",
"badEncoding":"Mã hoá không hợp lệ",
"badExpression":"Biểu thức không hợp lệ",
"badHeaderName":"Tên tiêu đề không hợp lệ",
"badHostname":"Tên máy chủ không hợp lệ",
"badLdapUri":"URI LDAP không đúng",
"badKeyName":"Tên khóa không hợp lệ",
"badIPv4Address":"Địa chỉ IPv4 không hợp lệ",
"badMacroName":"Tên macro không hợp lệ",
"badMetadataName":"Tên siêu dữ liệu không hợp lệ",
"badPemEncoding":"Mã hoá PEM không hợp lệ",
"badPerlPackageName":"Tên gói Perl không hợp lệ",
"badRegexp":"Biểu thức thông thường không hợp lệ",
"badRequest":"Yêu cầu không hợp lệ",
"badSkinRule":"Quy tắc không hợp lệ",
"badUrl":"URL không hợp lệ",
"badValue":"Giá trị không hợp lệ",
"badVariableName":"Tên biến không hợp lệ",
"blackList":"Danh sách đen",
"browse":"Duyệt",
"browserIdAuthnLevel":"Mức xác thực",
"browserIdAutoLogin":"Đăng nhập tự động",
"browserIdBackgroundColor":"Màu nền",
"browseridParams":"BrowserIDParams",
"browserIdSiteLogo":"Logo trang web",
"browserIdSiteName":"Tên trang web",
"browserIdVerificationURL":"URL xác minh",
"browseTree":"Duyệt cây",
"cancel":"Hủy",
"captcha_login_enabled":"Kích hoạt ở dạng đăng nhập",
"captcha_mail_enabled":"Kích hoạt đặt lại mật khẩu bằng biểu mẫu thư",
"captcha_register_enabled":"Kích hoạt trong biểu mẫu đăng ký",
"captcha_size":"Kích thước",
"casAuthnLevel":"Mức xác thực",
"casAccessControlPolicy":"Chính sách kiểm soát truy cập",
"casApp":"Ứng dụng CAS",
"casAppMetaDataExportedVars":"Thuộc tính chiết xuất ",
"casAppMetaDataNodes":"Ứng dụng CAS",
"casAppMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"casAppMetaDataOptionsService":"Dịch vụ URL",
"casAppMetaDataOptionsRule":"Quy tắc",
"casAppName":"Tên ứng dụng CAS",
"casAttr":"Đăng nhập CAS ",
"casAttributes":"Thuộc tính CAS đã được xuất",
"casParams":"Tham số CAS",
"casServiceMetadata":"Dịch vụ CAS",
"casSrv":"CAS Server",
"casSrvMetaDataExportedVars":"Thuộc tính xuất",
"casSrvMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"casSrvMetaDataOptionsDisplayName":"Tên để hiển thị",
"casSrvMetaDataOptionsGateway":"Xác thực Gateway",
"casSrvMetaDataOptionsIcon":"Đường dẫn Icon",
"casSrvMetaDataOptionsRenew":"Gia hạn chứng thực",
"casSrvMetaDataOptionsProxiedServices":"Dịch vụ proxy",
"casSrvMetaDataOptionsUrl":"URL máy chủ",
"casSrvMetaDataNodes":"Máy chủ CAS",
"casSrvName":"Tên máy chủ CAS",
"casStorage":"Tên mô-đun phiên CAS",
"casStorageOptions":"Các tùy chọn mô-đun phiên CAS",
"categoryName":"Tên thể loại",
"cda":"Nhiều tên miền",
"contentSecurityPolicy":"Chính sách bảo mật nội dung",
"cspDefault":"Giá trị mặc định",
"cspImg":"Nguồn ảnh",
"cspScript":"Nguồn kịch bản",
"cspStyle":"Nguồn phong cách",
"cspConnect":"Đích cúa Ajax",
"cspFont":"Nguồn phông chữ",
"cfgLog":"Tiếp tục",
"cfgVersion":"Phiên bản cấu hình",
"checkXSS":"Kiểm tra tấn công XSS",
"clickHereToForce":"Nhấp vào đây để bắt buộc",
"choiceParams":"Các tham số lựa chọn",
"chooseLogo":"Chọn logo",
"chooseSkin":"Chọn giao diện",
"combination":"Kết hợp",
"combinationParams":"Tham số kết hợp",
"combineMods":"Kết hợp các mô-đun",
"combModules":"Danh sách mô-đun",
"comment":"Bình luận",
"comments":"Bình luận",
"condition":"Điều kiện",
"conf":"Cấu hình",
"Configuration":"Cấu hình",
"confirmFormMethod":"Phương pháp xác nhận mẫu",
"confModuledeprecated":"Mô đun này đã bị xóa, thiết lập \" forceUpload = 1 \" trong lemonldap-ng.ini để sử dụng nó",
"confNotChanged":"Không có thay đổi nào được phát hiện, lưu hủy bỏ",
"confSaved":"Cấu hình được lưu",
"confWasChanged":"Cấu hình đã được thay đổi",
"connectionTitle":"Kết nối",
"cookieExpiration":"Thời gian hết hạn cookie",
"cookieName":"Cookie Name",
"cookieParams":"Cookie",
"create":"Tạo",
"currentConfiguration":"Cấu hình hiện tại",
"customAddParams":"Tham số bổ sung",
"customAuth":"Mô đun xác thực tùy chỉnh",
"customFunctions":"Chức năng tùy chỉnh",
"customModule":"Mô đun tùy chỉnh",
"customParams":"Tên mô-đun tùy chỉnh",
"customPassword":"Mô đun mật khẩu tùy chỉnh",
"customPortalSkin":"Tùy chỉnh giao diện cổng thông tin",
"customRegister":"Module đăng ký tùy chỉnh",
"customUserDB":"Mô đun DB người dùng tùy chỉnh",
"date":"Ngày",
"dbiAuthChain":"Chuỗi",
"dbiAuthLoginCol":"Tên trường đăng nhập",
"dbiAuthnLevel":"Mức xác thực",
"dbiAuthPassword":"Mật khẩu",
"dbiAuthPasswordCol":"Tên trường mật khẩu",
"dbiAuthPasswordHash":"Giản đồ Hash",
"dbiDynamicHash":"dynamic hashing",
"dbiDynamicHashEnabled":"dynamic hash activation",
"dbiDynamicHashValidSchemes":"Supported non-salted schemes",
"dbiDynamicHashValidSaltedSchemes":"Supported salted schemes",
"dbiDynamicHashNewPasswordScheme":"Dynamic hash scheme for new passwords",
"dbiAuthTable":"Bảng xác thực",
"dbiAuthUser":"Người dùng",
"dbiConnection":"Kết nối",
"dbiExportedVars":"Biến đã được xuất",
"dbiParams":"Tham số DBI",
"dbiPassword":"Mật khẩu",
"dbiPasswordMailCol":"Tên trường thư",
"dbiSchema":"Giản đồ",
"dbiUserTable":"Bảng người dùng",
"default":"Mặc định",
"defaultRule":"Quy tắc mặc định",
"demoModeOn":"Trình quản lý này chạy ở chế độ demo",
"deleteEntry":"Xóa",
"deleteNotification":"Xóa",
"deleteSession":"Xóa phiên",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
207
"deleteU2FKey":"Delete U2F key",
208
"deleteTOTPKey":"Delete TOTP key",
Yadd's avatar
Yadd committed
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
"demoExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"demoParams":"Tham số trình diễn",
"description":"Mô tả",
"diffViewer":"Người xem khác ",
"diffWithPrevious":"khác biệt với cái trước",
"disabled":"Tắt",
"done":"Hoàn thành",
"dones":"Hoàn thành",
"down":"Di chuyển lên",
"doubleCookie":"Cookie kép  (HTTP và HTTPS)",
"doubleCookieForSingleSession":"Nhân đôi cookie cho một phiên",
"databaseLocked":"Cơ sở dữ liệu bị khóa bởi một tiến trình khác",
"dateTitle":"Ngày",
"dn":"DN",
"domain":"Tên miền",
"download":"Tải xuống",
"downloadIt":"Tải xuống",
"duplicate":"Sao y",
"edit":"Chỉnh sửa",
"editContent":"Chỉnh sửa nội dung",
"emptyConf":"Cấu hình trống rỗng",
"emptyValueNotAllowed":"Không cho phép giá trị trống",
"enabled":"Đã bật",
"enterPassword":"Nhập mật khẩu (tùy chọn)",
"error":"Lỗi",
"exportedAttr":"Biến SOAP/REST đã được xuất",
"exportedHeaders":"Tiêu đề đã được xuất",
"exportedVars":"Biến đã được xuất",
"external2f":"Yếu tố thứ 2 bên ngoài ",
"ext2fActivation":"Kích hoạt",
"ext2fAuthnLevel":"Mức xác thực",
"ext2FSendCommand":"Gửi lệnh",
"ext2FValidateCommand":"Xác nhận lệnh",
"facebookAppId":"ID ứng dụng Facebook ",
"facebookAppSecret":"Ứng dụng Facebook bí mật",
"facebookAuthnLevel":"Mức xác thực",
"facebookExportedVars":"Biến đã được xuất",
"facebookParams":"Tham số Facebook",
"failedLoginNumber":"Số lượt đăng nhập thất bại",
"fileToUpload":"Tập tin để tải lên",
"forbidden":"Bạn không được ủy quyền để hiển thị trang này",
"forceSave":"Bắt buộc lưu",
"format":"Định dạng",
"formReplay":"Phát lại mẫu",
"formTimeout":"Thời gian chờ biểu mẫu",
"forms":"Biểu mẫu",
"friendlyName":"Tên thân thiện",
"generalParameters":"Thông số chung",
"globalStorage":"Mô đun Apache :: Session",
"globalStorageOptions":"Tham số mô đun Apache :: Session ",
"googleAuthnLevel":"Mức xác thực",
"googleExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"googleParams":"Tham số của Google",
"grantSessionRules":"Điều kiện mở",
"groups":"Nhóm",
"hashkey":"Khóa",
"headers":"Tiêu đề HTTP",
"hGroups":"Nhóm (HashRef)",
"hostname":"Tên máy chủ",
"hiddenAttributes":"Thuộc tính ẩn",
"hide":"Ẩn",
"hideHelp":"Ẩn trợ giúp",
"hideOldPassword":"Ẩn mật khẩu cũ",
"hideTree":"Ẩn cây",
"httpOnly":"Bảo vệ Javascript",
"https":"HTTPS",
"incompleteForm":"Các trường bắt buộc bị thiếu",
"index":"Chỉ mục",
"infoFormMethod":"Phương pháp cho mẫu thông tin",
"invalidSessionData":"Dữ liệu phiên không hợp lệ",
"internalReference":"Tham chiếu nội bộ",
"ipAddr":"Địa chỉ IP",
"ipAddresses":"Địa chỉ IP",
"issuerDBGet":"GET",
"issuerDBGetActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBGetParameters":"Tham số GET ",
"issuerDBGetPath":"Đường dẫn",
"issuerDBGetRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBSAML":"SAML",
"issuerDBSAMLActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBSAMLPath":"Đường dẫn",
"issuerDBSAMLRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBCAS":"CAS",
"issuerDBCASActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBCASPath":"Đường dẫn",
"issuerDBCASRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBCASOptions":"Tùy chọn",
"issuerDBOpenID":"OpenID",
"issuerDBOpenIDActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBOpenIDPath":"Đường dẫn",
"issuerDBOpenIDRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBOpenIDOptions":"Tùy chọn",
"issuerDBOpenIDConnect":"OpenID Connect",
"issuerDBOpenIDConnectActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBOpenIDConnectPath":"Đường dẫn",
"issuerDBOpenIDConnectRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerParams":"Mô-đun của nhà phát hành",
"jsRedirect":"Thông báo chuyển hướng",
"jqueryButtonSelector":"nút chọn jQuery (tùy chọn)",
"jqueryFormSelector":"trình đơn chọn jQuery (tùy chọn)",
"jqueryUrl":"jQuery URL (tùy chọn)",
"key":"Khóa mã hóa",
"keys":"Các khóa",
"keyname":"Tên chính",
"keyPassword":"Mật khẩu chính",
"krbAuthnLevel":"Cấp authn Kerberos",
"krbByJs":"Sử dụng yêu cầu Ajax",
"krbKeytab":"tệp keytab",
"krbRemoveDomain":"Remove domain from Kerberos username",
"kerberosParams":"Tham số Kerberos",
"languages":"Ngôn ngữ",
"latest":"Mới nhất",
"ldap":"LDAP",
"ldapAllowResetExpiredPassword":"Cho phép đặt lại mật khẩu đã hết hạn",
"ldapAuthnLevel":"Mức xác thực",
"ldapBase":"Cơ sở tìm kiếm người dùng",
"ldapChangePasswordAsUser":"Thay đổi như người dùng",
"ldapConnection":"Kết nối",
"ldapExportedVars":"Biến đã được xuất",
"ldapFilters":"Bộ lọc",
"LDAPFilter":"Bộ lọc mặc định",
"ldapGroupAttributeName":"Thuộc tính đích",
"ldapGroupAttributeNameGroup":"Thuộc tính nguồn nhóm",
"ldapGroupAttributeNameSearch":"Thuộc tính đã tìm kiếm",
"ldapGroupAttributeNameUser":"Thuộc tính nguồn của người dùng",
"ldapGroupBase":"Cơ sở tìm kiếm",
"ldapGroupObjectClass":"Lớp đối tượng",
"ldapGroupRecursive":"đệ quy",
"ldapGroups":"Nhóm",
"ldapParams":"Thông số LDAP",
"ldapPassword":"Mật khẩu",
"ldapPasswordResetAttribute":"Đặt lại thuộc tính",
"ldapPasswordResetAttributeValue":"Đặt lại giá trị",
"ldapPpolicyControl":"Kiểm soát chính sách mật khẩu",
"ldapPort":"Cổng máy chủ",
"ldapPwdEnc":"Mã hoá mật khẩu LDAP",
"ldapRaw":"Thuộc tính nhị phân",
"ldapSearchDeref":"Bí danh ngoại tham chiếu ",
"ldapServer":"Máy chủ lưu trữ",
"ldapSetPassword":"Mật khẩu sửa đổi hoạt động mở rộng",
"ldapTimeout":"Thời gian chờ",
"ldapUsePasswordResetAttribute":"Sử dụng thuộc tính đặt lại",
"ldapVersion":"Phiên bản",
"linkedInAuthnLevel":"Authentication level",
"linkedInClientID":"Client ID",
"linkedInClientSecret":"Client secret",
"linkedInFields":"Searched fields",
"linkedinParams":"LinkedIn Parameters",
"linkedInScope":"Scope",
"linkedInUserField":"Field containing user identifier",
"load":"Tải",
"loadedConfiguration":"Cấu hình đã tải",
"loadFromUrl":"Nạp từ URL",
"localSessionStorage":"Mô-đun bộ nhớ cache",
"localSessionStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun bộ nhớ cache",
"locationRules":"Quy tắc truy cập",
"loginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"loginHistoryEnabled":"Kích hoạt",
"logo":"Logo",
"logout":"Đăng xuất",
"logoutServices":"Chuyển tiếp đăng xuất",
"logParams":"Nhật ký",
"lwpOpts":"Tùy chọn cho yêu cầu máy chủ",
"lwpSslOpts":"Tùy chọn SSL cho yêu cầu máy chủ",
"macros":"Macros",
"mailBody":"Nội dung thư thành công",
"mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Xác nhận nội dung thư",
"mailConfirmSubject":"Xác nhận chủ đề thư",
"mailContent":"Nội dung thư",
"mailFrom":"Người gửi thư",
"mailHeaders":"Tiêu đề thư",
"mailLDAPFilter":"Bộ lọc thư",
"mailOnPasswordChange":"Gửi thư khi mật khẩu được thay đổi",
"mailOther":"Khác",
"mailReplyTo":"Địa chỉ trả lời",
"mailSessionKey":"Khóa phiên chứa địa chỉ thư",
"mailSubject":"Chủ đề thư thành công",
"mailTimeout":"Thời hạn hợp lệ của yêu cầu đặt lại mật khẩu",
"mailUrl":"URL trang",
"maintenance":"Chế độ bảo trì",
"malformedValue":"Giá trị không hợp lệ",
"managerDn":"Tài khoản",
"managerPassword":"Mật khẩu",
"mandatory":"Bắt buộc",
"markAsDone":"Đánh dấu là đã xong",
"memberOfSSOGroups":"Thành viên của nhóm SSO",
"menu":"Menu",
"message":"Tin nhắn",
"messages":"Tin nhắn",
"menuCategory":"Loại menu",
"modulesTitle":"Các mô-đun đã sử dụng",
"multiIp":"Nhiều địa chỉ IP",
"multipleSessions":"Nhiều phiên",
"multiValuesSeparator":"Dấu phân cách",
"name":"Tên",
"needConfirmation":"Một cấu hình mới có sẵn. Để bắt buộc lưu cấu hình này, hãy nhấp vào hộp kiểm gần nút 'Lưu' ",
"networkProblem":"Vấn đề về mạng",
"newApp":"Ứng dụng mới",
"newChain":"Chuỗi mới",
"newCat":"Danh mục mới",
"newCfgAvailable":"Một cấu hình mới có sẵn",
"newCmbMod":"Mô-đun mới",
"newCmbOver":"Tham số mới",
"newEntry":"Mục nhập mới",
"newGrantRule":"Quy tắc cấp mới",
"newHost":"Máy chủ mới",
"newPost":"Phát lại mẫu mới",
"newPostVar":"Biến mới",
"newRSAKey":"Khóa mới",
"newRule":"Quy tắc mới",
"newValue":"Giá trị mới",
"next":"Tiếp theo",
"nginxCustomHandlers":"Tùy chỉnh trình xử lý Nginx ",
"noAjaxHook":"Giữ lại các chuyển hướng cho Ajax",
"noDatas":"Không có dữ liệu để hiển thị",
"notABoolean":"Không phải là một biến boolean",
"notAnInteger":"Không phải là một số nguyên",
"notAValidPerlExpression":"Không phải là một biểu thức Perl hợp lệ",
"notification":"Kích hoạt",
"notifications":"Thông báo",
"notificationServer":"Máy chủ Thông báo",
"notificationCreated":"Thông báo đã được tạo ra",
"notificationDeleted":"Thông báo đã xoá",
"notificationDone":"thông báo được thực hiện",
"notificationsDone":"thông báo đã hoàn tất",
"notificationNotCreated":"Thông báo không được tạo ra",
"notificationNotDeleted":"Thông báo không được đánh dấu là đã hoàn tất",
"notificationNotFound":"Không tìm thấy thông báo",
"notificationNotPurged":"Thông báo không được xoá chắc chắn",
"notificationPurged":"Thông báo đã được gỡ bỏ chắc chắn",
"notificationStorage":"Mô đun lưu trữ",
"notificationStorageOptions":"Các tham số mô-đun lưu trữ",
"notificationWildcard":"Ký tự đại diện cho tất cả người dùng",
"notificationXSLTfile":"Tùy chỉnh tệp XSLT",
"notifyDeleted":"Hiển thị các phiên đã xoá",
"notifyOther":"Hiển thị các phiên khác",
"nullAuthnLevel":"Mức xác thực",
"nullParams":"Tham số Null",
"number":"Số",
"off":"Tắt",
"oldValue":"Giá trị cũ",
"on":"Vào",
"oidcAuthnLevel":"Mức xác thực",
"oidcOP":"Bộ cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcOPMetaDataExportedVars":"Biến đã được xuất",
"oidcOPMetaDataJSON":"Mô-tả dữ liệu",
"oidcOPMetaDataJWKS":"Dữ liệu JWKS",
"oidcOPMetaDataNode":"Nhà cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcOPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"oidcRPMetaDataOptionsAuthentication":"Xác thực",
"oidcOPMetaDataOptionsCheckJWTSignature":"Kiểm tra chữ ký JWT",
"oidcOPMetaDataOptionsClientID":"Client ID",
"oidcOPMetaDataOptionsClientSecret":"Trình khách bí mật",
"oidcOPMetaDataOptionsConfiguration":"Cấu hình",
"oidcOPMetaDataOptionsConfigurationURI":"Điểm cuối cấu hình",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplay":"Hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayName":"Tên hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayParams":"Hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"oidcOPMetaDataOptionsJWKSTimeout":"Thời gian chờ của dữ liệu JWKS",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutSessionRequired":"Phiên yêu cầu",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutType":"Loại",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutUrl":"URL",
"oidcOPMetaDataOptionsProtocol":"Giao thức",
"oidcRPMetaDataOptionsRule":"Quy tắc truy cập",
"oidcOPMetaDataOptionsScope":"Phạm vi",
"oidcOPMetaDataOptionsStoreIDToken":"Mã thông báo Cửa hàng",
"oidcOPMetaDataOptionsTokenEndpointAuthMethod":"Phương pháp xác thực thiết bị đầu cuối Token",
"oidcOPName":"Tên bộ cung cấp kết nối OpenID",
"oidcParams":"Các tham số kết nối OpenID",
"oidcRP":"OpenID Connect Relying Party",
"oidcRPCallbackGetParam":"Callback GET tham số",
"oidcRPMetaDataExportedVars":"Biến đã được xuất",
"oidcRPMetaDataNode":"OpenID Connect Relying Parties",
"oidcRPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenExpiration":"Hết hạn truy cập Token",
"oidcRPMetaDataOptionsBypassConsent":"Bỏ qua sự đồng ý",
"oidcRPMetaDataOptionsClientID":"Client ID",
"oidcRPMetaDataOptionsClientSecret":"Trình khách bí mật",
"oidcRPMetaDataOptionsDisplay":"Hiển thị",
"oidcRPMetaDataOptionsDisplayName":"Tên hiển thị",
"oidcRPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenExpiration":"ID Token hết hạn",
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenSignAlg":"Thuật toán chữ ký ID Token",
"oidcRPMetaDataOptionsUserIDAttr":"thuộc tính người dùng",
"oidcRPName":"OpenID Connect RP Name",
"oidcRPStateTimeout":"Thời gian chờ của trạng thái phiên làm việc",
"oidcServiceMetaData":"Dịch vụ Kết nối OpenID",
"oidcServiceMetaDataAuthorizeURI":"Uỷ quyền",
"oidcServiceMetaDataBackChannelURI":"URI kênh sau",
"oidcServiceMetaDataEndPoints":"Điểm cuối",
"oidcServiceMetaDataFrontChannelURI":"URI Kênh Trước",
"oidcServiceMetaDataJWKSURI":"JWKS",
"oidcServiceMetaDataKeys":"Khóa",
"oidcServiceMetaDataRegistrationURI":"Đăng ký",
"oidcServiceMetaDataSecurity":"Bảo mật",
"oidcServiceMetaDataEndSessionURI":"Kết thúc phiên",
"oidcServiceMetaDataAuthnContext":"Ngữ cảnh xác thực",
"oidcServiceMetaDataSessions":"Phiên",
"oidcServicePrivateKeySig":"Ký khóa cá nhân",
"oidcServicePublicKeySig":"Ký khóa công khai",
"oidcServiceKeyIdSig":"Khóa ID chính",
"oidcStorage":"Tên mô-đun phiên",
"oidcStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên",
"oidcOPMetaDataNodes":"Nhà cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcRPMetaDataNodes":"OpenID Connect Relying Parties",
"oidcOPMetaDataOptionsPrompt":"Nhắc nhở",
"oidcOPMetaDataOptionsMaxAge":"Thời hạn tối đa",
"oidcOPMetaDataOptionsUiLocales":"Giao diện Người dùng",
"oidcOPMetaDataOptionsAcrValues":"Giá trị ACR",
"oidcOPMetaDataOptionsIDTokenMaxAge":"Thời hạn ID Token",
"oidcOPMetaDataOptionsUseNonce":"Sử dụng nonce",
"oidcRPMetaDataOptionsRedirectUris":"Allowed redirection addresses for login",
"oidcRPMetaDataOptionsPostLogoutRedirectUris":"Allowed redirection addresses for logout",
"oidcRPMetaDataOptionsExtraClaims":"Xác nhận bổ sung",
"oidcServiceMetaDataIssuer":"Định danh Người phát hành",
"oidcServiceMetaDataTokenURI":"Token",
"oidcServiceMetaDataUserInfoURI":"Thông tin người dùng",
"oidcServiceMetaDataCheckSessionURI":"Kiểm tra phiên",
"oidcServiceAllowDynamicRegistration":"Đăng ký động",
"oidcServiceAllowAuthorizationCodeFlow":"Dòng mã ủy quyền",
"oidcServiceAllowImplicitFlow":"Dòng chảy ngầm",
"oidcServiceAllowHybridFlow":"Dòng chảy hỗn hợp",
"ok":"OK",
"oldNotifFormat":"Sử dụng định dạng XML cũ",
"openIdAttr":"Đăng nhập OpenID",
"openIdAuthnLevel":"Mức xác thực",
"openIdExportedVars":"Biến đã được xuất",
"openIdIDPList":"Tên miền được ủy quyền",
"openIdIssuerSecret":"Token bí mật",
"openidParams":"Tham số OpenID",
"openIdSecret":"Token bí mật",
"openIdSreg":"ánh xạ SREG",
"openIdSreg_fullname":"Tên đầy đủ",
"openIdSreg_nickname":"Tên thường gọi",
"openIdSreg_language":"Ngôn ngữ",
"openIdSreg_postcode":"Mã bưu chính",
"openIdSreg_timezone":"Múi giờ",
"openIdSreg_country":"Quốc gia",
"openIdSreg_gender":"Giới tính",
"openIdSreg_email":"Email",
"openIdSreg_dob":"Ngày sinh",
"openIdSPList":"Tên miền được ủy quyền",
"OpenIDConnect":"Kết nối OpenID ",
"OptionalTitle":"Tiêu đề tùy chọn",
"overPrm":"Thông số quá tải",
"pamAuthnLevel":"Mức xác thực",
"pamParams":"Tham số PAM",
"pamService":"Dịch vụ PAM",
"password":"Mật khẩu",
"passwordDB":"Mô-đun mật khẩu",
"passwordManagement":"Quản lý mật khẩu",
"persistent":"Duy trì",
"persistentSessions":"Duy trì phiên",
"persistentStorage":"Tập lệnh Apache :: Session",
"persistentStorageOptions":"Tham số mô-đun Apache :: Session",
"plugins":"Plugins",
"port":"Cổng",
"portal":"URL",
"portalAntiFrame":"Bảo vệ chống lại khung",
"portalButtons":"Nút trên trang đăng nhập",
"portalCaptcha":"Captcha",
"portalCheckLogins":"Kiểm tra đăng nhập lần cuối",
"portalCustomization":"Tùy chỉnh",
"portalDisplayAppslist":"Danh sách ứng dụng",
"portalDisplayChangePassword":"Thay đổi mật khẩu",
"portalDisplayLoginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"portalDisplayLogout":"Đăng xuất",
"portalDisplayOidcConsents":"OIDC Consents",
"portalDisplayRegister":"Đăng ký tài khoản mới",
"portalDisplayResetPassword":"Đặt lại mật khẩu",
"portalErrorOnExpiredSession":"Show error on expired session",
"portalErrorOnMailNotFound":"Show error on mail not found",
"portalForceAuthn":"Bắt buộc xác thực",
"portalForceAuthnInterval":"Khoảng thời gian bắt buộc xác thực",
"portalMenu":"Menu",
"portalModules":"Kích hoạt các mô-đun",
"portalOpenLinkInNewWindow":"Cửa sổ mới",
"portalOther":"Khác",
"portalParams":"Cổng thông tin",
"portalPingInterval":"Khoảng thời gian Ping",
"portalRedirection":"Chuyển hướng cổng thông tin",
"portalRequireOldPassword":"Yêu cầu mật khẩu cũ",
"portalServers":"Máy chủ cổng thông tin",
"portalSkin":"Giao diện mặc định",
"portalSkinBackground":"Giao diện nền",
"portalSkinRules":"Quy tắc hiển thị giao diện",
"portalStatus":"Xuất bản trạng thái cổng thông tin",
"portalUserAttr":"thuộc tính người dùng",
"post":"Phát lại mẫu",
"postedVars":"Các biến gửi lên",
"postUrl":"Mẫu URL",
"postTargetUrl":"Định dạng URL mục tiêu (tùy chọn)",
"previous":"Trước",
"privateKey":"Khóa cá nhân",
"proxyAuthnLevel":"Mức xác thực",
"proxyAuthService":"URL cổng nội bộ",
"proxySessionService":"URL dịch vụ phiên",
"proxyParams":"Các tham số proxy",
"proxyUseSoap":"Sử dụng SOAP thay vì REST",
"publicKey":"Khóa công khai",
"purgeNotification":"Xóa thông báo chắc chắn",
"radiusAuthnLevel":"Mức xác thực",
"radiusParams":"Tham số Radius",
"radiusSecret":"Bí mật đã được chia sẻ",
"radiusServer":"Máy chủ lưu trữ",
"randomPasswordRegexp":"Regexp để tạo mật khẩu",
"redirectFormMethod":"Phương pháp chuyển hướng mẫu",
"redirection":"chuyển hướng trình điều khiển",
"reference":"Tham khảo",
"regexp":"Biểu thức chính quy",
"regexps":"Biểu thức thông thường",
"register":"Đăng ký tài khoản mới",
"registerConfirmSubject":"Tiêu đề cho thư xác nhận",
"registerDB":"Mô đun",
"registerDoneSubject":"Tiêu đề cho thư đã hoàn tất",
"registerTimeout":"Thời hạn hiệu lực của yêu cầu đăng ký",
"registerUrl":"Page URL",
"reloadUrls":"Tải lại cấu hình",
"remoteCookieName":"Tên cookie",
"remoteGlobalStorage":"Mô-đun phiên",
"remoteGlobalStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên",
"remoteParams":"Tham số điều khiển",
"remotePortal":"URL cổng thông tin",
"replaceByFile":"Thay thế bằng tệp",
"requireToken":"Yêu cầu token cho các biểu mẫu",
"restAuthUrl":"URL xác thực",
"restConfigServer":"Máy chủ cấu hình REST",
"restore":"Khôi phục",
"restoreConf":"Khổi phục cấu hình",
Yadd's avatar
Yadd committed
640
641
642
643
644
645
646
"rest2f":"REST Second Factor",
"rest2fActivation":"Activation",
"rest2fAuthnLevel":"Authentication level",
"rest2fInitArgs":"Init Arguments",
"rest2fInitUrl":"Init URL",
"rest2fVerifyArgs":"Verify Arguments",
"rest2fVerifyUrl":"Verify URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
"restParams":"Tham số REST",
"restPwdConfirmUrl":"URL xác nhận mật khẩu",
"restPwdModifyUrl":"URL thay đổi mật khẩu",
"restSessionServer":"Máy chủ phiên REST",
"restUserDBUrl":"URL dữ liệu người dùng",
"returnUrl":"Trả lại URL",
"rule":"Quy tắc",
"rules":"Quy tắc",
"Same":"Tương tự",
"save":"Lưu",
"saveReport":"Lưu báo cáo",
"savingConfirmation":"Lưu xác nhận",
"secondFactors":"Second factors",
"securedCookie":"Cookie bảo mật (SSL)",
"security":"An ninh",
"serverError":"Lỗi máy chủ",
"session":"phiên",
"sessions":"Phiên",
"session_s":"session (s)",
"sessionDataToRemember":"Dữ liệu phiên để lưu trữ",
"sessionDeleted":"Phiên đã bị xóa",
"sessionParams":"Phiên",
"sessionStartedAt":"Phiên bắt đầu lúc",
"sessionStorage":"Sessions lưu trữ",
"sessionTitle":"Nội dung phiên",
"show":"Hiển thị",
"showHelp":"Hiển thị trợ giúp",
"singleIP":"Chỉ một địa chỉ IP bởi người dùng",
"singleSession":"Một phiên chỉ bởi người dùng",
"singleUserByIP":"Một người dùng theo địa chỉ IP",
"singleSessionUserByIP":"Một phiên theo địa chỉ IP",
"slaveAuthnLevel":"Mức xác thực",
"slaveExportedVars":"Biến đã được xuất",
"slaveMasterIP":"Địa chỉ IP của Master",
"slaveParams":"Tham số Slave",
"slaveUserHeader":"Tiêu đề cho người dùng đăng nhập",
"slaveHeaderName":"Tên tiêu đề kiểm soát",
"slaveHeaderContent":"Kiểm soát nội dung tiêu đề",
"SMTP":"SMTP",
"SMTPAuthPass":"Mật khẩu SMTP",
"SMTPAuthUser":"Người dùng SMTP ",
"SMTPPort":"Cổng SMTP",
"SMTPServer":"Máy chủ SMTP",
"SMTPTLS":"Giao thức SSL/TLS",
"SMTPTLSOpts":"Tùy chọn SSL/TLS",
"soapConfigServer":"Máy chủ cấu hình SOAP",
"soapSessionServer":"Máy chủ phiên SOAP",
"specialRule":"Quy tắc đặc biệt",
"SSLAuthnLevel":"Mức xác thực",
"sslByAjax":"Sử dụng yêu cầu Ajax",
"sslHost":"URL của Ajax SSL",
"sslParams":"Tham số SSL",
"SSLVar":"Trích xuất trường chứng chỉ",
"SSLVarIf":"Trích xuất trường chứng chỉ có điều kiện",
"ssoSessions":"Phiên SSO",
"stayConnected":"Duy trì kết nối",
"successfullySaved":"Lưu thành công",
"storePassword":"Lưu trữ mật khẩu người dùng trong các dữ liệu phiên",
"successLoginNumber":"Số lượng đăng nhập đã đăng ký",
"sympaHandler":"Sympa",
"sympaMailKey":"Khóa phiên qua thư",
"sympaSecret":"Chia sẻ bí mật",
"syntaxError":"Lỗi Cú pháp",
"syslog":"Tiện ích Syslog",
"timeout":"Thời gian chờ của phiên",
"timeoutActivity":"Thời gian chờ của các hoạt động phiên",
"timeoutActivityInterval":"Khoảng thời gian cập nhật phiên",
"tokenUseGlobalStorage":"Sử dụng lưu trữ toàn cục",
Yadd's avatar
Yadd committed
715
716
717
"totp":"TOTP",
"totp2fActivation":"Activation",
"totp2fAuthnLevel":"TOTP authentication level",
Yadd's avatar
Yadd committed
718
"totp2fDigits":"Number of digits",
Yadd's avatar
Yadd committed
719
"totp2fInterval":"Interval",
Yadd's avatar
Yadd committed
720
"totp2fIssuer":"TOTP Issuer name",
Yadd's avatar
Yadd committed
721
"totp2fRange":"Range of attempts",
722
"totp2fSelfRegistration":"Self registration",
Yadd's avatar
Yadd committed
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
"trustedDomains":"Miền tin cậy",
"trustedProxies":"proxies IP tin cậy",
"twitterAppName":"Tên ứng dụng",
"twitterAuthnLevel":"Mức xác thực",
"twitterKey":"khóa API",
"twitterParams":"Thông số Twitter",
"twitterSecret":"API bí mật",
"type":"Loại",
"u2f":"U2F",
"u2fActivation":"Kích hoạt",
"u2fAuthnLevel":"Mức xác thực U2F",
"u2fSelfRegistration":"Tự đăng ký ",
"uid":"Trình định danh",
"unknownAttrOrMacro":"Thuộc tính hoặc macro chưa xác định",
"unknownError":"Lỗi không xác định",
"unknownKey":"Khóa không xác định",
"unsecuredCookie":"Cookie không an toàn",
"up":"Di chuyển lên",
"uploadDenied":"Tải lên bị từ chối",
"upgradeSession":"Nâng cấp phiên",
"uri":"URI",
"url":"URL",
"use":"Sử dụng",
"user":"Người dùng",
"users":"Người dùng",
"userDB":"Mô đun người dùng",
"userdbOnly":"Chỉ dùng CSDL người dùng",
"userControl":"Kiểm soát tên người dùng",
"userPivot":"Tên trường đăng nhập trong bảng người sử dụng",
"useRedirectOnError":"Chuyển hướng về lỗi",
"useRedirectOnForbidden":"Chuyển hướng trên trang bị cấm",
"useSafeJail":"Sử dụng Safe jail",
"value":"Giá trị",
"values":"Giá trị",
"variables":"biến",
"version":"Phiên bản",
759
"verifyU2FKey":"Verify U2F key",
760
"verifyTOTPKey":"Verify TOTP key",
Yadd's avatar
Yadd committed
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
"vhostAliases":"Bí danh",
"vhostAuthnLevel":"Mức xác thực bắt buộc",
"vhostHttps":"HTTPS",
"vhostMaintenance":"Chế độ bảo trì",
"vhostOptions":"Tùy chọn",
"vhostPort":"Port",
"vhostType":"Loại",
"view":"Khung nhìn",
"virtualHost":"Máy chủ ảo",
"virtualHostName":"Tên máy chủ lưu trữ ảo",
"virtualHosts":"Máy chủ ảo",
"warning":"Cảnh báo",
"warnings":"Cảnh báo",
"waitingForDatas":"Đang chờ dữ liệu",
"webIDAuthnLevel":"Mức xác thực",
"webIDExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"webidParams":"Tham số WebID",
"webIDWhitelist":"WebID white list",
"waitOrF5":"Chờ cho chuyển hướng hoặc nhấn F5",
"whatToTrace":"REMOTE_USER",
"whiteList":"Danh sách trắng",
"XMLcontent":"Nội dung XML",
"yubikeyAuthnLevel":"Mức xác thực",
"yubikeyClientID":"ID ứng dụng khách API",
"yubikeyParams":"Tham số Yubikey",
"yubikeyPublicIDSize":"Kích thước phần tử công khai OTP",
"yubikeySecretKey":"Khóa bí mật API",
"zeroConfExplanations":"Máy chủ không có cấu hình. Sử dụng mẫu để lưu đầu tiên. ",
789

Yadd's avatar
Yadd committed
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
"saml":"SAML",
"samlAttribute":"thuộc tính SAML",
"samlNameIDFormatMap":"Định dạng NameID",
"samlNameIDFormatMapEmail":"Email",
"samlNameIDFormatMapX509":"X509",
"samlNameIDFormatMapWindows":"Windows",
"samlNameIDFormatMapKerberos":"Kerberos",
"samlIDP":"Bộ cung cấp nhận dạng SAML",
"samlIDPMetaDataNodes":"Nhà cung cấp nhận dạng SAML",
"samlIDPMetaDataXML":"Mô-tả dữ liệu",
"samlIDPMetaDataExportedAttributes":"Biến đã được xuất",
"samlIDPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"samlIDPMetaDataOptionsNameIDFormat":"Định dạng NameID",
"samlIDPMetaDataOptionsForceAuthn":"Bắt buộc xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsIsPassive":"Xác thực thụ động",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowProxiedAuthn":"Cho phép xác thực qua proxy",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowLoginFromIDP":"Cho phép đăng nhập từ IDP",
"samlIDPMetaDataOptionsAdaptSessionUtime":"Tương thích phiên toàn bộ thời gian",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSSOMessage":"Ký thông báo SSO",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSSOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký thư SSO",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSLOMessage":"Ký thông điệp SLO ",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSLOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký tin nhắn SLO",
"samlIDPMetaDataOptionsSSOBinding":"SSO ràng buộc",
"samlIDPMetaDataOptionsSLOBinding":"SLO ràng buộc",
"samlIDPMetaDataOptionsResolutionRule":"Quy tắc phân giải ",
"samlIDPMetaDataOptionsRequestedAuthnContext":"Yêu cầu ngữ cảnh xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsForceUTF8":"Bắt buộc UTF-8",
"samlIDPMetaDataOptionsEncryptionMode":"Chế độ mã hóa",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckTime":"Điều kiện kiểm tra thời gian",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckAudience":"Điều kiện kiểm tra đối tượng",
"samlIDPMetaDataOptionsAuthnRequest":"Yêu cầu xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsSession":"Phiên",
"samlIDPMetaDataOptionsSignature":"Chữ ký",
"samlIDPMetaDataOptionsBinding":"Liên kết",
"samlIDPMetaDataOptionsSecurity":"Bảo mật",
"samlIDPMetaDataOptionsStoreSAMLToken":"Lưu trữ token SAML",
"samlIDPMetaDataOptionsRelayStateURL":"Cho phép URL như RelayState",
"samlSPMetaDataNodes":"Trìn cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPMetaDataXML":"Mô-tả dữ liệu",
"samlSPMetaDataExportedAttributes":"Thuộc tính đã được xuất",
"samlSPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"samlSPMetaDataOptionsNameIDFormat":"Định dạng NameID mặc định",
"samlSPMetaDataOptionsOneTimeUse":"Sử dụng một lần",
"samlSPMetaDataOptionsSignSSOMessage":"Ký thông báo SSO",
"samlSPMetaDataOptionsCheckSSOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký thông báo SSO",
"samlSPMetaDataOptionsSignSLOMessage":"Ký thông điệp SLO ",
"samlSPMetaDataOptionsCheckSLOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký tin nhắn SLO",
"samlSPMetaDataOptionsEncryptionMode":"Chế độ mã hóa",
"samlSPMetaDataOptionsAuthnResponse":"Phản hồi xác thực",
"samlSPMetaDataOptionsSignature":"Chữ ký",
"samlSPMetaDataOptionsSecurity":"Bảo mật",
"samlSPMetaDataOptionsEnableIDPInitiatedURL":"Cho phép sử dụng URL bắt đầu IDP",
"samlSPMetaDataOptionsNameIDSessionKey":"Bắt buộc khóa phiên NameID",
"samlSPMetaDataOptionsSessionNotOnOrAfterTimeout":"thời gian sessionNotOnOrAfter ",
"samlSPMetaDataOptionsNotOnOrAfterTimeout":"Thời gian notOnOrAfter ",
"samlSPMetaDataOptionsForceUTF8":"Bắt buộc UTF-8",
"samlSPMetaDataOptionsRule":"Quy tắc truy cập",
"samlIDPName":"Tên SAML IDP ",
"samlServiceMetaData":"Dịch vụ SAML 2",
"samlEntityID":"Thực thể trình định danh",
"samlOrganization":"Tổ chức",
"samlOrganizationDisplayName":"Tên hiển thị",
"samlOrganizationName":"Tên",
"samlOrganizationURL":"URL",
"samlSP":"Bộ cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPName":"Tên bộ cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPSSODescriptor":"Nhà cung cấp dịch vụ",
"samlSPSSODescriptorAuthnRequestsSigned":"Yêu cầu Xác thực Đã ký",
"samlSPSSODescriptorWantAssertionsSigned":"Muốn khẳng định đã ký",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutService":"Đăng xuất đơn",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceSOAP":"SOAP",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerService":"Người tiêu dùng xác nhận",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerServiceHTTPArtifact":"Artifact HTTP",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlSPSSODescriptorArtifactResolutionService":"Artifact Resolution",
"samlSPSSODescriptorArtifactResolutionServiceArtifact":"Artifact Service",
"samlIDPSSODescriptor":"Bộ cung cấp Nhận dạng",
"samlIDPSSODescriptorWantAuthnRequestsSigned":"Muốn Yêu cầu Chứng thực được ký",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnService":"Đăng nhập Một lần",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPArtifact":"HTTP Artifact",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutService":"Đăng xuất đơn",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceSOAP":"SOAP",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionService":"Artifact Resolution",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionServiceArtifact":"Artifact Service",
"samlAttributeAuthorityDescriptor":"Attribute Authority",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeService":"Dịch vụ Thuộc tính",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeServiceSOAP":"SOAP",
"samlServiceSecurity":"Tham số bảo mật",
"samlServiceSecuritySig":"Chữ ký",
"samlServiceSecurityEnc":"Mã hóa",
"samlServicePrivateKeySig":"Khóa cá nhân",
"samlServicePrivateKeySigPwd":"Khóa mật khẩu cá nhân",
"samlServicePublicKeySig":"Khóa công khai",
"samlServicePrivateKeyEnc":"Khóa cá nhân",
"samlServicePrivateKeyEncPwd":"Khóa mật khẩu cá nhân",
"samlServicePublicKeyEnc":"Khóa công khai",
"samlServiceUseCertificateInResponse":"Sử dụng chứng chỉ trong câu trả lời",
"samlAdvanced":"Nâng cao",
"samlIdPResolveCookie":"Tên cookie phân giải IDP",
"samlPartnerName":"Tên của đối tác SAML",
"samlMetadataForceUTF8":"chuyển đổi mô-tả dữ liệu UTF8",
"samlStorage":"tên mô-đun phiên SAML",
"samlStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên SAML",
"samlAuthnContextMap":"Ngữ cảnh xác thực",
"samlAuthnContextMapPassword":"Mật khẩu",
"samlAuthnContextMapPasswordProtectedTransport":"Truyền tin được bảo vệ bằng mật khẩu",
"samlAuthnContextMapTLSClient":"Trình khách TLS",
"samlAuthnContextMapKerberos":"Kerberos",
"samlCommonDomainCookie":"Cookie miền thông thường",
"samlCommonDomainCookieActivation":"Kích hoạt",
"samlCommonDomainCookieDomain":"Tên miền chung",
"samlCommonDomainCookieReader":"Trình đọc URL",
"samlCommonDomainCookieWriter":"Trình viết URL",
"samlRelayStateTimeout":"Thời gian hết hạn phiên RelayState ",
"samlUseQueryStringSpecific":"Sử dụng phương pháp query_string cụ thể"
911
}