vi.json 41.8 KB
Newer Older
1
{
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
"/doc/":"/doc/",
"_auth":"Xác thực",
"_authChoice":"Lựa chọn xác thực",
"_idp":"IDP EntityID",
"_idpConfKey":"Khóa cấu hình IDP",
"_issuerDB":"Nhà phát hành",
"_lassoIdentityDump":"Lasso identity dump",
"_lassoSessionDump":"Thoát khỏi phiên Lasso",
"_lastAuthnUTime":"Thời gian xác thực",
"_lastSeen":"Dấu thời gian hoạt động gần đây nhất",
"_loginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"_oidc_access_token":"Truy cập Token",
"_oidc_id_token":"ID Token",
"_oidc_OP":"Khoá nhà cung cấp",
"_password":"Mật khẩu",
"_passwordDB":"Mật khẩu",
"_samlToken":"SAML token",
"_session_id":"Mã số nhận diện phiên",
"_startTime":"Ngày tạo",
"_timezone":"Múi giờ",
"_updateTime":"Ngày cập nhật",
23
"_user":"Đăng nhập",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
24 25 26
"_userDB":"Người dùng",
"_url":"URL gốc",
"_utime":"Dấu thời gian của phiên",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
27
"2faSessions":"2ndFA sessions explorer",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
28
"2ndFA":"Second Factors",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37
"actives":"Hoạt động",
"activeTimer":"Tự động chấp nhận thời gian",
"addAppCasPartner":"Thêm ứng dụng CAS",
"addIDPSamlPartner":"Thêm SAML IDP",
"addOidcOp":"Thêm nhà cung cấp kết nối OpenID",
"addOidcRp":"Thêm OpenID dựa vào Hãng",
"addSamlAttribute":"Thêm thuộc tính",
"addSPSamlPartner":"Thêm SAML SP",
"addSrvCasPartner":"Thêm máy chủ CAS",
38
"addU2FKey":"Add U2F key",
39
"addTOTPKey":"Add TOTP key",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
"addVhost":"Thêm host ảo",
"adParams":"Tham số của Active Directory",
"ADPwdExpireWarning":"Cảnh báo mật khẩu hết hạn",
"ADPwdMaxAge":"Thời gian tối đa của mật khẩu",
"advancedParams":"Tham số nâng cao",
"allowedMarkups":"Được phép đánh dấu:",
"apacheParams":"Thông số Apache",
"apacheAuthnLevel":"Mức xác thực",
"application":"Ứng dụng",
"applicationDisplay":"Hiển thị ứng dụng",
"applicationList":"Danh mục và ứng dụng",
"applyResult":"Áp dụng kết quả",
"appsInThisCat":"Ứng dụng trong danh mục này",
"attributesAndMacros":"Thuộc tính và macro",
"authAndUserdb":"Authz và user DB",
"authChain":"Chuỗi xác thực",
"authChoice":"Lựa chọn xác thực",
"authChoiceModules":"Các mô-đun được phép",
"authChoiceParam":"Tham số URL",
"authentication":"Mô đun xác thực",
"authenticationNeeded":"Xác thực cần thiết",
"authenticationLevel":"Mức xác thực",
"authenticationTitle":"Xác thực",
"AuthLDAPFilter":"Bộ lọc xác thực",
"authOnly":"Chỉ xác thực",
"author":"Tác giả",
"authorIPAddress":"Địa chỉ IP của tác giả",
"authorizedValues":"Các giá trị được ủy quyền",
"authParams":"Thông số xác thực",
"auto":"Tự động",
"autoSignin":"Auto Signin",
"autoSigninRules":"Rules",
"backtoportal":"Quay lại cổng thông tin",
"badCasProxyId":"Dịch vụ định danh đệm bởi CAS không hợp lệ",
"badChoiceKey":"Tên khoá không hợp lệ trong trình đơn Chọn",
"badCookieName":"Tên cookie không hợp lệ",
"badCustomFuncName":"Tên hàm tùy chỉnh không hợp lệ",
"badDomainName":"Tên miền không hợp lệ",
"badEncoding":"Mã hoá không hợp lệ",
"badExpression":"Biểu thức không hợp lệ",
"badHeaderName":"Tên tiêu đề không hợp lệ",
"badHostname":"Tên máy chủ không hợp lệ",
"badLdapUri":"URI LDAP không đúng",
"badKeyName":"Tên khóa không hợp lệ",
"badIPv4Address":"Địa chỉ IPv4 không hợp lệ",
"badMacroName":"Tên macro không hợp lệ",
"badMetadataName":"Tên siêu dữ liệu không hợp lệ",
"badPemEncoding":"Mã hoá PEM không hợp lệ",
"badPerlPackageName":"Tên gói Perl không hợp lệ",
"badRegexp":"Biểu thức thông thường không hợp lệ",
"badRequest":"Yêu cầu không hợp lệ",
"badSkinRule":"Quy tắc không hợp lệ",
"badUrl":"URL không hợp lệ",
"badValue":"Giá trị không hợp lệ",
"badVariableName":"Tên biến không hợp lệ",
"blackList":"Danh sách đen",
"browse":"Duyệt",
"browserIdAuthnLevel":"Mức xác thực",
"browserIdAutoLogin":"Đăng nhập tự động",
"browserIdBackgroundColor":"Màu nền",
"browseridParams":"BrowserIDParams",
"browserIdSiteLogo":"Logo trang web",
"browserIdSiteName":"Tên trang web",
"browserIdVerificationURL":"URL xác minh",
"browseTree":"Duyệt cây",
105
"bruteForceProtection":"Brute-force attack protection",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
"cancel":"Hủy",
"captcha_login_enabled":"Kích hoạt ở dạng đăng nhập",
"captcha_mail_enabled":"Kích hoạt đặt lại mật khẩu bằng biểu mẫu thư",
"captcha_register_enabled":"Kích hoạt trong biểu mẫu đăng ký",
"captcha_size":"Kích thước",
"casAuthnLevel":"Mức xác thực",
"casAccessControlPolicy":"Chính sách kiểm soát truy cập",
"casApp":"Ứng dụng CAS",
"casAppMetaDataExportedVars":"Thuộc tính chiết xuất ",
"casAppMetaDataNodes":"Ứng dụng CAS",
"casAppMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"casAppMetaDataOptionsService":"Dịch vụ URL",
"casAppMetaDataOptionsRule":"Quy tắc",
"casAppName":"Tên ứng dụng CAS",
"casAttr":"Đăng nhập CAS ",
"casAttributes":"Thuộc tính CAS đã được xuất",
"casParams":"Tham số CAS",
"casServiceMetadata":"Dịch vụ CAS",
"casSrv":"CAS Server",
"casSrvMetaDataExportedVars":"Thuộc tính xuất",
"casSrvMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"casSrvMetaDataOptionsDisplayName":"Tên để hiển thị",
"casSrvMetaDataOptionsGateway":"Xác thực Gateway",
"casSrvMetaDataOptionsIcon":"Đường dẫn Icon",
"casSrvMetaDataOptionsRenew":"Gia hạn chứng thực",
"casSrvMetaDataOptionsProxiedServices":"Dịch vụ proxy",
"casSrvMetaDataOptionsUrl":"URL máy chủ",
"casSrvMetaDataNodes":"Máy chủ CAS",
"casSrvName":"Tên máy chủ CAS",
"casStorage":"Tên mô-đun phiên CAS",
"casStorageOptions":"Các tùy chọn mô-đun phiên CAS",
"categoryName":"Tên thể loại",
"cda":"Nhiều tên miền",
"contentSecurityPolicy":"Chính sách bảo mật nội dung",
"cspDefault":"Giá trị mặc định",
141
"cspFormAction":"Form destinations",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
142 143 144 145 146 147 148 149 150
"cspImg":"Nguồn ảnh",
"cspScript":"Nguồn kịch bản",
"cspStyle":"Nguồn phong cách",
"cspConnect":"Đích cúa Ajax",
"cspFont":"Nguồn phông chữ",
"cfgLog":"Tiếp tục",
"cfgVersion":"Phiên bản cấu hình",
"checkXSS":"Kiểm tra tấn công XSS",
"clickHereToForce":"Nhấp vào đây để bắt buộc",
151
"checkState":"Kích hoạt",
152
"checkStateSecret":"Shared secret",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
"choiceParams":"Các tham số lựa chọn",
"chooseLogo":"Chọn logo",
"chooseSkin":"Chọn giao diện",
"combination":"Kết hợp",
"combinationParams":"Tham số kết hợp",
"combineMods":"Kết hợp các mô-đun",
"combModules":"Danh sách mô-đun",
"comment":"Bình luận",
"comments":"Bình luận",
"condition":"Điều kiện",
"conf":"Cấu hình",
"Configuration":"Cấu hình",
"confirmFormMethod":"Phương pháp xác nhận mẫu",
"confModuledeprecated":"Mô đun này đã bị xóa, thiết lập \" forceUpload = 1 \" trong lemonldap-ng.ini để sử dụng nó",
"confNotChanged":"Không có thay đổi nào được phát hiện, lưu hủy bỏ",
"confSaved":"Cấu hình được lưu",
"confWasChanged":"Cấu hình đã được thay đổi",
"connectionTitle":"Kết nối",
"cookieExpiration":"Thời gian hết hạn cookie",
"cookieName":"Cookie Name",
"cookieParams":"Cookie",
"create":"Tạo",
"currentConfiguration":"Cấu hình hiện tại",
"customAddParams":"Tham số bổ sung",
"customAuth":"Mô đun xác thực tùy chỉnh",
"customFunctions":"Chức năng tùy chỉnh",
"customModule":"Mô đun tùy chỉnh",
"customParams":"Tên mô-đun tùy chỉnh",
"customPassword":"Mô đun mật khẩu tùy chỉnh",
"customPortalSkin":"Tùy chỉnh giao diện cổng thông tin",
"customRegister":"Module đăng ký tùy chỉnh",
"customUserDB":"Mô đun DB người dùng tùy chỉnh",
"date":"Ngày",
"dbiAuthChain":"Chuỗi",
"dbiAuthLoginCol":"Tên trường đăng nhập",
"dbiAuthnLevel":"Mức xác thực",
"dbiAuthPassword":"Mật khẩu",
"dbiAuthPasswordCol":"Tên trường mật khẩu",
"dbiAuthPasswordHash":"Giản đồ Hash",
"dbiDynamicHash":"dynamic hashing",
"dbiDynamicHashEnabled":"dynamic hash activation",
"dbiDynamicHashValidSchemes":"Supported non-salted schemes",
"dbiDynamicHashValidSaltedSchemes":"Supported salted schemes",
"dbiDynamicHashNewPasswordScheme":"Dynamic hash scheme for new passwords",
"dbiAuthTable":"Bảng xác thực",
"dbiAuthUser":"Người dùng",
"dbiConnection":"Kết nối",
"dbiExportedVars":"Biến đã được xuất",
"dbiParams":"Tham số DBI",
"dbiPassword":"Mật khẩu",
"dbiPasswordMailCol":"Tên trường thư",
"dbiSchema":"Giản đồ",
"dbiUserTable":"Bảng người dùng",
"default":"Mặc định",
"defaultRule":"Quy tắc mặc định",
"demoModeOn":"Trình quản lý này chạy ở chế độ demo",
"deleteEntry":"Xóa",
"deleteNotification":"Xóa",
"deleteSession":"Xóa phiên",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
212
"deleteU2FKey":"Delete U2F key",
213
"deleteTOTPKey":"Delete TOTP key",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
"demoExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"demoParams":"Tham số trình diễn",
"description":"Mô tả",
"diffViewer":"Người xem khác ",
"diffWithPrevious":"khác biệt với cái trước",
"disabled":"Tắt",
"done":"Hoàn thành",
"dones":"Hoàn thành",
"down":"Di chuyển lên",
"doubleCookie":"Cookie kép  (HTTP và HTTPS)",
"doubleCookieForSingleSession":"Nhân đôi cookie cho một phiên",
"databaseLocked":"Cơ sở dữ liệu bị khóa bởi một tiến trình khác",
"dateTitle":"Ngày",
"dn":"DN",
"domain":"Tên miền",
"download":"Tải xuống",
"downloadIt":"Tải xuống",
"duplicate":"Sao y",
"edit":"Chỉnh sửa",
"editContent":"Chỉnh sửa nội dung",
"emptyConf":"Cấu hình trống rỗng",
"emptyValueNotAllowed":"Không cho phép giá trị trống",
"enabled":"Đã bật",
"enterPassword":"Nhập mật khẩu (tùy chọn)",
"error":"Lỗi",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
239
"errors":"ERRORS",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
240 241 242
"exportedAttr":"Biến SOAP/REST đã được xuất",
"exportedHeaders":"Tiêu đề đã được xuất",
"exportedVars":"Biến đã được xuất",
243
"external2f":"Yếu tố thứ 2 bên ngoài",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
244 245
"ext2fActivation":"Kích hoạt",
"ext2fAuthnLevel":"Mức xác thực",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
246
"ext2fLogo":"Logo",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
247 248 249 250 251 252 253
"ext2FSendCommand":"Gửi lệnh",
"ext2FValidateCommand":"Xác nhận lệnh",
"facebookAppId":"ID ứng dụng Facebook ",
"facebookAppSecret":"Ứng dụng Facebook bí mật",
"facebookAuthnLevel":"Mức xác thực",
"facebookExportedVars":"Biến đã được xuất",
"facebookParams":"Tham số Facebook",
254
"facebookUserField":"Field containing user identifier",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
"failedLoginNumber":"Số lượt đăng nhập thất bại",
"fileToUpload":"Tập tin để tải lên",
"forbidden":"Bạn không được ủy quyền để hiển thị trang này",
"forceSave":"Bắt buộc lưu",
"format":"Định dạng",
"formReplay":"Phát lại mẫu",
"formTimeout":"Thời gian chờ biểu mẫu",
"forms":"Biểu mẫu",
"friendlyName":"Tên thân thiện",
"generalParameters":"Thông số chung",
"globalStorage":"Mô đun Apache :: Session",
"globalStorageOptions":"Tham số mô đun Apache :: Session ",
"googleAuthnLevel":"Mức xác thực",
"googleExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"googleParams":"Tham số của Google",
"grantSessionRules":"Điều kiện mở",
"groups":"Nhóm",
"hashkey":"Khóa",
"headers":"Tiêu đề HTTP",
"hGroups":"Nhóm (HashRef)",
"hostname":"Tên máy chủ",
"hiddenAttributes":"Thuộc tính ẩn",
"hide":"Ẩn",
"hideHelp":"Ẩn trợ giúp",
"hideOldPassword":"Ẩn mật khẩu cũ",
"hideTree":"Ẩn cây",
"httpOnly":"Bảo vệ Javascript",
"https":"HTTPS",
"incompleteForm":"Các trường bắt buộc bị thiếu",
"index":"Chỉ mục",
"infoFormMethod":"Phương pháp cho mẫu thông tin",
"invalidSessionData":"Dữ liệu phiên không hợp lệ",
"internalReference":"Tham chiếu nội bộ",
"ipAddr":"Địa chỉ IP",
"ipAddresses":"Địa chỉ IP",
"issuerDBGet":"GET",
"issuerDBGetActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBGetParameters":"Tham số GET ",
"issuerDBGetPath":"Đường dẫn",
"issuerDBGetRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBSAML":"SAML",
"issuerDBSAMLActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBSAMLPath":"Đường dẫn",
"issuerDBSAMLRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBCAS":"CAS",
"issuerDBCASActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBCASPath":"Đường dẫn",
"issuerDBCASRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBCASOptions":"Tùy chọn",
"issuerDBOpenID":"OpenID",
"issuerDBOpenIDActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBOpenIDPath":"Đường dẫn",
"issuerDBOpenIDRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerDBOpenIDOptions":"Tùy chọn",
"issuerDBOpenIDConnect":"OpenID Connect",
"issuerDBOpenIDConnectActivation":"Kích hoạt",
"issuerDBOpenIDConnectPath":"Đường dẫn",
"issuerDBOpenIDConnectRule":"Quy tắc sử dụng",
"issuerParams":"Mô-đun của nhà phát hành",
"jsRedirect":"Thông báo chuyển hướng",
"jqueryButtonSelector":"nút chọn jQuery (tùy chọn)",
"jqueryFormSelector":"trình đơn chọn jQuery (tùy chọn)",
"jqueryUrl":"jQuery URL (tùy chọn)",
"key":"Khóa mã hóa",
"keys":"Các khóa",
320 321
"keyname":"Tên khóa",
"keyPassword":"Mật khẩu khóa",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
"krbAuthnLevel":"Cấp authn Kerberos",
"krbByJs":"Sử dụng yêu cầu Ajax",
"krbKeytab":"tệp keytab",
"krbRemoveDomain":"Remove domain from Kerberos username",
"kerberosParams":"Tham số Kerberos",
"languages":"Ngôn ngữ",
"latest":"Mới nhất",
"ldap":"LDAP",
"ldapAllowResetExpiredPassword":"Cho phép đặt lại mật khẩu đã hết hạn",
"ldapAuthnLevel":"Mức xác thực",
"ldapBase":"Cơ sở tìm kiếm người dùng",
"ldapChangePasswordAsUser":"Thay đổi như người dùng",
"ldapConnection":"Kết nối",
"ldapExportedVars":"Biến đã được xuất",
"ldapFilters":"Bộ lọc",
"LDAPFilter":"Bộ lọc mặc định",
"ldapGroupAttributeName":"Thuộc tính đích",
"ldapGroupAttributeNameGroup":"Thuộc tính nguồn nhóm",
"ldapGroupAttributeNameSearch":"Thuộc tính đã tìm kiếm",
"ldapGroupAttributeNameUser":"Thuộc tính nguồn của người dùng",
"ldapGroupBase":"Cơ sở tìm kiếm",
"ldapGroupObjectClass":"Lớp đối tượng",
344
"ldapGroupRecursive":"Đệ quy",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
"ldapGroups":"Nhóm",
"ldapParams":"Thông số LDAP",
"ldapPassword":"Mật khẩu",
"ldapPasswordResetAttribute":"Đặt lại thuộc tính",
"ldapPasswordResetAttributeValue":"Đặt lại giá trị",
"ldapPpolicyControl":"Kiểm soát chính sách mật khẩu",
"ldapPort":"Cổng máy chủ",
"ldapPwdEnc":"Mã hoá mật khẩu LDAP",
"ldapRaw":"Thuộc tính nhị phân",
"ldapSearchDeref":"Bí danh ngoại tham chiếu ",
"ldapServer":"Máy chủ lưu trữ",
"ldapSetPassword":"Mật khẩu sửa đổi hoạt động mở rộng",
"ldapTimeout":"Thời gian chờ",
"ldapUsePasswordResetAttribute":"Sử dụng thuộc tính đặt lại",
"ldapVersion":"Phiên bản",
360
"linkedInAuthnLevel":"Mức xác thực",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
"linkedInClientID":"Client ID",
"linkedInClientSecret":"Client secret",
"linkedInFields":"Searched fields",
"linkedinParams":"LinkedIn Parameters",
"linkedInScope":"Scope",
"linkedInUserField":"Field containing user identifier",
"load":"Tải",
"loadedConfiguration":"Cấu hình đã tải",
"loadFromUrl":"Nạp từ URL",
"localSessionStorage":"Mô-đun bộ nhớ cache",
"localSessionStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun bộ nhớ cache",
"locationRules":"Quy tắc truy cập",
"loginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"loginHistoryEnabled":"Kích hoạt",
"logo":"Logo",
"logout":"Đăng xuất",
"logoutServices":"Chuyển tiếp đăng xuất",
"logParams":"Nhật ký",
"lwpOpts":"Tùy chọn cho yêu cầu máy chủ",
"lwpSslOpts":"Tùy chọn SSL cho yêu cầu máy chủ",
"macros":"Macros",
382
"mailPwdRstBody":"Nội dung thư thành công",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
383
"mailCharset":"Charset",
384 385 386
"mailPwdRstConfirmBody":"Xác nhận nội dung thư",
"mailPwdRstConfirmSubject":"Xác nhận chủ đề thư",
"mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
387 388 389 390 391 392 393
"mailFrom":"Người gửi thư",
"mailHeaders":"Tiêu đề thư",
"mailLDAPFilter":"Bộ lọc thư",
"mailOnPasswordChange":"Gửi thư khi mật khẩu được thay đổi",
"mailOther":"Khác",
"mailReplyTo":"Địa chỉ trả lời",
"mailSessionKey":"Khóa phiên chứa địa chỉ thư",
394
"mailPwdRstSubject":"Chủ đề thư thành công",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
395
"mailTimeout":"Thời hạn hợp lệ của yêu cầu đặt lại mật khẩu",
396
"mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
"maintenance":"Chế độ bảo trì",
"malformedValue":"Giá trị không hợp lệ",
"managerDn":"Tài khoản",
"managerPassword":"Mật khẩu",
"mandatory":"Bắt buộc",
"markAsDone":"Đánh dấu là đã xong",
"memberOfSSOGroups":"Thành viên của nhóm SSO",
"menu":"Menu",
"message":"Tin nhắn",
"messages":"Tin nhắn",
"menuCategory":"Loại menu",
"modulesTitle":"Các mô-đun đã sử dụng",
"multiIp":"Nhiều địa chỉ IP",
"multipleSessions":"Nhiều phiên",
"multiValuesSeparator":"Dấu phân cách",
"name":"Tên",
"needConfirmation":"Một cấu hình mới có sẵn. Để bắt buộc lưu cấu hình này, hãy nhấp vào hộp kiểm gần nút 'Lưu' ",
"networkProblem":"Vấn đề về mạng",
"newApp":"Ứng dụng mới",
"newChain":"Chuỗi mới",
"newCat":"Danh mục mới",
"newCfgAvailable":"Một cấu hình mới có sẵn",
"newCmbMod":"Mô-đun mới",
"newCmbOver":"Tham số mới",
"newEntry":"Mục nhập mới",
"newGrantRule":"Quy tắc cấp mới",
"newHost":"Máy chủ mới",
"newPost":"Phát lại mẫu mới",
"newPostVar":"Biến mới",
"newRSAKey":"Khóa mới",
"newRule":"Quy tắc mới",
"newValue":"Giá trị mới",
"next":"Tiếp theo",
"nginxCustomHandlers":"Tùy chỉnh trình xử lý Nginx ",
"noAjaxHook":"Giữ lại các chuyển hướng cho Ajax",
"noDatas":"Không có dữ liệu để hiển thị",
"notABoolean":"Không phải là một biến boolean",
"notAnInteger":"Không phải là một số nguyên",
"notAValidPerlExpression":"Không phải là một biểu thức Perl hợp lệ",
"notification":"Kích hoạt",
"notifications":"Thông báo",
"notificationServer":"Máy chủ Thông báo",
"notificationCreated":"Thông báo đã được tạo ra",
"notificationDeleted":"Thông báo đã xoá",
"notificationDone":"thông báo được thực hiện",
"notificationsDone":"thông báo đã hoàn tất",
"notificationNotCreated":"Thông báo không được tạo ra",
"notificationNotDeleted":"Thông báo không được đánh dấu là đã hoàn tất",
"notificationNotFound":"Không tìm thấy thông báo",
"notificationNotPurged":"Thông báo không được xoá chắc chắn",
"notificationPurged":"Thông báo đã được gỡ bỏ chắc chắn",
"notificationStorage":"Mô đun lưu trữ",
"notificationStorageOptions":"Các tham số mô-đun lưu trữ",
"notificationWildcard":"Ký tự đại diện cho tất cả người dùng",
"notificationXSLTfile":"Tùy chỉnh tệp XSLT",
"notifyDeleted":"Hiển thị các phiên đã xoá",
"notifyOther":"Hiển thị các phiên khác",
"nullAuthnLevel":"Mức xác thực",
"nullParams":"Tham số Null",
"number":"Số",
"off":"Tắt",
"oldValue":"Giá trị cũ",
"on":"Vào",
"oidcAuthnLevel":"Mức xác thực",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
461
"oidcConsents":"OpenID Connect Consents",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
"oidcOP":"Bộ cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcOPMetaDataExportedVars":"Biến đã được xuất",
"oidcOPMetaDataJSON":"Mô-tả dữ liệu",
"oidcOPMetaDataJWKS":"Dữ liệu JWKS",
"oidcOPMetaDataNode":"Nhà cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcOPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"oidcRPMetaDataOptionsAuthentication":"Xác thực",
"oidcOPMetaDataOptionsCheckJWTSignature":"Kiểm tra chữ ký JWT",
"oidcOPMetaDataOptionsClientID":"Client ID",
"oidcOPMetaDataOptionsClientSecret":"Trình khách bí mật",
"oidcOPMetaDataOptionsConfiguration":"Cấu hình",
"oidcOPMetaDataOptionsConfigurationURI":"Điểm cuối cấu hình",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplay":"Hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayName":"Tên hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayParams":"Hiển thị",
"oidcOPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"oidcOPMetaDataOptionsJWKSTimeout":"Thời gian chờ của dữ liệu JWKS",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutSessionRequired":"Phiên yêu cầu",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutType":"Loại",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutUrl":"URL",
"oidcOPMetaDataOptionsProtocol":"Giao thức",
"oidcRPMetaDataOptionsRule":"Quy tắc truy cập",
"oidcOPMetaDataOptionsScope":"Phạm vi",
"oidcOPMetaDataOptionsStoreIDToken":"Mã thông báo Cửa hàng",
"oidcOPMetaDataOptionsTokenEndpointAuthMethod":"Phương pháp xác thực thiết bị đầu cuối Token",
"oidcOPName":"Tên bộ cung cấp kết nối OpenID",
"oidcParams":"Các tham số kết nối OpenID",
"oidcRP":"OpenID Connect Relying Party",
"oidcRPCallbackGetParam":"Callback GET tham số",
"oidcRPMetaDataExportedVars":"Biến đã được xuất",
"oidcRPMetaDataNode":"OpenID Connect Relying Parties",
"oidcRPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenExpiration":"Hết hạn truy cập Token",
"oidcRPMetaDataOptionsBypassConsent":"Bỏ qua sự đồng ý",
"oidcRPMetaDataOptionsClientID":"Client ID",
"oidcRPMetaDataOptionsClientSecret":"Trình khách bí mật",
"oidcRPMetaDataOptionsDisplay":"Hiển thị",
"oidcRPMetaDataOptionsDisplayName":"Tên hiển thị",
"oidcRPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenExpiration":"ID Token hết hạn",
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenSignAlg":"Thuật toán chữ ký ID Token",
"oidcRPMetaDataOptionsUserIDAttr":"thuộc tính người dùng",
"oidcRPName":"OpenID Connect RP Name",
"oidcRPStateTimeout":"Thời gian chờ của trạng thái phiên làm việc",
"oidcServiceMetaData":"Dịch vụ Kết nối OpenID",
"oidcServiceMetaDataAuthorizeURI":"Uỷ quyền",
"oidcServiceMetaDataBackChannelURI":"URI kênh sau",
"oidcServiceMetaDataEndPoints":"Điểm cuối",
"oidcServiceMetaDataFrontChannelURI":"URI Kênh Trước",
"oidcServiceMetaDataJWKSURI":"JWKS",
"oidcServiceMetaDataKeys":"Khóa",
"oidcServiceMetaDataRegistrationURI":"Đăng ký",
"oidcServiceMetaDataSecurity":"Bảo mật",
"oidcServiceMetaDataEndSessionURI":"Kết thúc phiên",
"oidcServiceMetaDataAuthnContext":"Ngữ cảnh xác thực",
"oidcServiceMetaDataSessions":"Phiên",
"oidcServicePrivateKeySig":"Ký khóa cá nhân",
"oidcServicePublicKeySig":"Ký khóa công khai",
"oidcServiceKeyIdSig":"Khóa ID chính",
"oidcStorage":"Tên mô-đun phiên",
"oidcStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên",
"oidcOPMetaDataNodes":"Nhà cung cấp Kết nối OpenID",
"oidcRPMetaDataNodes":"OpenID Connect Relying Parties",
"oidcOPMetaDataOptionsPrompt":"Nhắc nhở",
"oidcOPMetaDataOptionsMaxAge":"Thời hạn tối đa",
"oidcOPMetaDataOptionsUiLocales":"Giao diện Người dùng",
"oidcOPMetaDataOptionsAcrValues":"Giá trị ACR",
"oidcOPMetaDataOptionsIDTokenMaxAge":"Thời hạn ID Token",
"oidcOPMetaDataOptionsUseNonce":"Sử dụng nonce",
"oidcRPMetaDataOptionsRedirectUris":"Allowed redirection addresses for login",
"oidcRPMetaDataOptionsPostLogoutRedirectUris":"Allowed redirection addresses for logout",
"oidcRPMetaDataOptionsExtraClaims":"Xác nhận bổ sung",
"oidcServiceMetaDataIssuer":"Định danh Người phát hành",
"oidcServiceMetaDataTokenURI":"Token",
"oidcServiceMetaDataUserInfoURI":"Thông tin người dùng",
"oidcServiceMetaDataCheckSessionURI":"Kiểm tra phiên",
"oidcServiceAllowDynamicRegistration":"Đăng ký động",
"oidcServiceAllowAuthorizationCodeFlow":"Dòng mã ủy quyền",
"oidcServiceAllowImplicitFlow":"Dòng chảy ngầm",
"oidcServiceAllowHybridFlow":"Dòng chảy hỗn hợp",
"ok":"OK",
"oldNotifFormat":"Sử dụng định dạng XML cũ",
"openIdAttr":"Đăng nhập OpenID",
"openIdAuthnLevel":"Mức xác thực",
"openIdExportedVars":"Biến đã được xuất",
"openIdIDPList":"Tên miền được ủy quyền",
"openIdIssuerSecret":"Token bí mật",
"openidParams":"Tham số OpenID",
"openIdSecret":"Token bí mật",
"openIdSreg":"ánh xạ SREG",
"openIdSreg_fullname":"Tên đầy đủ",
"openIdSreg_nickname":"Tên thường gọi",
"openIdSreg_language":"Ngôn ngữ",
"openIdSreg_postcode":"Mã bưu chính",
"openIdSreg_timezone":"Múi giờ",
"openIdSreg_country":"Quốc gia",
"openIdSreg_gender":"Giới tính",
"openIdSreg_email":"Email",
"openIdSreg_dob":"Ngày sinh",
"openIdSPList":"Tên miền được ủy quyền",
"OpenIDConnect":"Kết nối OpenID ",
"OptionalTitle":"Tiêu đề tùy chọn",
"overPrm":"Thông số quá tải",
"pamAuthnLevel":"Mức xác thực",
"pamParams":"Tham số PAM",
"pamService":"Dịch vụ PAM",
"password":"Mật khẩu",
"passwordDB":"Mô-đun mật khẩu",
"passwordManagement":"Quản lý mật khẩu",
571
"passwordResetAllowedRetries":"Max reset password retries",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
572 573 574 575 576 577 578
"persistent":"Duy trì",
"persistentSessions":"Duy trì phiên",
"persistentStorage":"Tập lệnh Apache :: Session",
"persistentStorageOptions":"Tham số mô-đun Apache :: Session",
"plugins":"Plugins",
"port":"Cổng",
"portal":"URL",
579
"portalAntiFrame":"Anti iFrame protection",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
"portalButtons":"Nút trên trang đăng nhập",
"portalCaptcha":"Captcha",
"portalCheckLogins":"Kiểm tra đăng nhập lần cuối",
"portalCustomization":"Tùy chỉnh",
"portalDisplayAppslist":"Danh sách ứng dụng",
"portalDisplayChangePassword":"Thay đổi mật khẩu",
"portalDisplayLoginHistory":"Lịch sử đăng nhập",
"portalDisplayLogout":"Đăng xuất",
"portalDisplayOidcConsents":"OIDC Consents",
"portalDisplayRegister":"Đăng ký tài khoản mới",
"portalDisplayResetPassword":"Đặt lại mật khẩu",
"portalErrorOnExpiredSession":"Show error on expired session",
"portalErrorOnMailNotFound":"Show error on mail not found",
"portalForceAuthn":"Bắt buộc xác thực",
"portalForceAuthnInterval":"Khoảng thời gian bắt buộc xác thực",
"portalMenu":"Menu",
"portalModules":"Kích hoạt các mô-đun",
"portalOpenLinkInNewWindow":"Cửa sổ mới",
"portalOther":"Khác",
"portalParams":"Cổng thông tin",
"portalPingInterval":"Khoảng thời gian Ping",
"portalRedirection":"Chuyển hướng cổng thông tin",
"portalRequireOldPassword":"Yêu cầu mật khẩu cũ",
"portalServers":"Máy chủ cổng thông tin",
"portalSkin":"Giao diện mặc định",
"portalSkinBackground":"Giao diện nền",
"portalSkinRules":"Quy tắc hiển thị giao diện",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
607
"portalMainLogo":"Main Logo",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
"portalStatus":"Xuất bản trạng thái cổng thông tin",
"portalUserAttr":"thuộc tính người dùng",
"post":"Phát lại mẫu",
"postedVars":"Các biến gửi lên",
"postUrl":"Mẫu URL",
"postTargetUrl":"Định dạng URL mục tiêu (tùy chọn)",
"previous":"Trước",
"privateKey":"Khóa cá nhân",
"proxyAuthnLevel":"Mức xác thực",
"proxyAuthService":"URL cổng nội bộ",
"proxySessionService":"URL dịch vụ phiên",
"proxyParams":"Các tham số proxy",
"proxyUseSoap":"Sử dụng SOAP thay vì REST",
"publicKey":"Khóa công khai",
"purgeNotification":"Xóa thông báo chắc chắn",
"radiusAuthnLevel":"Mức xác thực",
"radiusParams":"Tham số Radius",
"radiusSecret":"Bí mật đã được chia sẻ",
"radiusServer":"Máy chủ lưu trữ",
"randomPasswordRegexp":"Regexp để tạo mật khẩu",
"redirectFormMethod":"Phương pháp chuyển hướng mẫu",
"redirection":"chuyển hướng trình điều khiển",
"reference":"Tham khảo",
"regexp":"Biểu thức chính quy",
"regexps":"Biểu thức thông thường",
"register":"Đăng ký tài khoản mới",
"registerConfirmSubject":"Tiêu đề cho thư xác nhận",
635
"registerDB":"Register module",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
636 637 638
"registerDoneSubject":"Tiêu đề cho thư đã hoàn tất",
"registerTimeout":"Thời hạn hiệu lực của yêu cầu đăng ký",
"registerUrl":"Page URL",
639
"reloadParams":"Configuration reload",
640 641
"reloadTimeout":"Reload timeout",
"reloadUrls":"Reload URLs",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652
"remoteCookieName":"Tên cookie",
"remoteGlobalStorage":"Mô-đun phiên",
"remoteGlobalStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên",
"remoteParams":"Tham số điều khiển",
"remotePortal":"URL cổng thông tin",
"replaceByFile":"Thay thế bằng tệp",
"requireToken":"Yêu cầu token cho các biểu mẫu",
"restAuthUrl":"URL xác thực",
"restConfigServer":"Máy chủ cấu hình REST",
"restore":"Khôi phục",
"restoreConf":"Khổi phục cấu hình",
653 654 655
"rest2f":"REST second factor",
"rest2fActivation":"Kích hoạt",
"rest2fAuthnLevel":"Mức xác thực",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
656 657
"rest2fInitArgs":"Init Arguments",
"rest2fInitUrl":"Init URL",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
658
"rest2fLogo":"Logo",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
659 660
"rest2fVerifyArgs":"Verify Arguments",
"rest2fVerifyUrl":"Verify URL",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
661 662 663 664 665 666
"restParams":"Tham số REST",
"restPwdConfirmUrl":"URL xác nhận mật khẩu",
"restPwdModifyUrl":"URL thay đổi mật khẩu",
"restSessionServer":"Máy chủ phiên REST",
"restUserDBUrl":"URL dữ liệu người dùng",
"returnUrl":"Trả lại URL",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
667
"rp":"Relying Party",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
668 669 670 671 672 673
"rule":"Quy tắc",
"rules":"Quy tắc",
"Same":"Tương tự",
"save":"Lưu",
"saveReport":"Lưu báo cáo",
"savingConfirmation":"Lưu xác nhận",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
674
"scope":"Scope",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
675
"search":"Search ...",
676
"secondFactors":"Second factors",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
677 678 679 680 681
"securedCookie":"Cookie bảo mật (SSL)",
"security":"An ninh",
"serverError":"Lỗi máy chủ",
"session":"phiên",
"sessions":"Phiên",
682
"session_s":"session (s)",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
683 684 685 686 687 688
"sessionDataToRemember":"Dữ liệu phiên để lưu trữ",
"sessionDeleted":"Phiên đã bị xóa",
"sessionParams":"Phiên",
"sessionStartedAt":"Phiên bắt đầu lúc",
"sessionStorage":"Sessions lưu trữ",
"sessionTitle":"Nội dung phiên",
Christophe Maudoux's avatar
Christophe Maudoux committed
689
"sfaTitle":"Second Factors Authentication",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
690
"sfRequired":"Require 2FA",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
691 692
"show":"Hiển thị",
"showHelp":"Hiển thị trợ giúp",
693
"showLanguages":"Show languages choice",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
694 695 696 697
"singleIP":"Chỉ một địa chỉ IP bởi người dùng",
"singleSession":"Một phiên chỉ bởi người dùng",
"singleUserByIP":"Một người dùng theo địa chỉ IP",
"singleSessionUserByIP":"Một phiên theo địa chỉ IP",
698
"skipRenewConfirmation":"Skip re-auth confirmation",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
"slaveAuthnLevel":"Mức xác thực",
"slaveExportedVars":"Biến đã được xuất",
"slaveMasterIP":"Địa chỉ IP của Master",
"slaveParams":"Tham số Slave",
"slaveUserHeader":"Tiêu đề cho người dùng đăng nhập",
"slaveHeaderName":"Tên tiêu đề kiểm soát",
"slaveHeaderContent":"Kiểm soát nội dung tiêu đề",
"SMTP":"SMTP",
"SMTPAuthPass":"Mật khẩu SMTP",
"SMTPAuthUser":"Người dùng SMTP ",
"SMTPPort":"Cổng SMTP",
710
"SMTPServer":"Địa chỉ SMTP",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
"SMTPTLS":"Giao thức SSL/TLS",
"SMTPTLSOpts":"Tùy chọn SSL/TLS",
"soapConfigServer":"Máy chủ cấu hình SOAP",
"soapSessionServer":"Máy chủ phiên SOAP",
"specialRule":"Quy tắc đặc biệt",
"SSLAuthnLevel":"Mức xác thực",
"sslByAjax":"Sử dụng yêu cầu Ajax",
"sslHost":"URL của Ajax SSL",
"sslParams":"Tham số SSL",
"SSLVar":"Trích xuất trường chứng chỉ",
"SSLVarIf":"Trích xuất trường chứng chỉ có điều kiện",
"ssoSessions":"Phiên SSO",
723
"stateCheck":"State Check",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
"stayConnected":"Duy trì kết nối",
"successfullySaved":"Lưu thành công",
"storePassword":"Lưu trữ mật khẩu người dùng trong các dữ liệu phiên",
"successLoginNumber":"Số lượng đăng nhập đã đăng ký",
"sympaHandler":"Sympa",
"sympaMailKey":"Khóa phiên qua thư",
"sympaSecret":"Chia sẻ bí mật",
"syntaxError":"Lỗi Cú pháp",
"syslog":"Tiện ích Syslog",
"timeout":"Thời gian chờ của phiên",
"timeoutActivity":"Thời gian chờ của các hoạt động phiên",
"timeoutActivityInterval":"Khoảng thời gian cập nhật phiên",
"tokenUseGlobalStorage":"Sử dụng lưu trữ toàn cục",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
737
"totp":"TOTP",
738
"totp2fActivation":"Kích hoạt",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
739
"totp2fAuthnLevel":"TOTP authentication level",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
740
"totp2fDigits":"Number of digits",
741
"totp2fDisplayExistingSecret":"Display existing secret",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
742
"totp2fInterval":"Interval",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
743
"totp2fIssuer":"TOTP Issuer name",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
744
"totp2fRange":"Range of attempts",
745
"totp2fSelfRegistration":"Tự đăng ký",
746
"totp2fUserCanChangeKey":"Change existing secret",
747
"totp2fUserCanRemoveKey":"Authorize user to remove TOTP",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
748 749 750 751 752 753 754
"trustedDomains":"Miền tin cậy",
"trustedProxies":"proxies IP tin cậy",
"twitterAppName":"Tên ứng dụng",
"twitterAuthnLevel":"Mức xác thực",
"twitterKey":"khóa API",
"twitterParams":"Thông số Twitter",
"twitterSecret":"API bí mật",
755
"twitterUserField":"Field containing user identifier",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
756 757 758 759
"type":"Loại",
"u2f":"U2F",
"u2fActivation":"Kích hoạt",
"u2fAuthnLevel":"Mức xác thực U2F",
760
"u2fUserCanRemoveKey":"Authorize user to remove U2F key",
761
"u2fSelfRegistration":"Tự đăng ký ",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781
"uid":"Trình định danh",
"unknownAttrOrMacro":"Thuộc tính hoặc macro chưa xác định",
"unknownError":"Lỗi không xác định",
"unknownKey":"Khóa không xác định",
"unsecuredCookie":"Cookie không an toàn",
"up":"Di chuyển lên",
"uploadDenied":"Tải lên bị từ chối",
"upgradeSession":"Nâng cấp phiên",
"uri":"URI",
"url":"URL",
"use":"Sử dụng",
"user":"Người dùng",
"users":"Người dùng",
"userDB":"Mô đun người dùng",
"userdbOnly":"Chỉ dùng CSDL người dùng",
"userControl":"Kiểm soát tên người dùng",
"userPivot":"Tên trường đăng nhập trong bảng người sử dụng",
"useRedirectOnError":"Chuyển hướng về lỗi",
"useRedirectOnForbidden":"Chuyển hướng trên trang bị cấm",
"useSafeJail":"Sử dụng Safe jail",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
782
"utotp2f":"TOTP-or-U2F",
783 784
"utotp2fActivation":"Kích hoạt",
"utotp2fAuthnLevel":"Mức xác thực",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
785 786 787
"value":"Giá trị",
"values":"Giá trị",
"variables":"biến",
788
"verifyU2FKey":"Verify U2F key",
789
"verifyTOTPKey":"Verify TOTP key",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
790
"version":"Phiên bản",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
"vhostAliases":"Bí danh",
"vhostAuthnLevel":"Mức xác thực bắt buộc",
"vhostHttps":"HTTPS",
"vhostMaintenance":"Chế độ bảo trì",
"vhostOptions":"Tùy chọn",
"vhostPort":"Port",
"vhostType":"Loại",
"view":"Khung nhìn",
"virtualHost":"Máy chủ ảo",
"virtualHostName":"Tên máy chủ lưu trữ ảo",
"virtualHosts":"Máy chủ ảo",
"warning":"Cảnh báo",
"warnings":"Cảnh báo",
"waitingForDatas":"Đang chờ dữ liệu",
"webIDAuthnLevel":"Mức xác thực",
"webIDExportedVars":"Xuất khẩu biến",
"webidParams":"Tham số WebID",
"webIDWhitelist":"WebID white list",
"waitOrF5":"Chờ cho chuyển hướng hoặc nhấn F5",
"whatToTrace":"REMOTE_USER",
"whiteList":"Danh sách trắng",
812
"wsdlServer":"WSDL server",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
813
"XMLcontent":"Nội dung XML",
814 815 816 817 818 819 820 821 822
"yubikey2f":"Yubikey",
"yubikey2fActivation":"Kích hoạt",
"yubikey2fAuthnLevel":"Mức xác thực",
"yubikey2fClientID":"ID ứng dụng khách API",
"yubikey2fNonce":"Nonce",
"yubikey2fPublicIDSize":"Kích thước phần tử công khai OTP",
"yubikey2fSecretKey":"Khóa bí mật API",
"yubikey2fSelfRegistration":"Tự đăng ký",
"yubikey2fUrl":"Service URL",
823
"yubikey2fUserCanRemoveKey":"Authorize user to remove Yubikey",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
824
"zeroConfExplanations":"Máy chủ không có cấu hình. Sử dụng mẫu để lưu đầu tiên. ",
825

Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
826 827
"saml":"SAML",
"samlAttribute":"thuộc tính SAML",
828
"samlDiscoveryProtocol":"Discovery Protocol",
829
"samlDiscoveryProtocolActivation":"Kích hoạt",
830 831 832
"samlDiscoveryProtocolIsPassive":"Is Passive",
"samlDiscoveryProtocolPolicy":"Policy",
"samlDiscoveryProtocolURL":"EndPoint URL",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
"samlNameIDFormatMap":"Định dạng NameID",
"samlNameIDFormatMapEmail":"Email",
"samlNameIDFormatMapX509":"X509",
"samlNameIDFormatMapWindows":"Windows",
"samlNameIDFormatMapKerberos":"Kerberos",
"samlIDP":"Bộ cung cấp nhận dạng SAML",
"samlIDPMetaDataNodes":"Nhà cung cấp nhận dạng SAML",
"samlIDPMetaDataXML":"Mô-tả dữ liệu",
"samlIDPMetaDataExportedAttributes":"Biến đã được xuất",
"samlIDPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"samlIDPMetaDataOptionsNameIDFormat":"Định dạng NameID",
"samlIDPMetaDataOptionsForceAuthn":"Bắt buộc xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsIsPassive":"Xác thực thụ động",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowProxiedAuthn":"Cho phép xác thực qua proxy",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowLoginFromIDP":"Cho phép đăng nhập từ IDP",
"samlIDPMetaDataOptionsAdaptSessionUtime":"Tương thích phiên toàn bộ thời gian",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSSOMessage":"Ký thông báo SSO",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSSOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký thư SSO",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSLOMessage":"Ký thông điệp SLO ",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSLOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký tin nhắn SLO",
"samlIDPMetaDataOptionsSSOBinding":"SSO ràng buộc",
"samlIDPMetaDataOptionsSLOBinding":"SLO ràng buộc",
"samlIDPMetaDataOptionsResolutionRule":"Quy tắc phân giải ",
"samlIDPMetaDataOptionsRequestedAuthnContext":"Yêu cầu ngữ cảnh xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsForceUTF8":"Bắt buộc UTF-8",
"samlIDPMetaDataOptionsEncryptionMode":"Chế độ mã hóa",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckTime":"Điều kiện kiểm tra thời gian",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckAudience":"Điều kiện kiểm tra đối tượng",
"samlIDPMetaDataOptionsAuthnRequest":"Yêu cầu xác thực",
"samlIDPMetaDataOptionsSession":"Phiên",
"samlIDPMetaDataOptionsSignature":"Chữ ký",
"samlIDPMetaDataOptionsBinding":"Liên kết",
"samlIDPMetaDataOptionsSecurity":"Bảo mật",
"samlIDPMetaDataOptionsStoreSAMLToken":"Lưu trữ token SAML",
"samlIDPMetaDataOptionsRelayStateURL":"Cho phép URL như RelayState",
868
"samlIDPMetaDataOptionsUserAttribute":"Attribute containing user identifier",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
"samlSPMetaDataNodes":"Trìn cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPMetaDataXML":"Mô-tả dữ liệu",
"samlSPMetaDataExportedAttributes":"Thuộc tính đã được xuất",
"samlSPMetaDataOptions":"Tùy chọn",
"samlSPMetaDataOptionsNameIDFormat":"Định dạng NameID mặc định",
"samlSPMetaDataOptionsOneTimeUse":"Sử dụng một lần",
"samlSPMetaDataOptionsSignSSOMessage":"Ký thông báo SSO",
"samlSPMetaDataOptionsCheckSSOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký thông báo SSO",
"samlSPMetaDataOptionsSignSLOMessage":"Ký thông điệp SLO ",
"samlSPMetaDataOptionsCheckSLOMessageSignature":"Kiểm tra chữ ký tin nhắn SLO",
"samlSPMetaDataOptionsEncryptionMode":"Chế độ mã hóa",
"samlSPMetaDataOptionsAuthnResponse":"Phản hồi xác thực",
"samlSPMetaDataOptionsSignature":"Chữ ký",
"samlSPMetaDataOptionsSecurity":"Bảo mật",
"samlSPMetaDataOptionsEnableIDPInitiatedURL":"Cho phép sử dụng URL bắt đầu IDP",
"samlSPMetaDataOptionsNameIDSessionKey":"Bắt buộc khóa phiên NameID",
"samlSPMetaDataOptionsSessionNotOnOrAfterTimeout":"thời gian sessionNotOnOrAfter ",
"samlSPMetaDataOptionsNotOnOrAfterTimeout":"Thời gian notOnOrAfter ",
"samlSPMetaDataOptionsForceUTF8":"Bắt buộc UTF-8",
"samlSPMetaDataOptionsRule":"Quy tắc truy cập",
"samlIDPName":"Tên SAML IDP ",
"samlServiceMetaData":"Dịch vụ SAML 2",
"samlEntityID":"Thực thể trình định danh",
"samlOrganization":"Tổ chức",
"samlOrganizationDisplayName":"Tên hiển thị",
"samlOrganizationName":"Tên",
"samlOrganizationURL":"URL",
"samlSP":"Bộ cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPName":"Tên bộ cung cấp dịch vụ SAML",
"samlSPSSODescriptor":"Nhà cung cấp dịch vụ",
"samlSPSSODescriptorAuthnRequestsSigned":"Yêu cầu Xác thực Đã ký",
"samlSPSSODescriptorWantAssertionsSigned":"Muốn khẳng định đã ký",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutService":"Đăng xuất đơn",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlSPSSODescriptorSingleLogoutServiceSOAP":"SOAP",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerService":"Người tiêu dùng xác nhận",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerServiceHTTPArtifact":"Artifact HTTP",
"samlSPSSODescriptorAssertionConsumerServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlSPSSODescriptorArtifactResolutionService":"Artifact Resolution",
"samlSPSSODescriptorArtifactResolutionServiceArtifact":"Artifact Service",
"samlIDPSSODescriptor":"Bộ cung cấp Nhận dạng",
"samlIDPSSODescriptorWantAuthnRequestsSigned":"Muốn Yêu cầu Chứng thực được ký",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnService":"Đăng nhập Một lần",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPArtifact":"HTTP Artifact",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutService":"Đăng xuất đơn",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPRedirect":"Chuyển hướng HTTP",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceSOAP":"SOAP",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionService":"Artifact Resolution",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionServiceArtifact":"Artifact Service",
"samlAttributeAuthorityDescriptor":"Attribute Authority",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeService":"Dịch vụ Thuộc tính",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeServiceSOAP":"SOAP",
"samlServiceSecurity":"Tham số bảo mật",
"samlServiceSecuritySig":"Chữ ký",
"samlServiceSecurityEnc":"Mã hóa",
"samlServicePrivateKeySig":"Khóa cá nhân",
"samlServicePrivateKeySigPwd":"Khóa mật khẩu cá nhân",
"samlServicePublicKeySig":"Khóa công khai",
"samlServicePrivateKeyEnc":"Khóa cá nhân",
932
"samlServicePrivateKeyEncPwd":"Mật khẩu khóa cá nhân",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
933
"samlServicePublicKeyEnc":"Khóa công khai",
934
"samlServiceSignatureMethod":"Signature method",
935
"samlServiceUseCertificateInResponse":"Sử dụng chứng chỉ trong hồi đáp",
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953
"samlAdvanced":"Nâng cao",
"samlIdPResolveCookie":"Tên cookie phân giải IDP",
"samlPartnerName":"Tên của đối tác SAML",
"samlMetadataForceUTF8":"chuyển đổi mô-tả dữ liệu UTF8",
"samlStorage":"tên mô-đun phiên SAML",
"samlStorageOptions":"Tùy chọn mô-đun phiên SAML",
"samlAuthnContextMap":"Ngữ cảnh xác thực",
"samlAuthnContextMapPassword":"Mật khẩu",
"samlAuthnContextMapPasswordProtectedTransport":"Truyền tin được bảo vệ bằng mật khẩu",
"samlAuthnContextMapTLSClient":"Trình khách TLS",
"samlAuthnContextMapKerberos":"Kerberos",
"samlCommonDomainCookie":"Cookie miền thông thường",
"samlCommonDomainCookieActivation":"Kích hoạt",
"samlCommonDomainCookieDomain":"Tên miền chung",
"samlCommonDomainCookieReader":"Trình đọc URL",
"samlCommonDomainCookieWriter":"Trình viết URL",
"samlRelayStateTimeout":"Thời gian hết hạn phiên RelayState ",
"samlUseQueryStringSpecific":"Sử dụng phương pháp query_string cụ thể"
954
}