Commit 6d2d4ee2 authored by Yadd's avatar Yadd
Browse files

Update minified files

parent 051a8e43
Pipeline #14075 failed with stages
in 16 minutes and 49 seconds
(function(){var r,e,n,t,o;n=function(e,r){return $("#msg").html(window.translate(e)),$("#color").removeClass("message-positive message-warning message-danger alert-success alert-warning alert-danger"),$("#color").addClass("message-"+r),"positive"===r&&(r="success"),$("#color").addClass("alert-"+r)},r=function(e,r,t){var o;if(console.log("Error",t),(o=JSON.parse(e.responseText))&&o.error)return o=o.error.replace(/.* /,""),console.log("Returned error",o),n(o,"warning")},t="",e=function(e){return n("yourTotpKey","warning"),$.ajax({type:"POST",url:portal+"/2fregisters/totp/getkey",dataType:"json",data:{newkey:e},error:r,success:function(e){var r;return e.error?(e.error.match(/totpExistingKey/)&&$("#divToHide").hide(),n(e.error,"warning")):e.portal&&e.user&&e.secret?($("#divToHide").show(),r="otpauth://totp/"+escape(e.portal)+":"+escape(e.user)+"?secret="+e.secret+"&issuer="+escape(e.portal),6!==e.digits&&(r+="&digits="+e.digits),30!==e.interval&&(r+="&period="+e.interval),new QRious({element:document.getElementById("qr"),value:r,size:150}),$("#serialized").text(r),e.newkey?n("yourNewTotpKey","warning"):n("yourTotpKey","success"),t=e.token):n("PE24","danger")}})},o=function(){var e;return(e=$("#code").val())?$.ajax({type:"POST",url:portal+"/2fregisters/totp/verify",dataType:"json",data:{token:t,code:e,TOTPName:$("#TOTPName").val()},error:r,success:function(e){return e.error?e.error.match(/bad(Code|Name)/)?n(e.error,"warning"):n(e.error,"danger"):n("yourKeyIsRegistered","success")}}):n("fillTheForm","warning")},$(document).ready(function(){return e(0),$("#changekey").on("click",function(){return e(1)}),$("#verify").on("click",function(){return o()})})}).call(this);
\ No newline at end of file
!function(){var o=function(e,r){return $("#msg").html(window.translate(e)),$("#color").removeClass("message-positive message-warning message-danger alert-success alert-warning alert-danger"),$("#color").addClass("message-"+r),"positive"===r&&(r="success"),$("#color").addClass("alert-"+r)},r=function(e,r,t){if(console.log("Error",t),(e=JSON.parse(e.responseText))&&e.error)return e=e.error.replace(/.* /,""),console.log("Returned error",e),o(e,"warning")},t="",e=function(e){return o("yourTotpKey","warning"),$.ajax({type:"POST",url:portal+"/2fregisters/totp/getkey",dataType:"json",data:{newkey:e},error:r,success:function(e){var r;return e.error?(e.error.match(/totpExistingKey/)&&$("#divToHide").hide(),o(e.error,"warning")):e.portal&&e.user&&e.secret?($("#divToHide").show(),r="otpauth://totp/"+escape(e.portal)+":"+escape(e.user)+"?secret="+e.secret+"&issuer="+escape(e.portal),6!==e.digits&&(r+="&digits="+e.digits),30!==e.interval&&(r+="&period="+e.interval),new QRious({element:document.getElementById("qr"),value:r,size:150}),$("#serialized").text(r),e.newkey?o("yourNewTotpKey","warning"):o("yourTotpKey","success"),t=e.token):o("PE24","danger")}})},n=function(){var e=$("#code").val();return e?$.ajax({type:"POST",url:portal+"/2fregisters/totp/verify",dataType:"json",data:{token:t,code:e,TOTPName:$("#TOTPName").val()},error:r,success:function(e){return e.error?e.error.match(/bad(Code|Name)/)?o(e.error,"warning"):o(e.error,"danger"):o("yourKeyIsRegistered","success")}}):o("fillTheForm","warning")};$(document).ready(function(){return e(0),$("#changekey").on("click",function(){return e(1)}),$("#verify").on("click",n)})}.call(this);
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["totpregistration.js"],"names":["displayError","getKey","setMsg","token","verify","msg","level","$","html","window","translate","removeClass","addClass","j","status","err","res","console","log","JSON","parse","responseText","error","replace","reset","ajax","type","url","portal","dataType","data","newkey","success","s","match","hide","user","secret","show","escape","digits","interval","QRious","element","document","getElementById","value","size","text","val","code","TOTPName","ready","on","call","this"],"mappings":"CAMA,WACE,IAAIA,EAAcC,EAAQC,EAAQC,EAAOC,EAEzCF,EAAS,SAASG,EAAKC,GAOrB,OANAC,EAAE,QAAQC,KAAKC,OAAOC,UAAUL,IAChCE,EAAE,UAAUI,YAAY,4FACxBJ,EAAE,UAAUK,SAAS,WAAaN,GACpB,aAAVA,IACFA,EAAQ,WAEHC,EAAE,UAAUK,SAAS,SAAWN,IAGzCN,EAAe,SAASa,EAAGC,EAAQC,GACjC,IAAIC,EAGJ,GAFAC,QAAQC,IAAI,QAASH,IACrBC,EAAMG,KAAKC,MAAMP,EAAEQ,gBACRL,EAAIM,MAGb,OAFAN,EAAMA,EAAIM,MAAMC,QAAQ,MAAO,IAC/BN,QAAQC,IAAI,iBAAkBF,GACvBd,EAAOc,EAAK,YAIvBb,EAAQ,GAERF,EAAS,SAASuB,GAEhB,OADAtB,EAAO,cAAe,WACfK,EAAEkB,KAAK,CACZC,KAAM,OACNC,IAAKC,OAAS,2BACdC,SAAU,OACVC,KAAM,CACJC,OAAQP,GAEVF,MAAOtB,EACPgC,QAAS,SAASF,GAChB,IAAQG,EACR,OAAIH,EAAKR,OACHQ,EAAKR,MAAMY,MAAM,oBACnB3B,EAAE,cAAc4B,OAEXjC,EAAO4B,EAAKR,MAAO,YAEtBQ,EAAKF,QAAUE,EAAKM,MAAQN,EAAKO,QAGvC9B,EAAE,cAAc+B,OAChBL,EAAI,kBAAqBM,OAAOT,EAAKF,QAAW,IAAOW,OAAOT,EAAKM,MAAS,WAAaN,EAAKO,OAAS,WAAcE,OAAOT,EAAKF,QAC7G,IAAhBE,EAAKU,SACPP,GAAK,WAAaH,EAAKU,QAEH,KAAlBV,EAAKW,WACPR,GAAK,WAAaH,EAAKW,UAEpB,IAAIC,OAAO,CACdC,QAASC,SAASC,eAAe,MACjCC,MAAOb,EACPc,KAAM,MAERxC,EAAE,eAAeyC,KAAKf,GAClBH,EAAKC,OACP7B,EAAO,iBAAkB,WAEzBA,EAAO,cAAe,WAEjBC,EAAQ2B,EAAK3B,OArBXD,EAAO,OAAQ,cA0B9BE,EAAS,WACP,IAAI6C,EAEJ,OADAA,EAAM1C,EAAE,SAAS0C,OAIR1C,EAAEkB,KAAK,CACZC,KAAM,OACNC,IAAKC,OAAS,2BACdC,SAAU,OACVC,KAAM,CACJ3B,MAAOA,EACP+C,KAAMD,EACNE,SAAU5C,EAAE,aAAa0C,OAE3B3B,MAAOtB,EACPgC,QAAS,SAASF,GAChB,OAAIA,EAAKR,MACHQ,EAAKR,MAAMY,MAAM,kBACZhC,EAAO4B,EAAKR,MAAO,WAEnBpB,EAAO4B,EAAKR,MAAO,UAGrBpB,EAAO,sBAAuB,cApBpCA,EAAO,cAAe,YA2BjCK,EAAEqC,UAAUQ,MAAM,WAKhB,OAJAnD,EAAO,GACPM,EAAE,cAAc8C,GAAG,QAAS,WAC1B,OAAOpD,EAAO,KAETM,EAAE,WAAW8C,GAAG,QAAS,WAC9B,OAAOjD,UAIVkD,KAAKC"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["totpregistration.js"],"names":["setMsg","msg","level","$","html","window","translate","removeClass","addClass","displayError","j","status","err","console","log","res","JSON","parse","responseText","error","replace","token","getKey","reset","ajax","type","url","portal","dataType","data","newkey","success","s","match","hide","user","secret","show","escape","digits","interval","QRious","element","document","getElementById","value","size","text","verify","val","code","TOTPName","ready","on","call","this"],"mappings":"CAMA,WACE,IAEAA,EAAS,SAASC,EAAKC,GAOrB,OANAC,EAAE,QAAQC,KAAKC,OAAOC,UAAUL,IAChCE,EAAE,UAAUI,YAAY,4FACxBJ,EAAE,UAAUK,SAAS,WAAaN,GACpB,aAAVA,IACFA,EAAQ,WAEHC,EAAE,UAAUK,SAAS,SAAWN,IAGzCO,EAAe,SAASC,EAAGC,EAAQC,GAIjC,GAFAC,QAAQC,IAAI,QAASF,IACrBG,EAAMC,KAAKC,MAAMP,EAAEQ,gBACRH,EAAII,MAGb,OAFAJ,EAAMA,EAAII,MAAMC,QAAQ,MAAO,IAC/BP,QAAQC,IAAI,iBAAkBC,GACvBf,EAAOe,EAAK,YAIvBM,EAAQ,GAERC,EAAS,SAASC,GAEhB,OADAvB,EAAO,cAAe,WACfG,EAAEqB,KAAK,CACZC,KAAM,OACNC,IAAKC,OAAS,2BACdC,SAAU,OACVC,KAAM,CACJC,OAAQP,GAEVJ,MAAOV,EACPsB,QAAS,SAASF,GAChB,IAAQG,EACR,OAAIH,EAAKV,OACHU,EAAKV,MAAMc,MAAM,oBACnB9B,EAAE,cAAc+B,OAEXlC,EAAO6B,EAAKV,MAAO,YAEtBU,EAAKF,QAAUE,EAAKM,MAAQN,EAAKO,QAGvCjC,EAAE,cAAckC,OAChBL,EAAI,kBAAqBM,OAAOT,EAAKF,QAAW,IAAOW,OAAOT,EAAKM,MAAS,WAAaN,EAAKO,OAAS,WAAcE,OAAOT,EAAKF,QAC7G,IAAhBE,EAAKU,SACPP,GAAK,WAAaH,EAAKU,QAEH,KAAlBV,EAAKW,WACPR,GAAK,WAAaH,EAAKW,UAEpB,IAAIC,OAAO,CACdC,QAASC,SAASC,eAAe,MACjCC,MAAOb,EACPc,KAAM,MAER3C,EAAE,eAAe4C,KAAKf,GAClBH,EAAKC,OACP9B,EAAO,iBAAkB,WAEzBA,EAAO,cAAe,WAEjBqB,EAAQQ,EAAKR,OArBXrB,EAAO,OAAQ,cA0B9BgD,EAAS,WACP,IACAC,EAAM9C,EAAE,SAAS8C,MACjB,OAAKA,EAGI9C,EAAEqB,KAAK,CACZC,KAAM,OACNC,IAAKC,OAAS,2BACdC,SAAU,OACVC,KAAM,CACJR,MAAOA,EACP6B,KAAMD,EACNE,SAAUhD,EAAE,aAAa8C,OAE3B9B,MAAOV,EACPsB,QAAS,SAASF,GAChB,OAAIA,EAAKV,MACHU,EAAKV,MAAMc,MAAM,kBACZjC,EAAO6B,EAAKV,MAAO,WAEnBnB,EAAO6B,EAAKV,MAAO,UAGrBnB,EAAO,sBAAuB,cApBpCA,EAAO,cAAe,YA2BjCG,EAAEwC,UAAUS,MAAM,WAKhB,OAJA9B,EAAO,GACPnB,EAAE,cAAckD,GAAG,QAAS,WAC1B,OAAO/B,EAAO,KAETnB,EAAE,WAAWkD,GAAG,QACdL,MAIVM,KAAKC"}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment