Commit 2f7ce901 authored by Yadd's avatar Yadd
Browse files

Update manager javascripts (#1568 #1495)

parent c1212147
/**
* @license AngularJS v1.7.2
* @license AngularJS v1.7.5
* (c) 2010-2018 Google, Inc. http://angularjs.org
* License: MIT
*/
......@@ -63,7 +63,7 @@
var ARIA_DISABLE_ATTR = 'ngAriaDisable';
var ngAriaModule = angular.module('ngAria', ['ng']).
info({ angularVersion: '1.7.2' }).
info({ angularVersion: '1.7.5' }).
provider('$aria', $AriaProvider);
/**
......@@ -392,7 +392,14 @@ ngAriaModule.directive('ngShow', ['$aria', function($aria) {
if ($aria.config('bindKeydown') && !attr.ngKeydown && !attr.ngKeypress && !attr.ngKeyup) {
elem.on('keydown', function(event) {
var keyCode = event.which || event.keyCode;
if (keyCode === 32 || keyCode === 13) {
if (keyCode === 13 || keyCode === 32) {
// If the event is triggered on a non-interactive element ...
if (nodeBlackList.indexOf(event.target.nodeName) === -1) {
// ... prevent the default browser behavior (e.g. scrolling when pressing spacebar)
// See https://github.com/angular/angular.js/issues/16664
event.preventDefault();
}
scope.$apply(callback);
}
......
/*
AngularJS v1.7.2
AngularJS v1.7.5
(c) 2010-2018 Google, Inc. http://angularjs.org
License: MIT
*/
(function(s,p){'use strict';var e="BUTTON A INPUT TEXTAREA SELECT DETAILS SUMMARY".split(" "),l=function(a,b){if(-1!==b.indexOf(a[0].nodeName))return!0};p.module("ngAria",["ng"]).info({angularVersion:"1.7.2"}).provider("$aria",function(){function a(a,g,n,k){return function(c,f,d){if(!d.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var h=d.$normalize(g);!b[h]||l(f,n)||d[h]||c.$watch(d[a],function(a){a=k?!a:!!a;f.attr(g,a)})}}}var b={ariaHidden:!0,ariaChecked:!0,ariaReadonly:!0,ariaDisabled:!0,ariaRequired:!0,ariaInvalid:!0,
ariaValue:!0,tabindex:!0,bindKeydown:!0,bindRoleForClick:!0};this.config=function(a){b=p.extend(b,a)};this.$get=function(){return{config:function(a){return b[a]},$$watchExpr:a}}}).directive("ngShow",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngShow","aria-hidden",[],!0)}]).directive("ngHide",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngHide","aria-hidden",[],!1)}]).directive("ngValue",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngValue","aria-checked",e,!1)}]).directive("ngChecked",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngChecked",
"aria-checked",e,!1)}]).directive("ngReadonly",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngReadonly","aria-readonly",e,!1)}]).directive("ngRequired",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngRequired","aria-required",e,!1)}]).directive("ngModel",["$aria",function(a){function b(b,k,c,f){return a.config(k)&&!c.attr(b)&&(f||!l(c,e))&&("hidden"!==c.attr("type")||"INPUT"!==c[0].nodeName)}function m(a,b){return!b.attr("role")&&b.attr("type")===a&&!l(b,e)}function g(a,b){var c=a.type,f=a.role;return"checkbox"===
(c||f)||"menuitemcheckbox"===f?"checkbox":"radio"===(c||f)||"menuitemradio"===f?"radio":"range"===c||"progressbar"===f||"slider"===f?"range":""}return{restrict:"A",require:"ngModel",priority:200,compile:function(e,k){if(!k.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var c=g(k,e);return{post:function(f,d,h,e){function g(){return e.$modelValue}function k(a){d.attr("aria-checked",h.value==e.$viewValue)}function l(){d.attr("aria-checked",!e.$isEmpty(e.$viewValue))}var n=b("tabindex","tabindex",d,!1);switch(c){case "radio":case "checkbox":m(c,
d)&&d.attr("role",c);b("aria-checked","ariaChecked",d,!1)&&f.$watch(g,"radio"===c?k:l);n&&d.attr("tabindex",0);break;case "range":m(c,d)&&d.attr("role","slider");if(a.config("ariaValue")){var p=!d.attr("aria-valuemin")&&(h.hasOwnProperty("min")||h.hasOwnProperty("ngMin")),q=!d.attr("aria-valuemax")&&(h.hasOwnProperty("max")||h.hasOwnProperty("ngMax")),r=!d.attr("aria-valuenow");p&&h.$observe("min",function(a){d.attr("aria-valuemin",a)});q&&h.$observe("max",function(a){d.attr("aria-valuemax",a)});
r&&f.$watch(g,function(a){d.attr("aria-valuenow",a)})}n&&d.attr("tabindex",0)}!h.hasOwnProperty("ngRequired")&&e.$validators.required&&b("aria-required","ariaRequired",d,!1)&&h.$observe("required",function(){d.attr("aria-required",!!h.required)});b("aria-invalid","ariaInvalid",d,!0)&&f.$watch(function(){return e.$invalid},function(a){d.attr("aria-invalid",!!a)})}}}}}}]).directive("ngDisabled",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngDisabled","aria-disabled",e,!1)}]).directive("ngMessages",function(){return{restrict:"A",
require:"?ngMessages",link:function(a,b,e,g){e.hasOwnProperty("ngAriaDisable")||b.attr("aria-live")||b.attr("aria-live","assertive")}}}).directive("ngClick",["$aria","$parse",function(a,b){return{restrict:"A",compile:function(m,g){if(!g.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var n=b(g.ngClick);return function(b,c,f){if(!l(c,e)&&(a.config("bindRoleForClick")&&!c.attr("role")&&c.attr("role","button"),a.config("tabindex")&&!c.attr("tabindex")&&c.attr("tabindex",0),a.config("bindKeydown")&&!f.ngKeydown&&!f.ngKeypress&&
!f.ngKeyup))c.on("keydown",function(a){function c(){n(b,{$event:a})}var e=a.which||a.keyCode;32!==e&&13!==e||b.$apply(c)})}}}}}]).directive("ngDblclick",["$aria",function(a){return function(b,m,g){g.hasOwnProperty("ngAriaDisable")||!a.config("tabindex")||m.attr("tabindex")||l(m,e)||m.attr("tabindex",0)}}])})(window,window.angular);
(function(t,l){'use strict';var c="BUTTON A INPUT TEXTAREA SELECT DETAILS SUMMARY".split(" "),m=function(a,e){if(-1!==e.indexOf(a[0].nodeName))return!0};l.module("ngAria",["ng"]).info({angularVersion:"1.7.5"}).provider("$aria",function(){function a(a,c,n,g){return function(d,f,b){if(!b.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var p=b.$normalize(c);!e[p]||m(f,n)||b[p]||d.$watch(b[a],function(b){b=g?!b:!!b;f.attr(c,b)})}}}var e={ariaHidden:!0,ariaChecked:!0,ariaReadonly:!0,ariaDisabled:!0,ariaRequired:!0,ariaInvalid:!0,
ariaValue:!0,tabindex:!0,bindKeydown:!0,bindRoleForClick:!0};this.config=function(a){e=l.extend(e,a)};this.$get=function(){return{config:function(a){return e[a]},$$watchExpr:a}}}).directive("ngShow",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngShow","aria-hidden",[],!0)}]).directive("ngHide",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngHide","aria-hidden",[],!1)}]).directive("ngValue",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngValue","aria-checked",c,!1)}]).directive("ngChecked",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngChecked",
"aria-checked",c,!1)}]).directive("ngReadonly",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngReadonly","aria-readonly",c,!1)}]).directive("ngRequired",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngRequired","aria-required",c,!1)}]).directive("ngModel",["$aria",function(a){function e(e,g,d,f){return a.config(g)&&!d.attr(e)&&(f||!m(d,c))&&("hidden"!==d.attr("type")||"INPUT"!==d[0].nodeName)}function k(a,e){return!e.attr("role")&&e.attr("type")===a&&!m(e,c)}function h(a,e){var d=a.type,f=a.role;return"checkbox"===
(d||f)||"menuitemcheckbox"===f?"checkbox":"radio"===(d||f)||"menuitemradio"===f?"radio":"range"===d||"progressbar"===f||"slider"===f?"range":""}return{restrict:"A",require:"ngModel",priority:200,compile:function(c,g){if(!g.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var d=h(g,c);return{post:function(f,b,c,g){function h(){return g.$modelValue}function m(a){b.attr("aria-checked",c.value==g.$viewValue)}function n(){b.attr("aria-checked",!g.$isEmpty(g.$viewValue))}var l=e("tabindex","tabindex",b,!1);switch(d){case "radio":case "checkbox":k(d,
b)&&b.attr("role",d);e("aria-checked","ariaChecked",b,!1)&&f.$watch(h,"radio"===d?m:n);l&&b.attr("tabindex",0);break;case "range":k(d,b)&&b.attr("role","slider");if(a.config("ariaValue")){var q=!b.attr("aria-valuemin")&&(c.hasOwnProperty("min")||c.hasOwnProperty("ngMin")),r=!b.attr("aria-valuemax")&&(c.hasOwnProperty("max")||c.hasOwnProperty("ngMax")),s=!b.attr("aria-valuenow");q&&c.$observe("min",function(a){b.attr("aria-valuemin",a)});r&&c.$observe("max",function(a){b.attr("aria-valuemax",a)});
s&&f.$watch(h,function(a){b.attr("aria-valuenow",a)})}l&&b.attr("tabindex",0)}!c.hasOwnProperty("ngRequired")&&g.$validators.required&&e("aria-required","ariaRequired",b,!1)&&c.$observe("required",function(){b.attr("aria-required",!!c.required)});e("aria-invalid","ariaInvalid",b,!0)&&f.$watch(function(){return g.$invalid},function(a){b.attr("aria-invalid",!!a)})}}}}}}]).directive("ngDisabled",["$aria",function(a){return a.$$watchExpr("ngDisabled","aria-disabled",c,!1)}]).directive("ngMessages",function(){return{restrict:"A",
require:"?ngMessages",link:function(a,c,k,h){k.hasOwnProperty("ngAriaDisable")||c.attr("aria-live")||c.attr("aria-live","assertive")}}}).directive("ngClick",["$aria","$parse",function(a,e){return{restrict:"A",compile:function(k,h){if(!h.hasOwnProperty("ngAriaDisable")){var l=e(h.ngClick);return function(e,d,f){if(!m(d,c)&&(a.config("bindRoleForClick")&&!d.attr("role")&&d.attr("role","button"),a.config("tabindex")&&!d.attr("tabindex")&&d.attr("tabindex",0),a.config("bindKeydown")&&!f.ngKeydown&&!f.ngKeypress&&
!f.ngKeyup))d.on("keydown",function(a){function d(){l(e,{$event:a})}var f=a.which||a.keyCode;if(13===f||32===f)-1===c.indexOf(a.target.nodeName)&&a.preventDefault(),e.$apply(d)})}}}}}]).directive("ngDblclick",["$aria",function(a){return function(e,k,h){h.hasOwnProperty("ngAriaDisable")||!a.config("tabindex")||k.attr("tabindex")||m(k,c)||k.attr("tabindex",0)}}])})(window,window.angular);
//# sourceMappingURL=angular-aria.min.js.map
......@@ -2,7 +2,7 @@
"version":3,
"file":"angular-aria.min.js",
"lineCount":13,
"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkB,CAkE3B,IAAIC,EAAgB,gDAAA,MAAA,CAAA,GAAA,CAApB,CAEIC,EAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAsB,CAC9C,GAAiD,EAAjD,GAAIA,CAAAC,QAAA,CAAsBF,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAAtB,CAAJ,CACE,MAAO,CAAA,CAFqC,CAT7BN,EAAAO,OAAA,CAAe,QAAf,CAAyB,CAAC,IAAD,CAAzB,CAAAC,KAAA,CACU,CAAEC,eAAgB,OAAlB,CADV,CAAAC,SAAAC,CAEc,OAFdA,CAoCnBC,QAAsB,EAAG,CA2CvBC,QAASA,EAAS,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAqBd,CAArB,CAAoCe,CAApC,CAA4C,CAC5D,MAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CACjC,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CAnFcC,eAmFd,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAIC,EAAgBH,CAAAI,WAAA,CAAgBP,CAAhB,CAChB,EAAAQ,CAAA,CAAOF,CAAP,CAAJ,EAA8BnB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA9B,EAAmEiB,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAnE,EACEJ,CAAAO,OAAA,CAAaN,CAAA,CAAKJ,CAAL,CAAb,CAA6B,QAAQ,CAACW,CAAD,CAAU,CAE7CA,CAAA,CAAUT,CAAA,CAAS,CAACS,CAAV,CAAoB,CAAEA,CAAAA,CAChCtB,EAAAe,KAAA,CAAUH,CAAV,CAAoBU,CAApB,CAH6C,CAA/C,CAJF,CADiC,CADyB,CA1C9D,IAAIF,EAAS,CACXG,WAAY,CAAA,CADD,CAEXC,YAAa,CAAA,CAFF,CAGXC,aAAc,CAAA,CAHH,CAIXC,aAAc,CAAA,CAJH,CAKXC,aAAc,CAAA,CALH,CAMXC,YAAa,CAAA,CANF;AAOXC,UAAW,CAAA,CAPA,CAQXC,SAAU,CAAA,CARC,CASXC,YAAa,CAAA,CATF,CAUXC,iBAAkB,CAAA,CAVP,CAsCb,KAAAZ,OAAA,CAAca,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChCd,CAAA,CAASvB,CAAAsC,OAAA,CAAef,CAAf,CAAuBc,CAAvB,CADuB,CAoElC,KAAAE,KAAA,CAAYC,QAAQ,EAAG,CACrB,MAAO,CACLjB,OAAQA,QAAQ,CAACkB,CAAD,CAAM,CACpB,MAAOlB,EAAA,CAAOkB,CAAP,CADa,CADjB,CAILC,YAAa7B,CAJR,CADc,CA3GA,CApCNF,CA0JnBgC,UAAA,CAAuB,QAAvB,CAAiC,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACzD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADkD,CAA1B,CAAjC,CAAAC,UAAA,CAGW,QAHX,CAGqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC7C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADsC,CAA1B,CAHrB,CAAAC,UAAA,CAMW,SANX,CAMsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC9C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,SAAlB,CAA6B,cAA7B,CAA6CzC,CAA7C,CAA4D,CAAA,CAA5D,CADuC,CAA1B,CANtB,CAAA0C,UAAA,CASW,WATX,CASwB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAChD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,WAAlB;AAA+B,cAA/B,CAA+CzC,CAA/C,CAA8D,CAAA,CAA9D,CADyC,CAA1B,CATxB,CAAA0C,UAAA,CAYW,YAZX,CAYyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAZzB,CAAA0C,UAAA,CAeW,YAfX,CAeyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAfzB,CAAA0C,UAAA,CAkBW,SAlBX,CAkBsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAE9CC,QAASA,EAAgB,CAAC3B,CAAD,CAAO4B,CAAP,CAAuB3C,CAAvB,CAA6B4C,CAA7B,CAAgD,CACvE,MAAOH,EAAArB,OAAA,CAAauB,CAAb,CAAP,EACE,CAAC3C,CAAAe,KAAA,CAAUA,CAAV,CADH,GAEG6B,CAFH,EAEwB,CAAC7C,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAFzB,IAGyB,QAHzB,GAGGE,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAHH,EAG0D,OAH1D,GAGqCf,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAHrC,CADuE,CAOzE0C,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAO9C,CAAP,CAAa,CAIpC,MAAO,CAACA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAR,EAA8Bf,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAA9B,GAAoD+B,CAApD,EAA6D,CAAC/C,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAJ1B,CAOtCiD,QAASA,EAAQ,CAAChC,CAAD,CAAOf,CAAP,CAAa,CAAA,IACxBgD,EAAOjC,CAAAiC,KADiB,CAExBF,EAAO/B,CAAA+B,KAEX,OAA2B,UAApB;CAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,kBAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAAiE,UAAjE,CACoB,OAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,eAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAA8D,OAA9D,CACU,OAAV,GAACE,CAAD,EAA2C,aAA3C,GAAkCF,CAAlC,EAAqE,QAArE,GAA4DA,CAA5D,CAAiF,OAAjF,CAA2F,EANtE,CAS9B,MAAO,CACLG,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,SAFJ,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,QAASA,QAAQ,CAACpD,CAAD,CAAOe,CAAP,CAAa,CAC5B,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CA5McC,eA4Md,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAIoC,EAAQN,CAAA,CAAShC,CAAT,CAAef,CAAf,CAEZ,OAAO,CACLsD,KAAMA,QAAQ,CAACxC,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoBwC,CAApB,CAA6B,CAGzCC,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/B,MAAOD,EAAAE,YADwB,CAIjCC,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAS,CAIhC3D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CADeA,CAAA6C,MACf,EAD6BL,CAAAM,WAC7B,CAJgC,CAOlCC,QAASA,EAAmB,EAAG,CAC7B9D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAACwC,CAAAQ,SAAA,CAAiBR,CAAAM,WAAjB,CAA3B,CAD6B,CAb/B,IAAIG,EAAgBtB,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6B,UAA7B,CAAyC1C,CAAzC,CAA+C,CAAA,CAA/C,CAiBpB,QAAQqD,CAAR,EACE,KAAK,OAAL,CACA,KAAK,UAAL,CACMR,CAAA,CAAiBQ,CAAjB;AAAwBrD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkBsC,CAAlB,CAEEX,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgD1C,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEc,CAAAO,OAAA,CAAamC,CAAb,CAA8C,OAAV,GAAAH,CAAA,CAChCK,CADgC,CACbI,CADvB,CAGEE,EAAJ,EACEhE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAEF,MACF,MAAK,OAAL,CACM8B,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBrD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAEF,IAAI0B,CAAArB,OAAA,CAAa,WAAb,CAAJ,CAA+B,CAC7B,IAAI6C,EAAoB,CAACjE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBkD,GACClD,CAAAC,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDiD,EAC+BlD,CAAAC,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BiD,CAAJ,CAEIC,EAAoB,CAAClE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBmD,GACCnD,CAAAC,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDkD,EAC+BnD,CAAAC,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BkD,CAFJ,CAIIC,EAAoB,CAACnE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAErBkD,EAAJ,EACElD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC3D3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEO,EAAJ,EACEnD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC3D3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEQ;CAAJ,EACErD,CAAAO,OAAA,CAAamC,CAAb,CAAoCc,QAA+B,CAACX,CAAD,CAAS,CAC1E3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD0E,CAA5E,CAlB2B,CAuB3BK,CAAJ,EACEhE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CA1CN,CA+CK,CAAAA,CAAAC,eAAA,CAAoB,YAApB,CAAL,EAA0CuC,CAAAgB,YAAAC,SAA1C,EACK9B,CAAA,CAAiB,eAAjB,CAAkC,cAAlC,CAAkD1C,CAAlD,CAAwD,CAAA,CAAxD,CADL,EAGEe,CAAAqD,SAAA,CAAc,UAAd,CAA0B,QAAQ,EAAG,CACnCpE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B,CAAE,CAAAA,CAAA,SAA7B,CADmC,CAArC,CAKE2B,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgD1C,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEc,CAAAO,OAAA,CAAaoD,QAA2B,EAAG,CACzC,MAAOlB,EAAAmB,SADkC,CAA3C,CAEGC,QAA8B,CAAChB,CAAD,CAAS,CACxC3D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAAE4C,CAAAA,CAA5B,CADwC,CAF1C,CA1EuC,CADtC,CAJP,CAD4B,CAJzB,CAzBuC,CAA1B,CAlBtB,CAAAnB,UAAA,CA0IW,YA1IX,CA0IyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CA1IzB,CAAA0C,UAAA,CA6IW,YA7IX,CA6IyB,QAAQ,EAAG,CAClC,MAAO,CACLS,SAAU,GADL;AAELC,QAAS,aAFJ,CAGL0B,KAAMA,QAAQ,CAAC9D,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB8D,CAApB,CAAgC,CACxC9D,CAAAC,eAAA,CA9ScC,eA8Sd,CAAJ,EAEKjB,CAAAe,KAAA,CAAU,WAAV,CAFL,EAGEf,CAAAe,KAAA,CAAU,WAAV,CAAuB,WAAvB,CAJ0C,CAHzC,CAD2B,CA7IpC,CAAAyB,UAAA,CA0JW,SA1JX,CA0JqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAV,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQqC,CAAR,CAAgB,CAC/D,MAAO,CACL7B,SAAU,GADL,CAELG,QAASA,QAAQ,CAACpD,CAAD,CAAOe,CAAP,CAAa,CAC5B,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CA1TcC,eA0Td,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAI8D,EAAKD,CAAA,CAAO/D,CAAAiE,QAAP,CACT,OAAO,SAAQ,CAAClE,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CAEjC,GAAK,CAAAhB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAL,GAEM2C,CAAArB,OAAA,CAAa,kBAAb,CAQA,EARqC,CAAApB,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAQrC,EAPFf,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAOE,CAJA0B,CAAArB,OAAA,CAAa,UAAb,CAIA,EAJ6B,CAAApB,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAI7B,EAHFf,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAGE,CAAA0B,CAAArB,OAAA,CAAa,aAAb,CAAA,EAAgC6D,CAAAlE,CAAAkE,UAAhC,EAAmDC,CAAAnE,CAAAmE,WAAnD;AAAuEC,CAAApE,CAAAoE,QAV7E,EAWInF,CAAAoF,GAAA,CAAQ,SAAR,CAAmB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAMjCC,QAASA,EAAQ,EAAG,CAClBP,CAAA,CAAGjE,CAAH,CAAU,CAAEyE,OAAQF,CAAV,CAAV,CADkB,CALpB,IAAIG,EAAUH,CAAAI,MAAVD,EAAyBH,CAAAG,QACb,GAAhB,GAAIA,CAAJ,EAAkC,EAAlC,GAAsBA,CAAtB,EACE1E,CAAA4E,OAAA,CAAaJ,CAAb,CAH+B,CAAnC,CAb6B,CAHnC,CAD4B,CAFzB,CADwD,CAA5C,CA1JrB,CAAA9C,UAAA,CA8LW,YA9LX,CA8LyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAO,SAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CAC7BA,CAAAC,eAAA,CA5VgBC,eA4VhB,CAAJ,EAEI,CAAAwB,CAAArB,OAAA,CAAa,UAAb,CAFJ,EAEiCpB,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAFjC,EAE2DhB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAF3D,EAGEE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAJ+B,CADc,CAA1B,CA9LzB,CArN2B,CAA1B,CAAD,CA8ZGnB,MA9ZH,CA8ZWA,MAAAC,QA9ZX;",
"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkB,CAkE3B,IAAIC,EAAgB,gDAAA,MAAA,CAAA,GAAA,CAApB,CAEIC,EAAcA,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAsB,CAC9C,GAAiD,EAAjD,GAAIA,CAAAC,QAAA,CAAsBF,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAAtB,CAAJ,CACE,MAAO,CAAA,CAFqC,CAT7BN,EAAAO,OAAA,CAAe,QAAf,CAAyB,CAAC,IAAD,CAAzB,CAAAC,KAAA,CACU,CAAEC,eAAgB,OAAlB,CADV,CAAAC,SAAAC,CAEc,OAFdA,CAoCnBC,QAAsB,EAAG,CA2CvBC,QAASA,EAAS,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAqBd,CAArB,CAAoCe,CAApC,CAA4C,CAC5D,MAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CACjC,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CAnFcC,eAmFd,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAIC,EAAgBH,CAAAI,WAAA,CAAgBP,CAAhB,CAChB,EAAAQ,CAAA,CAAOF,CAAP,CAAJ,EAA8BnB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAA9B,EAAmEiB,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAnE,EACEJ,CAAAO,OAAA,CAAaN,CAAA,CAAKJ,CAAL,CAAb,CAA6B,QAAQ,CAACW,CAAD,CAAU,CAE7CA,CAAA,CAAUT,CAAA,CAAS,CAACS,CAAV,CAAoB,CAAEA,CAAAA,CAChCtB,EAAAe,KAAA,CAAUH,CAAV,CAAoBU,CAApB,CAH6C,CAA/C,CAJF,CADiC,CADyB,CA1C9D,IAAIF,EAAS,CACXG,WAAY,CAAA,CADD,CAEXC,YAAa,CAAA,CAFF,CAGXC,aAAc,CAAA,CAHH,CAIXC,aAAc,CAAA,CAJH,CAKXC,aAAc,CAAA,CALH,CAMXC,YAAa,CAAA,CANF;AAOXC,UAAW,CAAA,CAPA,CAQXC,SAAU,CAAA,CARC,CASXC,YAAa,CAAA,CATF,CAUXC,iBAAkB,CAAA,CAVP,CAsCb,KAAAZ,OAAA,CAAca,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY,CAChCd,CAAA,CAASvB,CAAAsC,OAAA,CAAef,CAAf,CAAuBc,CAAvB,CADuB,CAoElC,KAAAE,KAAA,CAAYC,QAAQ,EAAG,CACrB,MAAO,CACLjB,OAAQA,QAAQ,CAACkB,CAAD,CAAM,CACpB,MAAOlB,EAAA,CAAOkB,CAAP,CADa,CADjB,CAILC,YAAa7B,CAJR,CADc,CA3GA,CApCNF,CA0JnBgC,UAAA,CAAuB,QAAvB,CAAiC,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACzD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADkD,CAA1B,CAAjC,CAAAC,UAAA,CAGW,QAHX,CAGqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC7C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,QAAlB,CAA4B,aAA5B,CAA2C,EAA3C,CAA+C,CAAA,CAA/C,CADsC,CAA1B,CAHrB,CAAAC,UAAA,CAMW,SANX,CAMsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAC9C,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,SAAlB,CAA6B,cAA7B,CAA6CzC,CAA7C,CAA4D,CAAA,CAA5D,CADuC,CAA1B,CANtB,CAAA0C,UAAA,CASW,WATX,CASwB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAChD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,WAAlB;AAA+B,cAA/B,CAA+CzC,CAA/C,CAA8D,CAAA,CAA9D,CADyC,CAA1B,CATxB,CAAA0C,UAAA,CAYW,YAZX,CAYyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAZzB,CAAA0C,UAAA,CAeW,YAfX,CAeyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CAfzB,CAAA0C,UAAA,CAkBW,SAlBX,CAkBsB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAE9CC,QAASA,EAAgB,CAAC3B,CAAD,CAAO4B,CAAP,CAAuB3C,CAAvB,CAA6B4C,CAA7B,CAAgD,CACvE,MAAOH,EAAArB,OAAA,CAAauB,CAAb,CAAP,EACE,CAAC3C,CAAAe,KAAA,CAAUA,CAAV,CADH,GAEG6B,CAFH,EAEwB,CAAC7C,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAFzB,IAGyB,QAHzB,GAGGE,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAHH,EAG0D,OAH1D,GAGqCf,CAAA,CAAK,CAAL,CAAAG,SAHrC,CADuE,CAOzE0C,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAO9C,CAAP,CAAa,CAIpC,MAAO,CAACA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAR,EAA8Bf,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAA9B,GAAoD+B,CAApD,EAA6D,CAAC/C,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAJ1B,CAOtCiD,QAASA,EAAQ,CAAChC,CAAD,CAAOf,CAAP,CAAa,CAAA,IACxBgD,EAAOjC,CAAAiC,KADiB,CAExBF,EAAO/B,CAAA+B,KAEX,OAA2B,UAApB;CAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,kBAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAAiE,UAAjE,CACoB,OAApB,IAAEE,CAAF,EAAUF,CAAV,GAA2C,eAA3C,GAAkCA,CAAlC,CAA8D,OAA9D,CACU,OAAV,GAACE,CAAD,EAA2C,aAA3C,GAAkCF,CAAlC,EAAqE,QAArE,GAA4DA,CAA5D,CAAiF,OAAjF,CAA2F,EANtE,CAS9B,MAAO,CACLG,SAAU,GADL,CAELC,QAAS,SAFJ,CAGLC,SAAU,GAHL,CAILC,QAASA,QAAQ,CAACpD,CAAD,CAAOe,CAAP,CAAa,CAC5B,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CA5McC,eA4Md,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAIoC,EAAQN,CAAA,CAAShC,CAAT,CAAef,CAAf,CAEZ,OAAO,CACLsD,KAAMA,QAAQ,CAACxC,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoBwC,CAApB,CAA6B,CAGzCC,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/B,MAAOD,EAAAE,YADwB,CAIjCC,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAS,CAIhC3D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CADeA,CAAA6C,MACf,EAD6BL,CAAAM,WAC7B,CAJgC,CAOlCC,QAASA,EAAmB,EAAG,CAC7B9D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAACwC,CAAAQ,SAAA,CAAiBR,CAAAM,WAAjB,CAA3B,CAD6B,CAb/B,IAAIG,EAAgBtB,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6B,UAA7B,CAAyC1C,CAAzC,CAA+C,CAAA,CAA/C,CAiBpB,QAAQqD,CAAR,EACE,KAAK,OAAL,CACA,KAAK,UAAL,CACMR,CAAA,CAAiBQ,CAAjB;AAAwBrD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkBsC,CAAlB,CAEEX,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgD1C,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEc,CAAAO,OAAA,CAAamC,CAAb,CAA8C,OAAV,GAAAH,CAAA,CAChCK,CADgC,CACbI,CADvB,CAGEE,EAAJ,EACEhE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAEF,MACF,MAAK,OAAL,CACM8B,CAAA,CAAiBQ,CAAjB,CAAwBrD,CAAxB,CAAJ,EACEA,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAEF,IAAI0B,CAAArB,OAAA,CAAa,WAAb,CAAJ,CAA+B,CAC7B,IAAI6C,EAAoB,CAACjE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBkD,GACClD,CAAAC,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDiD,EAC+BlD,CAAAC,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BiD,CAAJ,CAEIC,EAAoB,CAAClE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAArBmD,GACCnD,CAAAC,eAAA,CAAoB,KAApB,CADDkD,EAC+BnD,CAAAC,eAAA,CAAoB,OAApB,CAD/BkD,CAFJ,CAIIC,EAAoB,CAACnE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAErBkD,EAAJ,EACElD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC3D3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEO,EAAJ,EACEnD,CAAAqD,SAAA,CAAc,KAAd,CAAqBC,QAA+B,CAACV,CAAD,CAAS,CAC3D3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD2D,CAA7D,CAIEQ;CAAJ,EACErD,CAAAO,OAAA,CAAamC,CAAb,CAAoCc,QAA+B,CAACX,CAAD,CAAS,CAC1E3D,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B4C,CAA3B,CAD0E,CAA5E,CAlB2B,CAuB3BK,CAAJ,EACEhE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CA1CN,CA+CK,CAAAA,CAAAC,eAAA,CAAoB,YAApB,CAAL,EAA0CuC,CAAAgB,YAAAC,SAA1C,EACK9B,CAAA,CAAiB,eAAjB,CAAkC,cAAlC,CAAkD1C,CAAlD,CAAwD,CAAA,CAAxD,CADL,EAGEe,CAAAqD,SAAA,CAAc,UAAd,CAA0B,QAAQ,EAAG,CACnCpE,CAAAe,KAAA,CAAU,eAAV,CAA2B,CAAE,CAAAA,CAAA,SAA7B,CADmC,CAArC,CAKE2B,EAAA,CAAiB,cAAjB,CAAiC,aAAjC,CAAgD1C,CAAhD,CAAsD,CAAA,CAAtD,CAAJ,EACEc,CAAAO,OAAA,CAAaoD,QAA2B,EAAG,CACzC,MAAOlB,EAAAmB,SADkC,CAA3C,CAEGC,QAA8B,CAAChB,CAAD,CAAS,CACxC3D,CAAAe,KAAA,CAAU,cAAV,CAA0B,CAAE4C,CAAAA,CAA5B,CADwC,CAF1C,CA1EuC,CADtC,CAJP,CAD4B,CAJzB,CAzBuC,CAA1B,CAlBtB,CAAAnB,UAAA,CA0IW,YA1IX,CA0IyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAOA,EAAAF,YAAA,CAAkB,YAAlB,CAAgC,eAAhC,CAAiDzC,CAAjD,CAAgE,CAAA,CAAhE,CAD0C,CAA1B,CA1IzB,CAAA0C,UAAA,CA6IW,YA7IX,CA6IyB,QAAQ,EAAG,CAClC,MAAO,CACLS,SAAU,GADL;AAELC,QAAS,aAFJ,CAGL0B,KAAMA,QAAQ,CAAC9D,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB8D,CAApB,CAAgC,CACxC9D,CAAAC,eAAA,CA9ScC,eA8Sd,CAAJ,EAEKjB,CAAAe,KAAA,CAAU,WAAV,CAFL,EAGEf,CAAAe,KAAA,CAAU,WAAV,CAAuB,WAAvB,CAJ0C,CAHzC,CAD2B,CA7IpC,CAAAyB,UAAA,CA0JW,SA1JX,CA0JqB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAV,CAAoB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQqC,CAAR,CAAgB,CAC/D,MAAO,CACL7B,SAAU,GADL,CAELG,QAASA,QAAQ,CAACpD,CAAD,CAAOe,CAAP,CAAa,CAC5B,GAAI,CAAAA,CAAAC,eAAA,CA1TcC,eA0Td,CAAJ,CAAA,CAEA,IAAI8D,EAAKD,CAAA,CAAO/D,CAAAiE,QAAP,CACT,OAAO,SAAQ,CAAClE,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CAEjC,GAAK,CAAAhB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAAL,GAEM2C,CAAArB,OAAA,CAAa,kBAAb,CAQA,EARqC,CAAApB,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAQrC,EAPFf,CAAAe,KAAA,CAAU,MAAV,CAAkB,QAAlB,CAOE,CAJA0B,CAAArB,OAAA,CAAa,UAAb,CAIA,EAJ6B,CAAApB,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAI7B,EAHFf,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAGE,CAAA0B,CAAArB,OAAA,CAAa,aAAb,CAAA,EAAgC6D,CAAAlE,CAAAkE,UAAhC,EAAmDC,CAAAnE,CAAAmE,WAAnD;AAAuEC,CAAApE,CAAAoE,QAV7E,EAWInF,CAAAoF,GAAA,CAAQ,SAAR,CAAmB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CAajCC,QAASA,EAAQ,EAAG,CAClBP,CAAA,CAAGjE,CAAH,CAAU,CAAEyE,OAAQF,CAAV,CAAV,CADkB,CAZpB,IAAIG,EAAUH,CAAAI,MAAVD,EAAyBH,CAAAG,QAE7B,IAAgB,EAAhB,GAAIA,CAAJ,EAAkC,EAAlC,GAAsBA,CAAtB,CAEwD,EAKtD,GALI1F,CAAAI,QAAA,CAAsBmF,CAAAK,OAAAvF,SAAtB,CAKJ,EAFEkF,CAAAM,eAAA,EAEF,CAAA7E,CAAA8E,OAAA,CAAaN,CAAb,CAV+B,CAAnC,CAb6B,CAHnC,CAD4B,CAFzB,CADwD,CAA5C,CA1JrB,CAAA9C,UAAA,CAqMW,YArMX,CAqMyB,CAAC,OAAD,CAAU,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACjD,MAAO,SAAQ,CAAC3B,CAAD,CAAQd,CAAR,CAAce,CAAd,CAAoB,CAC7BA,CAAAC,eAAA,CAnWgBC,eAmWhB,CAAJ,EAEI,CAAAwB,CAAArB,OAAA,CAAa,UAAb,CAFJ,EAEiCpB,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAFjC,EAE2DhB,CAAA,CAAYC,CAAZ,CAAkBF,CAAlB,CAF3D,EAGEE,CAAAe,KAAA,CAAU,UAAV,CAAsB,CAAtB,CAJ+B,CADc,CAA1B,CArMzB,CArN2B,CAA1B,CAAD,CAqaGnB,MAraH,CAqaWA,MAAAC,QAraX;",
"sources":["angular-aria.js"],
"names":["window","angular","nodeBlackList","isNodeOneOf","elem","nodeTypeArray","indexOf","nodeName","module","info","angularVersion","provider","ngAriaModule","$AriaProvider","watchExpr","attrName","ariaAttr","negate","scope","attr","hasOwnProperty","ARIA_DISABLE_ATTR","ariaCamelName","$normalize","config","$watch","boolVal","ariaHidden","ariaChecked","ariaReadonly","ariaDisabled","ariaRequired","ariaInvalid","ariaValue","tabindex","bindKeydown","bindRoleForClick","this.config","newConfig","extend","$get","this.$get","key","$$watchExpr","directive","$aria","shouldAttachAttr","normalizedAttr","allowBlacklistEls","shouldAttachRole","role","getShape","type","restrict","require","priority","compile","shape","post","ngModel","ngAriaWatchModelValue","$modelValue","getRadioReaction","newVal","value","$viewValue","getCheckboxReaction","$isEmpty","needsTabIndex","needsAriaValuemin","needsAriaValuemax","needsAriaValuenow","$observe","ngAriaValueMinReaction","ngAriaValueNowReaction","$validators","required","ngAriaInvalidWatch","$invalid","ngAriaInvalidReaction","link","ngMessages","$parse","fn","ngClick","ngKeydown","ngKeypress","ngKeyup","on","event","callback","$event","keyCode","which","$apply"]
"names":["window","angular","nodeBlackList","isNodeOneOf","elem","nodeTypeArray","indexOf","nodeName","module","info","angularVersion","provider","ngAriaModule","$AriaProvider","watchExpr","attrName","ariaAttr","negate","scope","attr","hasOwnProperty","ARIA_DISABLE_ATTR","ariaCamelName","$normalize","config","$watch","boolVal","ariaHidden","ariaChecked","ariaReadonly","ariaDisabled","ariaRequired","ariaInvalid","ariaValue","tabindex","bindKeydown","bindRoleForClick","this.config","newConfig","extend","$get","this.$get","key","$$watchExpr","directive","$aria","shouldAttachAttr","normalizedAttr","allowBlacklistEls","shouldAttachRole","role","getShape","type","restrict","require","priority","compile","shape","post","ngModel","ngAriaWatchModelValue","$modelValue","getRadioReaction","newVal","value","$viewValue","getCheckboxReaction","$isEmpty","needsTabIndex","needsAriaValuemin","needsAriaValuemax","needsAriaValuenow","$observe","ngAriaValueMinReaction","ngAriaValueNowReaction","$validators","required","ngAriaInvalidWatch","$invalid","ngAriaInvalidReaction","link","ngMessages","$parse","fn","ngClick","ngKeydown","ngKeypress","ngKeyup","on","event","callback","$event","keyCode","which","target","preventDefault","$apply"]
}
/**
* @license AngularJS v1.7.2
* @license AngularJS v1.7.5
* (c) 2010-2018 Google, Inc. http://angularjs.org
* License: MIT
*/
......@@ -17,7 +17,7 @@
angular.module('ngCookies', ['ng']).
info({ angularVersion: '1.7.2' }).
info({ angularVersion: '1.7.5' }).
/**
* @ngdoc provider
* @name $cookiesProvider
......
/*
AngularJS v1.7.2
AngularJS v1.7.5
(c) 2010-2018 Google, Inc. http://angularjs.org
License: MIT
*/
(function(n,e){'use strict';function m(d,k,l){var a=l.baseHref(),h=d[0];return function(f,b,c){var d,g;c=c||{};g=c.expires;d=e.isDefined(c.path)?c.path:a;e.isUndefined(b)&&(g="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",b="");e.isString(g)&&(g=new Date(g));b=encodeURIComponent(f)+"="+encodeURIComponent(b);b=b+(d?";path="+d:"")+(c.domain?";domain="+c.domain:"");b+=g?";expires="+g.toUTCString():"";b+=c.secure?";secure":"";b+=c.samesite?";samesite="+c.samesite:"";c=b.length+1;4096<c&&k.warn("Cookie '"+f+"' possibly not set or overflowed because it was too large ("+
c+" > 4096 bytes)!");h.cookie=b}}e.module("ngCookies",["ng"]).info({angularVersion:"1.7.2"}).provider("$cookies",[function(){var d=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(k,l){return{get:function(a){return k()[a]},getObject:function(a){return(a=this.get(a))?e.fromJson(a):a},getAll:function(){return k()},put:function(a,h,f){l(a,h,f?e.extend({},d,f):d)},putObject:function(a,d,f){this.put(a,e.toJson(d),f)},remove:function(a,h){l(a,void 0,h?e.extend({},d,h):d)}}}]}]);m.$inject=
c+" > 4096 bytes)!");h.cookie=b}}e.module("ngCookies",["ng"]).info({angularVersion:"1.7.5"}).provider("$cookies",[function(){var d=this.defaults={};this.$get=["$$cookieReader","$$cookieWriter",function(k,l){return{get:function(a){return k()[a]},getObject:function(a){return(a=this.get(a))?e.fromJson(a):a},getAll:function(){return k()},put:function(a,h,f){l(a,h,f?e.extend({},d,f):d)},putObject:function(a,d,f){this.put(a,e.toJson(d),f)},remove:function(a,h){l(a,void 0,h?e.extend({},d,h):d)}}}]}]);m.$inject=
["$document","$log","$browser"];e.module("ngCookies").provider("$$cookieWriter",function(){this.$get=m})})(window,window.angular);
//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map
.angular-ui-tree-empty,.angular-ui-tree-dropzone{border:1px dashed #bbb;min-height:100px;background-color:#e5e5e5;background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-image:-moz-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),-moz-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-image:linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff),linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 25%,transparent 75%,#fff 75%,#fff);background-size:60px 60px;background-position:0 0,30px 30px}.angular-ui-tree-empty{pointer-events:none}.angular-ui-tree-nodes{position:relative;margin:0;padding:0;list-style:none}.angular-ui-tree-nodes .angular-ui-tree-nodes{padding-left:20px}.angular-ui-tree-node,.angular-ui-tree-placeholder{position:relative;margin:0;padding:0;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-hidden{display:none}.angular-ui-tree-placeholder{margin:10px;padding:0;min-height:30px}.angular-ui-tree-handle{cursor:move;text-decoration:none;font-weight:bold;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-drag{position:absolute;pointer-events:none;z-index:999;opacity:.8}.angular-ui-tree-drag .tree-node-content{margin-top:0}
\ No newline at end of file
.angular-ui-tree-dropzone,.angular-ui-tree-empty{border:1px dashed #bbb;min-height:100px;background-color:#e5e5e5;background-image:-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff),-webkit-linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff);background-image:linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff),linear-gradient(45deg,#fff 25%,transparent 0,transparent 75%,#fff 0,#fff);background-size:60px 60px;background-position:0 0,30px 30px}.angular-ui-tree-empty{pointer-events:none}.angular-ui-tree-nodes{position:relative;margin:0;padding:0;list-style:none}.angular-ui-tree-nodes .angular-ui-tree-nodes{padding-left:20px}.angular-ui-tree-node,.angular-ui-tree-placeholder{position:relative;margin:0;padding:0;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-hidden{display:none}.angular-ui-tree-placeholder{margin:10px;padding:0;min-height:30px}.angular-ui-tree-handle{cursor:move;text-decoration:none;font-weight:700;box-sizing:border-box;min-height:20px;line-height:20px}.angular-ui-tree-drag{position:absolute;pointer-events:none;z-index:999;opacity:.8}.angular-ui-tree-drag .tree-node-content{margin-top:0}
\ No newline at end of file
@charset "UTF-8";[ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng-cloak,.x-ng-cloak,.ng-hide:not(.ng-hide-animate){display:none!important}ng\:form{display:block}.ng-animate-shim{visibility:hidden}.ng-anchor{position:absolute}
\ No newline at end of file
@charset "UTF-8";[ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng-cloak,.x-ng-cloak,.ng-hide:not(.ng-hide-animate){display:none !important}ng\:form{display:block}.ng-animate-shim{visibility:hidden}.ng-anchor{position:absolute}
\ No newline at end of file
......@@ -1007,16 +1007,28 @@
return ctor && ctor.prototype === o;
};
var excludedKeys = {
$window: true,
$applicationCache: true,
$console: true,
$parent: true,
$self: true,
$external: true,
$frame: true,
$frames: true,
$frameElement: true,
$frames: true,
$innerHeight: true,
$innerWidth: true,
$outerHeight: true,
$outerWidth: true,
$pageXOffset: true,
$pageYOffset: true,
$parent: true,
$scrollLeft: true,
$scrollTop: true,
$scrollX: true,
$scrollY: true,
$self: true,
$webkitIndexedDB: true,
$webkitStorageInfo: true,
$external: true,
$window: true,
$width: true,
$height: true,
$top: true,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment