metadata3.test 487 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.#-----------------------------------------------------
.input|xhtml/1.0
.#-----------------------------------------------------
<span class="xwiki-metadata-container" data-xwiki-syntax="xwiki/2.0">
Heading
</span>
.#-----------------------------------------------------
.expect|event/1.0
.#-----------------------------------------------------
beginDocument
beginParagraph
beginMetaData [[syntax]=[xwiki/2.0]]
onWord [Heading]
endMetaData [[syntax]=[xwiki/2.0]]
endParagraph
endDocument