Commit 75c8013a authored by Yadd's avatar Yadd
Browse files

Update vi translation (#852)

parent d7240e03
......@@ -175,7 +175,7 @@
"resendConfirmMail":"Gửi lại thư xác nhận?",
"resentConfirm":"Bạn có muốn gửi lại thư xác nhận không?",
"resetPwd":"Đặt lại mật khẩu của tôi",
"rightsReloadNeedsLogout": "Rights reloads need to logout and login again",
"rightsReloadNeedsLogout": "Tải lại quyền cần đăng xuất và đăng nhập lại",
"selectIdP":"Chọn bộ cung cấp danh tính của bạn",
"sendPwd":"Gửi cho tôi một mật khẩu mới",
"serverError":"Lỗi xảy ra trên máy chủ",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment