Commit 07dfd140 authored by Christophe Maudoux's avatar Christophe Maudoux 🐛

Update langs (#1658)

parent 81a37e5b
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"لديك بعض الرسائل الجديدة",
"goToPortal":"انتقل إلى البوابة",
"gplSoft":"البرمجيات الحرة التي تغطيها رخصة GPL",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"انا متاكد",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"هل تريد تسجيل الخروج؟",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"البريد",
"mailSent2":"تم إرسال رسالة إلى عنوان بريدك الإلكتروني.",
"maintenanceMode":"هذا التطبيق في صيانة، يرجى محاولة الاتصال في وقت لاحق",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"Du hast neue Nachrichten",
"goToPortal":"Zum Portal",
"gplSoft":"Freie Software, die von der GPL-Lizenz abgedeckt wird",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"ID",
"imSure":"Ich bin sicher",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Willst du dich abmelden ?",
"logoutFromOtherApp":"Von anderen Anwendungen abmelden ...",
"logoutFromSP":"Von Dienstanbietern abmelden ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"E-Mail",
"mailSent2":"Eine Nachricht wurde an deine E-Mail Adresse gesendet.",
"maintenanceMode":"Diese Anwendung ist in Wartung, bitte versuche später eine Verbindung herzustellen",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"You have some new messages",
"goToPortal":"Go to portal",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"I'm sure",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Do you want to logout?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"A message has been sent to your mail address.",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"You have some new messages",
"goToPortal":"Go to portal",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"I'm sure",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Do you want to logout?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"A message has been sent to your mail address.",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"Vous avez de nouveaux messages",
"goToPortal":"Aller au portail",
"gplSoft":"logiciel libre protégé par la licence GPL",
"groups_sso":"GROUPES SSO",
"headers":"ENTETES",
"id":"Id",
"imSure":"Je suis sûr",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Souhaitez-vous vous déconnecter ?",
"logoutFromOtherApp":"Déconnexion des autres applications ...",
"logoutFromSP":"Déconnexion des services ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Adresse mail",
"mailSent2":"Un message a été envoyé à votre adresse mail.",
"maintenanceMode":"Cette application est en maintenance, merci de réessayer plus tard",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"Hai dei nuovi messaggi",
"goToPortal":"Vai al portale",
"gplSoft":"Software libero coperto dalla licenza GPL",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"Sono sicuro",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Vuoi uscire?",
"logoutFromOtherApp":"Disconnetti da altre applicazioni ...",
"logoutFromSP":"Disconnessione dai fornitori di servizi ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"Vi é stato inviato un messaggio via mail",
"maintenanceMode":"Questa applicazione è in manutenzione, prova a connetterti più tardi",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"You have some new messages",
"goToPortal":"Go to portal",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"I'm sure",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Do you want to logout?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"A message has been sent to your mail address.",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"You have some new messages",
"goToPortal":"Go to portal",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"I'm sure",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Do you want to logout?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"A message has been sent to your mail address.",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"You have some new messages",
"goToPortal":"Go to portal",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"I'm sure",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Do you want to logout?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Mail",
"mailSent2":"A message has been sent to your mail address.",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"Bạn có một số tin nhắn mới",
"goToPortal":"Đi tới cổng thông tin",
"gplSoft":"phần mềm tự do được cấp phép bởi GPL",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"Tôi chắc chắn",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"Bạn có muốn đăng xuất?",
"logoutFromOtherApp":"Đăng xuất khỏi các ứng dụng khác ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"Thư",
"mailSent2":"Một tin nhắn đã được gửi đến địa chỉ thư của bạn.",
"maintenanceMode":"Ứng dụng này đang trong quá trình bảo trì, hãy thử kết nối sau",
......
......@@ -146,6 +146,7 @@
"gotNewMessages":"您有一些新消息",
"goToPortal":"回到首页",
"gplSoft":"free software covered by the GPL license",
"groups_sso":"SSO GROUPS",
"headers":"HEADERS",
"id":"Id",
"imSure":"我确认",
......@@ -162,6 +163,7 @@
"logoutConfirm":"您想注销登录吗?",
"logoutFromOtherApp":"Logout from other applications ...",
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
"macros":"MACROS",
"mail":"邮件",
"mailSent2":"已经发送一封邮件到您的邮箱",
"maintenanceMode":"This application is in maintenance, please try to connect later",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment