vi.json 13.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
{
"PE0":"Người dùng đã được xác thực",
"PE1":"Kết nối của bạn đã hết hạn, bạn phải xác nhận lại một lần nữa",
"PE2":"Các trường người dùng và mật khẩu phải được điền",
"PE3":"Tài khoản quản lý thư mục hoặc mật khẩu sai",
"PE4":"Không tìm thấy người dùng trong thư mục",
"PE5":"Thông tin xác thực sai",
"PE6":"Không thể kết nối với máy chủ LDAP",
"PE7":"Lỗi bất thường từ máy chủ LDAP",
10
"PE8":"Mô-đun Apache::Session báo lỗi",
11 12
"PE9":"Yêu cầu xác thực",
"PE10":"Chứng chỉ không hợp lệ",
13 14 15
"PE11":"Khởi tạo của Lasso:Login  hoặc Lasso:Logout thất bại",
"PE12":"Phân giải Liberty-Alliance artefact thất bại",
"PE13":"Liberty-Alliance defederation thất bại",
16
"PE14":"Truy vấn Liberty-Alliance trả về bởi IDP khi đánh giá là trống",
17 18
"PE15":"Một trong những lời gọi của Liberty-Alliance SOAP thất bại",
"PE16":"Một trong những đăng xuất đơn của Liberty-Alliance thất bại",
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
"PE17":"Không tìm thấy SAML artefact, hoặc tự-động-chấp-nhận SSO thất bại",
"PE18":"Khởi tạo, xây dựng hoặc yêu cầu SSO thất bại",
"PE19":"Không thể lưu trữ id phiên làm việc Liberty-Alliance",
"PE20":"Tiến trình Liberty-Alliance Soap End Point thất bại",
"PE21":"Tài khoản của bạn bị khóa",
"PE22":"Mật khẩu của bạn đã hết hạn",
"PE23":"Chứng chỉ bắt buộc",
"PE24":"Lỗi",
"PE25":"Mật khẩu đã được đặt lại và bây giờ phải được thay đổi",
"PE26":"Không thể sửa đổi mật khẩu",
"PE27":"Mật khẩu cũ cũng phải được cung cấp khi thiết lập một mật khẩu mới",
"PE28":"Chất lượng mật khẩu không đủ",
"PE29":"Mật khẩu quá ngắn",
"PE30":"Mật khẩu quá mới",
"PE31":"Mật khẩu đã được sử dụng gần đây",
"PE32":"Xác thực còn lại, thay đổi mật khẩu của bạn!",
"PE33":"%d days, %d hours, %d minutes và %d seconds trước khi khi mật khẩu hết hạn, hãy thay đổi !",
"PE34":"Mật khẩu không đúng",
"PE35":"Mật khẩu đã được thay đổi thành công",
"PE36":"Bạn có một tin nhắn mới",
"PE37":"URL không hợp lệ",
"PE38":"Không có chương trình nào khả dụng",
41
"PE39":"Mật khẩu cũ không hợp lệ",
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
"PE40":"Tên người dùng không hợp lệ",
"PE41":"Không cho phép mở phiên",
"PE42":"Yêu cầu xác nhận",
"PE43":"Địa chỉ thư của bạn là bắt buộc",
"PE44":"Khóa xác nhận không hợp lệ hoặc quá cũ",
"PE45":"Lỗi xảy ra khi gửi thư",
"PE46":"Thư đã được gửi đi",
"PE47":"Bạn đã bị ngắt kết nối",
"PE48":"Lỗi SAML chưa xác định",
"PE49":"Không thể tải dịch vụ SAML",
"PE50":"Sự cố khi tải bộ cung cấp nhận dạng",
"PE51":"Đã xảy ra lỗi khi thực hiện đăng nhập một lần SAML",
"PE52":"SAML thực thể chưa có",
"PE53":"Điểm đến của thông điệp SAML không chính xác",
"PE54":"Điều kiện của thông điệp SAML không đúng ",
"PE55":"Bộ cung cấp nhận dạng khởi tạo đăng nhập một lần không được chứng thực quyền",
"PE56":"Đã xảy ra lỗi trong quá trình đăng xuất đơn SAML ",
"PE57":"Lỗi trong quản lý chữ ký SAML",
"PE58":"Đã xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng SAML artefact",
"PE59":"Lỗi truyền thông với các phiên SAML",
"PE60":"Sự cố khi tải một bộ cung cấp dịch vụ",
"PE61":"Đã xảy ra lỗi trong khi trao đổi thuộc tính SAML",
"PE62":"Đây là một trang điểm đầu-cuối OpenID",
"PE63":"Bạn đang cố gắng sử dụng một nhận dạng OpenID không phải của bạn",
"PE64":"Một thuộc tính bắt buộc không có sẵn",
"PE65":"Federation bij cấm bởi chính sách bảo mật",
"PE66":"Thư xác nhận đã được gửi đi",
"PE67":"Trường mật khẩu phải được điền",
"PE68":"Truy cập không được cấp trên dịch vụ CAS",
"PE69":"Vui lòng cung cấp địa chỉ thư của bạn",
"PE70":"Không có người dùng phù hợp",
"PE71":"Vui lòng cung cấp mật khẩu mới của bạn",
"PE72":"Thư xác nhận đã được gửi đi",
"PE73":"Kết nối Radius đã thất bại",
"PE74":"Mật khẩu cũ là bắt buộc",
"PE75":"Điịa chỉ IP của bạn không được công nhận",
"PE76":"Bạn đã thất bại khi nhập captcha",
"PE77":"Bạn phải nhập captcha",
"PE78":"Vui lòng nhập thông tin của bạn",
"PE79":"Một thông tin bị thiếu",
"PE80":"Địa chỉ này đã được sử dụng",
"PE81":"Xác thực không hợp lệ",
"PE82":"Đã vượt quá thời gian chờ xác thực",
"PE83":"Xác minh U2F không thành công",
"PE84":"Bạn không được phép truy cập vào máy chủ lưu trữ này",
"PE85":"Trang web từ xa yêu cầu một phiên mới (và plugin UpgradeSession không được tải). Đăng xuất và thử lại ",
88
"PE86":"Your account is locked. You must wait 30s before authenticate again",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
89
"PE87":"You must authenticate again to access to Portal",
Maxime Besson's avatar
Maxime Besson committed
90
"PE88":"Your account must have an e-mail address in order to use double factor authentication",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
91 92 93 94
"PE89":"Access non granted on SAML service",
"PE90":"Access non granted on OIDC service",
"PE91":"Access non granted on OID service",
"PE92":"Access non granted on GET service",
95
"2fRegRequired":"This service requires a double factor authentication. Register a device now, then go back to the portal.",
96 97 98 99
"accept":"Chấp nhận",
"accessDenied":"Bạn không có quyền truy cập vào ứng dụng này",
"accountCreated":"Tài khoản của bạn đã được tạo, mật khẩu tạm thời của bạn đã được gửi đến địa chỉ mail của bạn.",
"accountCreationSuccess":"Tài khoản của bạn đã được tạo thành công.",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
100
"action":"Action",
101
"anotherInformation":"Thông tin khác:",
102
"areYouSure":"Bạn có chắc không?",
103 104 105 106 107 108 109
"askToRenew":"Ứng dụng này cần có chứng thực gần đây hơn. Bạn có muốn chứng thực lại?",
"askToUpgrade":"Ứng dụng này cần một mức xác thực cao hơn. Bạn có muốn chứng thực lại?",
"authPortal":"Cổng thông tin xác thực",
"authRemaining":"%s xác thực vẫn còn, thay đổi mật khẩu của bạn!",
"autoAccept":"Tự động chấp nhận trong 30 giây",
"back2CasUrl":"Ứng dụng bạn vừa đăng xuất đã cung cấp một liên kết mà bạn muốn theo dõi",
"back2Portal":"Quay lại cổng thông tin",
110
"badCode":"Bad code",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
111
"badName":"Bad name",
112
"cancel":"Hủy",
113 114
"captcha":"Mã kiểm tra",
"changeKey":"Generate new key",
115 116
"changePwd":"Thay đổi mật khẩu của bạn",
"checkLastLogins":"Kiểm tra lần đăng nhập cuối cùng của bạn",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
117
"choose2f":"Choose your second factor",
118 119
"chooseApp":"Chọn một ứng dụng bạn được phép truy cập vào",
"clickHere":"Vui lòng nhấp vào đây",
120
"clickOnYubikey":"Click on your Yubikey",
121
"closeSSO":"Đóng phiên SSO của bạn",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
122
"code":"Mã",
123
"confirmation":"Xác nhận",
124
"confirmLinkSent":"A confirmation link has been sent. This link is valid until ",
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
"confirmPwd":"Xác nhận mật khẩu",
"connect":"Kết nối",
"connectedAs":"Kết nối như là",
"continue":"Tiếp tục",
"createAccount":"Tạo một tài khoản",
"currentPwd":"Mật khẩu hiện tại",
"date":"Ngày",
"enterCred":"Vui lòng nhập thông tin đăng nhập của bạn",
"enterExt2fCode":"Một mã đã được gửi cho bạn. Hãy nhập nó",
"enterOpenIDLogin":"Hãy nhập thông tin đăng nhập OpenID của bạn",
135
"enterTotpCode":"Enter TOTP code",
136 137
"enterYubikey":"Vui lòng sử dụng Yubikey của bạn",
"errorMsg":"Thông báo lỗi",
138
"fillTheForm":"Fill the form",
139 140 141 142 143 144
"firstName":"Tên",
"forgotPwd":"Quên mật khẩu của bạn?",
"generatePwd":"Tạo mật khẩu tự động",
"gotNewMessages":"Bạn có một số tin nhắn mới",
"goToPortal":"Đi tới cổng thông tin",
"gplSoft":"phần mềm tự do được cấp phép bởi GPL",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
145
"id":"Id",
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
"imSure":"Tôi chắc chắn",
"info":"Thông tin",
"ipAddr":"Địa chỉ IP",
"lastFailedLogins":"Lần cuối đăng nhập thất bại",
"lastLogins":"Đăng nhập lần cuối",
"lastName":"Họ",
"linkValidUntil":"Thông báo này có chứa liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn, liên kết này hợp lệ cho đến khi",
"loginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"login":"Đăng nhập",
"logout":"Đăng xuất",
"logoutConfirm":"Bạn có muốn đăng xuất?",
"logoutFromOtherApp":"Đăng xuất khỏi các ứng dụng khác ...",
158
"logoutFromSP":"Logout from service providers ...",
159 160 161
"mail":"Thư",
"mailSent2":"Một tin nhắn đã được gửi đến địa chỉ thư của bạn.",
"maintenanceMode":"Ứng dụng này đang trong quá trình bảo trì, hãy thử kết nối sau",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
162 163
"maxNumberof2FDevicesReached":"Maximum number of 2F devices reached!!!",
"missingCode":"Code is missing",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
164
"name":"Name",
165 166 167 168
"newMessages":"(Các) tin nhắn mới",
"newPassword":"Mật khẩu mới",
"newPwdSentTo":"Một xác nhận đã được gửi đến địa chỉ thư của bạn.",
"noHistory":"Đây là kết nối đầu tiên của bạn, chào mừng!",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
169
"notAuthorized":"You're not authorized to do this",
170
"notFound":"Không tìm thấy: bạn cố gắng truy cập vào một trang không có sẵn",
171
"noTOTPFound":"No TOTP found",
172 173 174
"noU2FKeyFound":"No U2F key found",
"oidcConsent":"Ứng dụng %s muốn biết:",
"oidcConsents":"OIDC consents",
175
"oidcConsentsFull":"OpenID-Connect consents",
176 177 178 179 180 181 182 183
"openidAp":"Bạn đồng ý cung cấp các thông số sau?",
"openIdExample":"ví dụ: http: //myopenid.org/toto",
"openidExchange":"Bạn có muốn chứng thực mình trên%s không?",
"openidPA":"Chính sách sử dụng dữ liệu có sẵn tại",
"openidRpns":"Đã yêu cầu tham số %s không có sẵn",
"openSessionSpace":"Không gian này cho phép bạn mở phiên SSO. Điều này sẽ giúp bạn truy cập an toàn vào tất cả các ứng dụng được cho phép bởi profile của bạn. ",
"openSSOSession":"Mở phiên SSO của bạn",
"otherSessions":"Các phiên hoạt động khác",
184 185 186
"password":"Mật khẩu",
"ppGrace":"chứng thực vẫn còn, thay đổi mật khẩu của bạn!",
"proxyError":"Gateway không chính xác: không thể kết nối máy chủ từ xa",
187 188 189 190 191 192 193 194
"pwdChange":"Thay đổi mật khẩu",
"pwd":"Mật khẩu",
"pwdResetAlreadyIssued":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu đã được ban hành",
"pwdWillExpire":"%s ngày, %s giờ, %s phút và %s giây trước khi hết hạn mật khẩu, hãy thay đổi nó!",
"redirectedFrom":"Bạn đã được chuyển hướng từ",
"redirectedIn":"Bạn sẽ được chuyển hướng trong 30 giây",
"redirectionInProgres":"Đang tiến hành chuyển hướng...",
"redirectionToIdp":"Chuyển hướng tới Bộ cung cấp Nhận dạng của bạn",
195
"refreshrights":"Làm mới lại quyền của tôi",
196
"refuse":"Từ chối",
197
"register":"Đăng ký",
198 199 200 201 202 203
"registerRequestAlreadyIssued":"Yêu cầu đăng ký cho tài khoản này đã được cấp phát",
"rememberChoice":"Hãy nhớ sự lựa chọn của tôi",
"removeOtherSessions":"Xóa các phiên khác",
"resendConfirmMail":"Gửi lại thư xác nhận?",
"resentConfirm":"Bạn có muốn gửi lại thư xác nhận không?",
"resetPwd":"Đặt lại mật khẩu của tôi",
204 205
"rightsReloadNeedsLogout":"Tải lại quyền cần đăng xuất và đăng nhập lại",
"scope":"Scope",
206
"selectIdP":"Chọn bộ cung cấp danh tính của bạn",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
207
"service":"Service",
208
"sendPwd":"Send me a link",
209 210 211
"serverError":"Lỗi xảy ra trên máy chủ",
"serviceProvidedBy":"Dịch vụ được cung cấp bởi",
"sessionsDeleted":"Các phiên làm việc sau đã được đóng lại",
212
"sfaManager":"2ndFA Manager",
213
"SSOSessionInactive":"Phiên SSO không hoạt động",
214
"stayConnected":"Giữ kết nối trên thiết bị này",
215
"submit":"Gửi",
216
"totpExistingKey":"A TOTP secret already exists",
217 218
"touchU2fDevice":"Vui lòng chạm vào thiết bị U2F nhấp nháy ngay bây giờ.",
"touchU2fDeviceOrEnterTotp":"Please touch the flashing U2F device or enter TOTP code.",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
219
"type":"Type",
220 221 222 223
"u2fFailed":"Xác minh U2F thất bại. Thử lại hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn ",
"u2fPermission":"Bạn có thể được nhắc cho phép trang web được phép truy cập vào các khóa bảo mật của bạn. Sau khi cho phép, thiết bị sẽ bắt đầu nhấp nháy. ",
"u2fWelcome":"U2F device management",
"unableToGetKey":"Không thể truy cập khóa của bạn. Thử lại hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn",
224
"unknownAction":"Unknown action",
225 226
"unregister":"Hủy đăng ký",
"updateCdc":"Cập nhật Cookie miền thông thường",
227 228 229
"upgradeSession":"Phiên nâng cấp",
"user":"Người dùng",
"useYubikey":"sử dụng Yubikey của bạn",
230
"verify":"Xác minh",
231 232 233 234 235 236 237 238 239
"wait":"Hãy đợi",
"warning":"Cảnh báo",
"welcomeOnPortal":"Chào mừng bạn đến với cổng thông tin xác thực được bảo mật của bạn.",
"yesResendMail":"Có, gửi lại thư",
"yourAddress":"Địa chỉ của bạn",
"yourApps":"Ứng dụng của bạn",
"yourEmail":"Email của bạn",
"yourIdentity":"Nhận dạng của bạn",
"yourIdentityIs":"Nhận dạng của bạn là",
240
"yourKeyIsRegistered":"Khóa của bạn đã được đăng ký",
241
"yourKeyIsAlreadyRegistered":"Your key is ALREADY registered !!!",
242
"yourKeyIsUnregistered":"Khóa của bạn đã bị xóa",
Christophe Maudoux's avatar
Typo  
Christophe Maudoux committed
243
"yourKeyIsVerified":"Chìa khóa của bạn đã được kiểm tra thành công",
244
"yourNewTotpKey":"Your new TOTP key, please test it and enter the code",
245
"yourPhone":"Số điện thoại của bạn",
246 247
"yourProfile":"Profile của bạn",
"yourTotpKey":"Your TOTP key"
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
248
}