Commit e246bfd1 authored by Maxime Besson's avatar Maxime Besson
Browse files

Fix pl translation after merge

parent c487efc7
......@@ -197,6 +197,7 @@
"chooseLogo":"Wybierz logo",
"chooseSkin":"Wybierz skórkę",
"combination":"Kombinacja",
"combinationForms":"Forms to display",
"combinationParams":"Parametry kombinacji",
"combineMods":"Kombinacja modułów",
"combModules":"Lista modułów",
......@@ -309,6 +310,8 @@
"facebookParams":"Parametry Facebooka",
"facebookUserField":"Pole zawierające identyfikator użytkownika",
"failedLoginNumber":"Liczba zarejestrowanych nieudanych prób logowania",
"favApps":"Favorite Apps",
"favAppsMaxNumber":"Max number of favorite Apps",
"fileToUpload":"Plik do przesłania",
"forbidden":"Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony",
"forceSave":"Wymuś zapis",
......@@ -440,7 +443,6 @@
"linkedInAuthnLevel":"Poziom uwierzytelnienia",
"linkedInClientID":"Identyfikator klienta",
"linkedInClientSecret":"Sekret klienta",
"linkedInFields":"Szukane pola",
"linkedinParams":"Parametry LinkedIn",
"linkedInScope":"Zakres",
"linkedInUserField":"Pole zawierające identyfikator użytkownika",
......@@ -653,7 +655,6 @@
"oidcRPMetaDataOptionsRedirectUris":"Dozwolone adresy przekierowań dla logowania",
"oidcRPMetaDataOptionsPostLogoutRedirectUris":"Dozwolone adresy przekierowań dla wylogowania",
"oidcRPMetaDataOptionsExtraClaims":"Dodatkowe roszczenia",
"oidcServiceMetaDataIssuer":"Identyfikator wystawcy",
"oidcServiceMetaDataTokenURI":"Token",
"oidcServiceMetaDataUserInfoURI":"Informacja o użytkowniku",
"oidcServiceMetaDataCheckSessionURI":"Sprawdź sesję",
......@@ -712,6 +713,7 @@
"portalCustomCss":"Niestandardowy plik CSS",
"portalCustomization":"Dostosowywanie",
"portalDisplayAppslist":"Lista aplikacji",
"portalDisplayFavApps":"Activation rule",
"portalDisplayChangePassword":"Zmiana hasła",
"portalDisplayGeneratePassword":"Wyświetl pole generowania hasła",
"portalDisplayLoginHistory":"Historia logowania",
......@@ -1137,4 +1139,4 @@
"samlRelayStateTimeout":"Limit czasu sesji RelayState",
"samlUseQueryStringSpecific":"Użyj określonej metody query_string",
"samlOverrideIDPEntityID":"Zastąp identyfikator jednostki podczas działania jako IDP"
}
\ No newline at end of file
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment