Commit f3a68854 authored by Yadd's avatar Yadd
Browse files

Update javascripts (#595)

parent be1b5086
......@@ -196,7 +196,7 @@ MANAGERJSONDST=$(SRCMANAGERDIR)/site/static/struct.json \
_example/conf/lmConf-1.js
# Javascript and CSS to minify
JSSRCFILES:=$(shell find */site/static/js $(SRCPORTALDIR)/site/htdocs/static/common/js -type f -name '*.js' ! -name '*.min.js') \
JSSRCFILES:=$(shell find */site/static/js $(SRCPORTALDIR)/site/htdocs/static -type f -name '*.js' ! -name '*.min.js') \
$(SRCMANAGERDIR)/site/static/bwr/file-saver.js/FileSaver.js
CSSSRCFILES:=$(shell find */site/static/css $(SRCPORTALDIR)/site/htdocs/static -type f -name '*.css' ! -name '*.min.css')
......
......@@ -6,14 +6,14 @@
"license": "GPL2",
"private": true,
"dependencies": {
"angular": "1.4.x",
"angular-animate": "1.4.x",
"angular": "1.5.x",
"angular-animate": "1.5.x",
"angular-bootstrap": "x",
"angular-cookies": "1.4.x",
"angular-cookies": "1.5.x",
"angular-ui-tree": "x",
"bootstrap": "x",
"es5-shim": "x",
"file-saver.js": "x",
"jquery": "2.x"
"jquery": "x"
}
}
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
/**
* @license AngularJS v1.4.9
* (c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
* @license AngularJS v1.5.10
* (c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
* License: MIT
*/
(function(window, angular, undefined) {'use strict';
(function(window, angular) {'use strict';
/**
* @ngdoc module
......@@ -28,7 +28,7 @@ angular.module('ngCookies', ['ng']).
* @description
* Use `$cookiesProvider` to change the default behavior of the {@link ngCookies.$cookies $cookies} service.
* */
provider('$cookies', [function $CookiesProvider() {
provider('$cookies', [/** @this */function $CookiesProvider() {
/**
* @ngdoc property
* @name $cookiesProvider#defaults
......@@ -39,17 +39,28 @@ angular.module('ngCookies', ['ng']).
* The object may have following properties:
*
* - **path** - `{string}` - The cookie will be available only for this path and its
* sub-paths. By default, this would be the URL that appears in your base tag.
* sub-paths. By default, this is the URL that appears in your `<base>` tag.
* - **domain** - `{string}` - The cookie will be available only for this domain and
* its sub-domains. For obvious security reasons the user agent will not accept the
* cookie if the current domain is not a sub domain or equals to the requested domain.
* its sub-domains. For security reasons the user agent will not accept the cookie
* if the current domain is not a sub-domain of this domain or equal to it.
* - **expires** - `{string|Date}` - String of the form "Wdy, DD Mon YYYY HH:MM:SS GMT"
* or a Date object indicating the exact date/time this cookie will expire.
* - **secure** - `{boolean}` - The cookie will be available only in secured connection.
* - **secure** - `{boolean}` - If `true`, then the cookie will only be available through a
* secured connection.
*
* Note: by default the address that appears in your `<base>` tag will be used as path.
* This is important so that cookies will be visible for all routes in case html5mode is enabled
* Note: By default, the address that appears in your `<base>` tag will be used as the path.
* This is important so that cookies will be visible for all routes when html5mode is enabled.
*
* @example
*
* ```js
* angular.module('cookiesProviderExample', ['ngCookies'])
* .config(['$cookiesProvider', function($cookiesProvider) {
* // Setting default options
* $cookiesProvider.defaults.domain = 'foo.com';
* $cookiesProvider.defaults.secure = true;
* }]);
* ```
**/
var defaults = this.defaults = {};
......@@ -183,6 +194,9 @@ angular.module('ngCookies').
* @ngdoc service
* @name $cookieStore
* @deprecated
* sinceVersion="v1.4.0"
* Please use the {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} service instead.
*
* @requires $cookies
*
* @description
......@@ -192,11 +206,6 @@ angular.module('ngCookies').
*
* Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
*
* <div class="alert alert-danger">
* **Note:** The $cookieStore service is **deprecated**.
* Please use the {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} service instead.
* </div>
*
* @example
*
* ```js
......@@ -298,9 +307,9 @@ function $$CookieWriter($document, $log, $browser) {
// - 4096 bytes per cookie
var cookieLength = str.length + 1;
if (cookieLength > 4096) {
$log.warn("Cookie '" + name +
"' possibly not set or overflowed because it was too large (" +
cookieLength + " > 4096 bytes)!");
$log.warn('Cookie \'' + name +
'\' possibly not set or overflowed because it was too large (' +
cookieLength + ' > 4096 bytes)!');
}
return str;
......@@ -313,7 +322,7 @@ function $$CookieWriter($document, $log, $browser) {
$$CookieWriter.$inject = ['$document', '$log', '$browser'];
angular.module('ngCookies').provider('$$cookieWriter', function $$CookieWriterProvider() {
angular.module('ngCookies').provider('$$cookieWriter', /** @this */ function $$CookieWriterProvider() {
this.$get = $$CookieWriter;
});
......
/*
AngularJS v1.4.9
(c) 2010-2015 Google, Inc. http://angularjs.org
AngularJS v1.5.10
(c) 2010-2016 Google, Inc. http://angularjs.org
License: MIT
*/
(function(p,c,n){'use strict';function l(b,a,g){var d=g.baseHref(),k=b[0];return function(b,e,f){var g,h;f=f||{};h=f.expires;g=c.isDefined(f.path)?f.path:d;c.isUndefined(e)&&(h="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",e="");c.isString(h)&&(h=new Date(h));e=encodeURIComponent(b)+"="+encodeURIComponent(e);e=e+(g?";path="+g:"")+(f.domain?";domain="+f.domain:"");e+=h?";expires="+h.toUTCString():"";e+=f.secure?";secure":"";f=e.length+1;4096<f&&a.warn("Cookie '"+b+"' possibly not set or overflowed because it was too large ("+
f+" > 4096 bytes)!");k.cookie=e}}c.module("ngCookies",["ng"]).provider("$cookies",[function(){var b=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(a,g){return{get:function(d){return a()[d]},getObject:function(d){return(d=this.get(d))?c.fromJson(d):d},getAll:function(){return a()},put:function(d,a,m){g(d,a,m?c.extend({},b,m):b)},putObject:function(d,b,a){this.put(d,c.toJson(b),a)},remove:function(a,k){g(a,n,k?c.extend({},b,k):b)}}}]}]);c.module("ngCookies").factory("$cookieStore",
(function(n,c){'use strict';function l(b,a,g){var d=g.baseHref(),k=b[0];return function(b,e,f){var g,h;f=f||{};h=f.expires;g=c.isDefined(f.path)?f.path:d;c.isUndefined(e)&&(h="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",e="");c.isString(h)&&(h=new Date(h));e=encodeURIComponent(b)+"="+encodeURIComponent(e);e=e+(g?";path="+g:"")+(f.domain?";domain="+f.domain:"");e+=h?";expires="+h.toUTCString():"";e+=f.secure?";secure":"";f=e.length+1;4096<f&&a.warn("Cookie '"+b+"' possibly not set or overflowed because it was too large ("+
f+" > 4096 bytes)!");k.cookie=e}}c.module("ngCookies",["ng"]).provider("$cookies",[function(){var b=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(a,g){return{get:function(d){return a()[d]},getObject:function(d){return(d=this.get(d))?c.fromJson(d):d},getAll:function(){return a()},put:function(d,a,m){g(d,a,m?c.extend({},b,m):b)},putObject:function(d,b,a){this.put(d,c.toJson(b),a)},remove:function(a,k){g(a,void 0,k?c.extend({},b,k):b)}}}]}]);c.module("ngCookies").factory("$cookieStore",
["$cookies",function(b){return{get:function(a){return b.getObject(a)},put:function(a,c){b.putObject(a,c)},remove:function(a){b.remove(a)}}}]);l.$inject=["$document","$log","$browser"];c.module("ngCookies").provider("$$cookieWriter",function(){this.$get=l})})(window,window.angular);
//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map
......@@ -2,7 +2,7 @@
"version":3,
"file":"angular-cookies.min.js",
"lineCount":8,
"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA0QtCC,QAASA,EAAc,CAACC,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAkBC,CAAlB,CAA4B,CACjD,IAAIC,EAAaD,CAAAE,SAAA,EAAjB,CACIC,EAAcL,CAAA,CAAU,CAAV,CAmClB,OAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAcC,CAAd,CAAuB,CAjCW,IAC3CC,CAD2C,CACrCC,CACVF,EAAA,CAgCoDA,CAhCpD,EAAqB,EACrBE,EAAA,CAAUF,CAAAE,QACVD,EAAA,CAAOZ,CAAAc,UAAA,CAAkBH,CAAAC,KAAlB,CAAA,CAAkCD,CAAAC,KAAlC,CAAiDN,CACpDN,EAAAe,YAAA,CAAoBL,CAApB,CAAJ,GACEG,CACA,CADU,+BACV,CAAAH,CAAA,CAAQ,EAFV,CAIIV,EAAAgB,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAJ,GACEA,CADF,CACY,IAAII,IAAJ,CAASJ,CAAT,CADZ,CAIIK,EAAAA,CAAMC,kBAAA,CAqB6BV,CArB7B,CAANS,CAAiC,GAAjCA,CAAuCC,kBAAA,CAAmBT,CAAnB,CAE3CQ,EAAA,CADAA,CACA,EADON,CAAA,CAAO,QAAP,CAAkBA,CAAlB,CAAyB,EAChC,GAAOD,CAAAS,OAAA,CAAiB,UAAjB,CAA8BT,CAAAS,OAA9B,CAA+C,EAAtD,CACAF,EAAA,EAAOL,CAAA,CAAU,WAAV,CAAwBA,CAAAQ,YAAA,EAAxB,CAAgD,EACvDH,EAAA,EAAOP,CAAAW,OAAA,CAAiB,SAAjB,CAA6B,EAMhCC,EAAAA,CAAeL,CAAAM,OAAfD,CAA4B,CACb,KAAnB,CAAIA,CAAJ,EACEnB,CAAAqB,KAAA,CAAU,UAAV,CASqChB,CATrC,CACE,6DADF;AAEEc,CAFF,CAEiB,iBAFjB,CASFf,EAAAkB,OAAA,CAJOR,CAG6B,CArCW,CAxPnDlB,CAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,SAAA,CAOY,UAPZ,CAOwB,CAACC,QAAyB,EAAG,CAuBjD,IAAIC,EAAW,IAAAA,SAAXA,CAA2B,EAiC/B,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,gBAAD,CAAmB,gBAAnB,CAAqC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAiC,CACxF,MAAO,CAWLC,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOH,EAAA,EAAA,CAAiBG,CAAjB,CADU,CAXd,CAyBLC,UAAWA,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAM,CAEvB,MAAO,CADHzB,CACG,CADK,IAAAwB,IAAA,CAASC,CAAT,CACL,EAAQnC,CAAAqC,SAAA,CAAiB3B,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFlB,CAzBpB,CAuCL4B,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjB,MAAON,EAAA,EADU,CAvCd,CAuDLO,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACjCsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBzB,CAApB,CAAuCC,CAvFpC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAuF0BnB,CAvF1B,CAAV,CAAkDmB,CAuFrD,CADiC,CAvD9B,CAuELW,UAAWA,QAAQ,CAACN,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACvC,IAAA4B,IAAA,CAASJ,CAAT,CAAcnC,CAAA0C,OAAA,CAAehC,CAAf,CAAd,CAAqCC,CAArC,CADuC,CAvEpC,CAsFLgC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAMxB,CAAN,CAAe,CAC7BsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBlC,CAApB,CAA2CU,CAtHxC,CAAUX,CAAAwC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAsH8BnB,CAtH9B,CAAV,CAAkDmB,CAsHrD,CAD6B,CAtF1B,CADiF,CAA9E,CAxDqC,CAA7B,CAPxB,CA6JA9B,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAiB,QAAA,CAiCS,cAjCT;AAiCyB,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,CAWLX,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOU,EAAAT,UAAA,CAAmBD,CAAnB,CADU,CAXd,CAyBLI,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAa,CACxBmC,CAAAJ,UAAA,CAAmBN,CAAnB,CAAwBzB,CAAxB,CADwB,CAzBrB,CAsCLiC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAM,CACpBU,CAAAF,OAAA,CAAgBR,CAAhB,CADoB,CAtCjB,CAF8C,CAAhC,CAjCzB,CAqIAjC,EAAA4C,QAAA,CAAyB,CAAC,WAAD,CAAc,MAAd,CAAsB,UAAtB,CAEzB9C,EAAA2B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAC,SAAA,CAAqC,gBAArC,CAAuDmB,QAA+B,EAAG,CACvF,IAAAhB,KAAA,CAAY7B,CAD2E,CAAzF,CAtTsC,CAArC,CAAD,CA2TGH,MA3TH,CA2TWA,MAAAC,QA3TX;",
"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkB,CAmR3BC,QAASA,EAAc,CAACC,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAkBC,CAAlB,CAA4B,CACjD,IAAIC,EAAaD,CAAAE,SAAA,EAAjB,CACIC,EAAcL,CAAA,CAAU,CAAV,CAmClB,OAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAcC,CAAd,CAAuB,CAjCW,IAC3CC,CAD2C,CACrCC,CACVF,EAAA,CAgCoDA,CAhCpD,EAAqB,EACrBE,EAAA,CAAUF,CAAAE,QACVD,EAAA,CAAOX,CAAAa,UAAA,CAAkBH,CAAAC,KAAlB,CAAA,CAAkCD,CAAAC,KAAlC,CAAiDN,CACpDL,EAAAc,YAAA,CAAoBL,CAApB,CAAJ,GACEG,CACA,CADU,+BACV,CAAAH,CAAA,CAAQ,EAFV,CAIIT,EAAAe,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAJ,GACEA,CADF,CACY,IAAII,IAAJ,CAASJ,CAAT,CADZ,CAIIK,EAAAA,CAAMC,kBAAA,CAqB6BV,CArB7B,CAANS,CAAiC,GAAjCA,CAAuCC,kBAAA,CAAmBT,CAAnB,CAE3CQ,EAAA,CADAA,CACA,EADON,CAAA,CAAO,QAAP,CAAkBA,CAAlB,CAAyB,EAChC,GAAOD,CAAAS,OAAA,CAAiB,UAAjB,CAA8BT,CAAAS,OAA9B,CAA+C,EAAtD,CACAF,EAAA,EAAOL,CAAA,CAAU,WAAV,CAAwBA,CAAAQ,YAAA,EAAxB,CAAgD,EACvDH,EAAA,EAAOP,CAAAW,OAAA,CAAiB,SAAjB,CAA6B,EAMhCC,EAAAA,CAAeL,CAAAM,OAAfD,CAA4B,CACb,KAAnB,CAAIA,CAAJ,EACEnB,CAAAqB,KAAA,CAAU,UAAV,CASqChB,CATrC,CACE,6DADF;AAEEc,CAFF,CAEiB,iBAFjB,CASFf,EAAAkB,OAAA,CAJOR,CAG6B,CArCW,CAjQnDjB,CAAA0B,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,SAAA,CAOY,UAPZ,CAOwB,CAAaC,QAAyB,EAAG,CAkC7D,IAAIC,EAAW,IAAAA,SAAXA,CAA2B,EAiC/B,KAAAC,KAAA,CAAY,CAAC,gBAAD,CAAmB,gBAAnB,CAAqC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAAiC,CACxF,MAAO,CAWLC,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOH,EAAA,EAAA,CAAiBG,CAAjB,CADU,CAXd,CAyBLC,UAAWA,QAAQ,CAACD,CAAD,CAAM,CAEvB,MAAO,CADHzB,CACG,CADK,IAAAwB,IAAA,CAASC,CAAT,CACL,EAAQlC,CAAAoC,SAAA,CAAiB3B,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFlB,CAzBpB,CAuCL4B,OAAQA,QAAQ,EAAG,CACjB,MAAON,EAAA,EADU,CAvCd,CAuDLO,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACjCsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBzB,CAApB,CAAuCC,CAvFpC,CAAUV,CAAAuC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAuF0BnB,CAvF1B,CAAV,CAAkDmB,CAuFrD,CADiC,CAvD9B,CAuELW,UAAWA,QAAQ,CAACN,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAaC,CAAb,CAAsB,CACvC,IAAA4B,IAAA,CAASJ,CAAT,CAAclC,CAAAyC,OAAA,CAAehC,CAAf,CAAd,CAAqCC,CAArC,CADuC,CAvEpC,CAsFLgC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAMxB,CAAN,CAAe,CAC7BsB,CAAA,CAAeE,CAAf,CAAoBS,IAAAA,EAApB,CAA2CjC,CAtHxC,CAAUV,CAAAuC,OAAA,CAAe,EAAf,CAAmBV,CAAnB,CAsH8BnB,CAtH9B,CAAV,CAAkDmB,CAsHrD,CAD6B,CAtF1B,CADiF,CAA9E,CAnEiD,CAAzC,CAPxB,CAwKA7B,EAAA0B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAkB,QAAA,CA+BS,cA/BT;AA+ByB,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,CAWLZ,IAAKA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CACjB,MAAOW,EAAAV,UAAA,CAAmBD,CAAnB,CADU,CAXd,CAyBLI,IAAKA,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAMzB,CAAN,CAAa,CACxBoC,CAAAL,UAAA,CAAmBN,CAAnB,CAAwBzB,CAAxB,CADwB,CAzBrB,CAsCLiC,OAAQA,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAM,CACpBW,CAAAH,OAAA,CAAgBR,CAAhB,CADoB,CAtCjB,CAF8C,CAAhC,CA/BzB,CAmIAjC,EAAA6C,QAAA,CAAyB,CAAC,WAAD,CAAc,MAAd,CAAsB,UAAtB,CAEzB9C,EAAA0B,OAAA,CAAe,WAAf,CAAAC,SAAA,CAAqC,gBAArC,CAAoEoB,QAA+B,EAAG,CACpG,IAAAjB,KAAA,CAAY7B,CADwF,CAAtG,CA/T2B,CAA1B,CAAD,CAoUGF,MApUH,CAoUWA,MAAAC,QApUX;",
"sources":["angular-cookies.js"],
"names":["window","angular","undefined","$$CookieWriter","$document","$log","$browser","cookiePath","baseHref","rawDocument","name","value","options","path","expires","isDefined","isUndefined","isString","Date","str","encodeURIComponent","domain","toUTCString","secure","cookieLength","length","warn","cookie","module","provider","$CookiesProvider","defaults","$get","$$cookieReader","$$cookieWriter","get","key","getObject","fromJson","getAll","put","extend","putObject","toJson","remove","factory","$cookies","$inject","$$CookieWriterProvider"]
"names":["window","angular","$$CookieWriter","$document","$log","$browser","cookiePath","baseHref","rawDocument","name","value","options","path","expires","isDefined","isUndefined","isString","Date","str","encodeURIComponent","domain","toUTCString","secure","cookieLength","length","warn","cookie","module","provider","$CookiesProvider","defaults","$get","$$cookieReader","$$cookieWriter","get","key","getObject","fromJson","getAll","put","extend","putObject","toJson","remove","undefined","factory","$cookies","$inject","$$CookieWriterProvider"]
}
.angular-ui-tree-empty{border:1px dashed #bbb;min-height:100px;background-color:#e5e5e5;background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-image:-moz-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),-moz-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-image:linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-size:60px 60px;background-position:0 0,30px 30px}.angular-ui-tree-nodes{position:relative;margin:0;padding:0;list-style:none}.angular-ui-tree-nodes .angular-ui-tree-nodes{padding-left:20px}.angular-ui-tree-node,.angular-ui-tree-placeholder{position:relative;margin:0;padding:0;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-hidden{display:none}.angular-ui-tree-placeholder{margin:5px 0;padding:0;min-height:30px}.angular-ui-tree-handle{cursor:move;text-decoration:none;font-weight:700;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-drag{position:absolute;pointer-events:none;z-index:999;opacity:.8}
\ No newline at end of file
.angular-ui-tree-empty{border:1px dashed #bbb;min-height:100px;background-color:#e5e5e5;background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff),-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff);background-image:linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff),linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff);background-size:60px 60px;background-position:0 0,30px 30px;pointer-events:none}.angular-ui-tree-nodes{position:relative;margin:0;padding:0;list-style:none}.angular-ui-tree-nodes .angular-ui-tree-nodes{padding-left:20px}.angular-ui-tree-node,.angular-ui-tree-placeholder{position:relative;margin:0;padding:0;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-hidden{display:none}.angular-ui-tree-placeholder{margin:5px 0;padding:0;min-height:30px}.angular-ui-tree-handle{cursor:move;text-decoration:none;font-weight:700;box-sizing:border-box;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-drag{position:absolute;pointer-events:none;z-index:999;opacity:.8}
\ No newline at end of file
/*!
* Bootstrap v3.3.6 (http://getbootstrap.com)
* Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
* Bootstrap v3.3.7 (http://getbootstrap.com)
* Copyright 2011-2016 Twitter, Inc.
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
*/
.btn-default,
......
/*!
* Bootstrap v3.3.6 (http://getbootstrap.com)
* Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.
* Bootstrap v3.3.7 (http://getbootstrap.com)
* Copyright 2011-2016 Twitter, Inc.
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)
*/
/*! normalize.css v3.0.3 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */
......@@ -1106,7 +1106,6 @@ a:focus {
text-decoration: underline;
}
a:focus {
outline: thin dotted;
outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
outline-offset: -2px;
}
......@@ -2537,7 +2536,6 @@ select[size] {
input[type="file"]:focus,
input[type="radio"]:focus,
input[type="checkbox"]:focus {
outline: thin dotted;
outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
outline-offset: -2px;
}
......@@ -3029,7 +3027,6 @@ select[multiple].input-lg {
.btn.focus,
.btn:active.focus,
.btn.active.focus {
outline: thin dotted;
outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;
outline-offset: -2px;
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment